Trạng thái
Chỉ riêng An Phú

Công bố, công khai thông tin, tài liệu, số liệu của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện An Phú

Công báo tỉnh An Giang

Công báo số 17 xuất bản ngày 13-07-2015: 7 văn bản

http://congbao.angiang.gov.vn/webpages/index/index.faces?type=1&id=129&year=2015&gazettetype=0

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang


Quyết định 1135/QĐ-UBND
Trích yếu: về việc Ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
Lĩnh vực: Hành chính - Tổ chức
CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 24-06-2015
Có hiệu lực từ: 24-06-2015
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
1135QÐ-UBND.doc
Đăng Công báo:

Số 17 ngày 13-07-2015
(từ trang 03 đến trang 07)

Tổng số trang: 5 trang

http://congbao.angiang.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=1091&docgaid=1089&isstoredoc=false#

# Công báo tỉnh An Giang Công báo số 17 xuất bản ngày 13-07-2015: 7 văn bản http://congbao.angiang.gov.vn/webpages/index/index.faces?type=1&id=129&year=2015&gazettetype=0 - 24-06-2015 Quyết định số 1135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 07) http://congbao.angiang.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=1091&docgaid=1089&isstoredoc=false # QUYẾT ĐỊNH ## V/v Ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang --- Quyết định 1135/QĐ-UBND Trích yếu: về việc Ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang Lĩnh vực: Hành chính - Tổ chức CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh Ngày ban hành: 24-06-2015 Có hiệu lực từ: 24-06-2015 Hiệu lực: Còn hiệu lực File văn bản gốc: 1135QÐ-UBND.doc Đăng Công báo: Số 17 ngày 13-07-2015 (từ trang 03 đến trang 07) Tổng số trang: 5 trang http://congbao.angiang.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=1091&docgaid=1089&isstoredoc=false#

An Giang: Ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh

(Cổng TTĐT AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 1135/QĐ-UBND, ngày 24/6/2015 ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tài liệu công bố, công khai: Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan: nêu rõ hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tệp văn bản cho phép tải về; Danh mục các chương trình, đề tài bao gồm: mã số, tên, cấp quản lý, lĩnh vực, đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện; Các loại thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan đến thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Các trình tự, thủ tục tố tụng, khiếu nại, tố cáo và thời gian giải quyết.

Số liệu công bố, công khai: Thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; Thông tin thống kê từ kết quả các cuộc điều tra theo quy định của Luật Thống kê; Các khoản thu có liên quan đến các loại phí, lệ phí.

Thông tin công bố, công khai: Thông tin về sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị; tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan; Thông tin về tổ chức bộ máy hành chính, bản đồ địa giới hành chính đến cấp phường, xã, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan; Thông tin chỉ đạo, điều hành bao gồm: ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan đã được thống nhất và chính thức ban hành bằng văn bản; ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân; thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan; lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan.

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các đơn vị, địa phương; Việc tiếp cận tín dụng theo cơ chế thị trường giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế; Thông tin về tiềm năng, thế mạnh của địa phương, từng ngành, từng lĩnh vực; tiềm năng, thế mạnh về du lịch; các dịch vụ du lịch, sản phẩm du lịch; thông tin về sản xuất, kinh doanh, về các sản phẩm chủ lực, sản phẩm truyền thống, sản phẩm đặc thù, đặc sản, ẩm thực,... của An Giang.

Thông tin về kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát: kết quả quan trắc môi trường nước; kết quả phân tích chất lượng vật tư nông nghiệp, kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kết quả quan trắc dự báo tình hình thủy văn; phòng chống lụt bão; xâm nhập mặn; thông tin về điều tiết lũ, thông tin về sạt lở,…. Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công; Số điện thoại đường dây nóng để người dân, doanh nghiệp, doanh nhân phản ánh khi cần thiết; Báo cáo hàng năm về công tác phòng, chống tham nhũng…

Hình thức công bố, công khai được thực hiện bằng (một hoặc nhiều) các hình thức sau: Công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của ngành, địa phương và trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Cổng thông tin điện tử cấp huyện chịu trách nhiệm công khai các thông tin của UBND cấp xã theo quy định; Niêm yết bằng văn bản tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị; Trên hệ thống phát thanh, truyền hình, báo chí; Các hình thức công bố, công khai khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các Sở, ban, ngành tỉnh, ngoài việc công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình, phải gửi bản mềm về địa chỉ banbientap@angiang.gov.vn để Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang thực hiện công bố, công khai.

Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm công bố, công khai các thông tin thuộc lĩnh vực do ngành và địa phương (đơn vị) quản lý.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc công bố, công khai thông tin của các địa phương (đơn vị), định kỳ báo cáo UBND tỉnh./.

Nguồn: Quyết định số 1135/QĐ-UBND, ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh
Tin: Thành Nhơn

http://www.angiang.gov.vn/wps/wcm/connect/web+content/agportal/sa-tin-tuc/27cb298048eee099ae83ae657ca5464d?presentationtemplate=PT-Print

## An Giang: Ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh (Cổng TTĐT AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 1135/QĐ-UBND, ngày 24/6/2015 ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tài liệu công bố, công khai: Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan: nêu rõ hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tệp văn bản cho phép tải về; Danh mục các chương trình, đề tài bao gồm: mã số, tên, cấp quản lý, lĩnh vực, đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện; Các loại thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan đến thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Các trình tự, thủ tục tố tụng, khiếu nại, tố cáo và thời gian giải quyết. Số liệu công bố, công khai: Thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; Thông tin thống kê từ kết quả các cuộc điều tra theo quy định của Luật Thống kê; Các khoản thu có liên quan đến các loại phí, lệ phí. Thông tin công bố, công khai: Thông tin về sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị; tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan; Thông tin về tổ chức bộ máy hành chính, bản đồ địa giới hành chính đến cấp phường, xã, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan; Thông tin chỉ đạo, điều hành bao gồm: ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan đã được thống nhất và chính thức ban hành bằng văn bản; ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân; thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan; lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan. Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các đơn vị, địa phương; Việc tiếp cận tín dụng theo cơ chế thị trường giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế; Thông tin về tiềm năng, thế mạnh của địa phương, từng ngành, từng lĩnh vực; tiềm năng, thế mạnh về du lịch; các dịch vụ du lịch, sản phẩm du lịch; thông tin về sản xuất, kinh doanh, về các sản phẩm chủ lực, sản phẩm truyền thống, sản phẩm đặc thù, đặc sản, ẩm thực,... của An Giang. Thông tin về kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát: kết quả quan trắc môi trường nước; kết quả phân tích chất lượng vật tư nông nghiệp, kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kết quả quan trắc dự báo tình hình thủy văn; phòng chống lụt bão; xâm nhập mặn; thông tin về điều tiết lũ, thông tin về sạt lở,…. Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công; Số điện thoại đường dây nóng để người dân, doanh nghiệp, doanh nhân phản ánh khi cần thiết; Báo cáo hàng năm về công tác phòng, chống tham nhũng… Hình thức công bố, công khai được thực hiện bằng (một hoặc nhiều) các hình thức sau: Công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của ngành, địa phương và trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Cổng thông tin điện tử cấp huyện chịu trách nhiệm công khai các thông tin của UBND cấp xã theo quy định; Niêm yết bằng văn bản tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị; Trên hệ thống phát thanh, truyền hình, báo chí; Các hình thức công bố, công khai khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Các Sở, ban, ngành tỉnh, ngoài việc công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình, phải gửi bản mềm về địa chỉ banbientap@angiang.gov.vn để Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang thực hiện công bố, công khai. Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm công bố, công khai các thông tin thuộc lĩnh vực do ngành và địa phương (đơn vị) quản lý. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc công bố, công khai thông tin của các địa phương (đơn vị), định kỳ báo cáo UBND tỉnh./. Nguồn: Quyết định số 1135/QĐ-UBND, ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Tin: Thành Nhơn http://www.angiang.gov.vn/wps/wcm/connect/web+content/agportal/sa-tin-tuc/27cb298048eee099ae83ae657ca5464d?presentationtemplate=PT-Print
edited Oct 10 '18 lúc 10:23 am

Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 30/01/2018 của UBND huyện An Phú về việc Công bố, công khai thông tin, tài liệu, số liệu của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện An Phú năm 2018.

## Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 30/01/2018 của UBND huyện An Phú về việc Công bố, công khai thông tin, tài liệu, số liệu của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện An Phú năm 2018.

Công bố, công khai thông tin, tài liệu, số liệu của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị trấn An Phú

Phát hành : 16/03/2018 | 10:50

http://media.angiang.gov.vn/anphu/vanban/2018/03/anphu.pdf

Huyền Ngân (TH)

http://anphu.angiang.gov.vn/wps/portal/NewsDetail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/anphu/site/SA-tin-tuc/SA-thong-bao/69a5628044ccefbeaed4bf286127bb99


ỦY BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ TRẤN AN PHÚ                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 23 /BC-UBND                       Thị trấn An Phú , ngày 14 tháng 03 năm 201 8

                                            BÁO CÁO


            Về việc thực hiện công bố, công khai thông tin, tài liệu, số liệu của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thị trấn An Phú


Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 30/01/2018 của UBND huyện An Phú về việc Công bố, công khai thông tin, tài liệu, số liệu của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện An Phú năm 2018.

Ủy ban nhân dân thị trấn An Phú báo cáo, bao gồm như sau:

A. NỘI DUNG:

I. Thông tin về tổ chức bộ máy hành chính, bản đồ địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan:

1.Thông tin về tổ chức bộ máy hành chính:

Bộ máy Thị trấn An Phú, bao gồm như sau:

a) Khối Đảng:

 • Bí thư đảng ủy thị trấn: Nguyễn Văn Thao
 • Phó Bí thư thường đảng ủy thị trấn: Dương Thanh Phong
 • Phó bí thư + Chủ tịch UBND thị trấn: Nguyễn Văn Lộc

  b) Hội đồng nhân dân (HĐND):

 • Chủ tịch HĐND + Phó Bí thư đảng ủy Thị trấn: Dương Thanh Phong
 • Phó Chủ tịch HĐND thị trấn: Trần Thị Hương

  c) Đoàn thể:

 • Chủ tịch UBMTTQVN: Trương Tấn Khả
 • Chủ tịch Hội cựu chiến binh: Nguyễn Văn Dũng
 • Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ: Lê Thanh Thảo
 • Chủ tịch Hội nông dân: Trương Trường Giang
 • Bí Thư thị trấn đoàn: Nguyễn Thị Thanh Huyền

  d) Ủy ban nhân dân thị trấn:

 • Lãnh đạo UBND thị trấn:
  • Chủ tịch UBND thị trấn + Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn: Nguyễn Văn Lộc
  • Phó Chủ tịch UBND thị trấn: Nguyễn Thanh Việt
 • Các chức danh công chức:
  • Địa chính, Xây dựng: Lê Trường Hận, Nguyễn Trúc Linh
  • Tư pháp, Hộ tịch: Huỳnh Cẩm Tú, Huỳnh Hữu Ý
  • Tài chính kế toán: Lê Thị Ngọc Hà, Nguyễn Trọng Hiếu
  • Văn phòng, Thống kê: Nguyễn Thị Liệp
  • Trưởng Công an thị trấn: Nguyễn Thành Nam
  • Ban Chỉ uy Quân sự thị trấn: Huỳnh Văn Khưu
 • Cán bộ không chuyên trách: 20 cán bộ, bao gồm:
  • Tổ chức Đảng ủy: Nguyễn Thanh Liêm
  • Tuyên Giáo: Nguyễn Thị Yến Nhi
  • Văn phòng Đảng ủy: Mai Thị Có Phần
  • Dân vận: Lê Quốc Việt
  • Phó Chủ tịch Mặt trận: Nguyễn Trung Hiếu
  • Phó Chủ tịch Hôi Nông dân: Lê Đăng Khoa
  • Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ: Nguyễn Thị Kim Khanh
  • Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: Trương Miền Đông
  • Phó Bí thư đoàn thị trấn: Nguyễn Trọng Nghĩa
  • Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Khen
  • Ủy viên Thường trực mặt trận: Nguyễn Thị Út
  • Chủ tịch Hội người cao tuổi: Trần Minh Ẩn
  • Chủ tịch Hội chữ thập đỏ: Lê Văn Lên
  • Cán bộ Nội vụ: Nguyễn Thị Thanh Hằng
  • Văn thư: Phan Thị Thu Vân
  • Giao thông, Thủy lợi: Nguyễn Văn Phú
  • Gia đình - Trẻ em: Nguyễn Thị Bích Tuyền
  • Lao động, thương binh và xã hội việc làm: Nguyễn Thị Kim Chi
  • Môi trường: Nguyễn Hữu Phước
  • Quản lý truyền thanh thị trấn: Nguyễn Thanh Trường
 • Trưởng ấp:
  • Ấp An Hưng: Nguyễn Chí Thinh, Phan Văn Hồng, Đặng Thị Ngọc Dàu
  • Ấp An Thịnh: Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Lê Trọng Thảo
  • Ấp An Thạnh: Nguyễn Hữu Lên, Đoàn Thái Hùng, Nguyễn Minh Huyền

2. Thông tin về bản đồ địa giới hành chính:

Thị trấn An Phú là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Vị trí địa lý của thị trấn: chiều dài toàn Thị trấn An Phú khoảng 5 km. Phía Đông giáp xã Vĩnh Trường, xã Vĩnh Lộc; phía Tây giáp xã Phú Hội, xã Vĩnh Hội Đông; phía Nam giáp xã Đa Phước; phía Bắc giáp xã Phước Hưng.

3. Thông tin về Điều kiện tự nhiên:

 • Dân cư: thị trấn có 3 ấp; dân số 2.929 hộ với tổng số nhân khẩu: 11.718 người, Mật độ dân số 1435 người/km2. Trong đó, dân số trong độ tuổi lao động 7.582 người.
 • Đất đai: Theo thống kê năm 2016, thị trấn An Phú có tổng diện tích đất tự nhiên: 815,53 ha; trong đó diện tích đất nông nghiệp là 504 ha;
 • Giao thông:
  • Đường bộ: Đường tỉnh 957 nằm bờ phía Đông sông Châu Đốc chiều dài khoảng 3,2 km, chiều rộng mặt đường khoảng 9m, hiện tại đang được rãi đá trán nhựa và cặp Quốc lộ 91c chiều dài 5,7 km.
  • Đường thủy: Người dân đi lại giao thông thủy chủ yếu là sông Châu Đốc, đoạn chảy qua thị trấn An Phú có chiều dài khoảng 3,5 km.

4. Thông tin về truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng:

 • Truyền thống Văn hóa:
  • Dân cư gồm người Kinh chiếm: 97,16%, người, Hoa chiếm 2,79%, chăm 0,034%.
  • Tôn giáo: Phật giáo 762 hộ; Cao đài 173 hộ; PGHH 1.448 hộ; thiên chúa 37 hộ; đạo khác 509 hộ 1.720 nhân khẩu.
 • Di tích, danh thắng: thị trấn An Phú có 01 ngôi chùa; 01 Đình Giao Khầu; 01 Thánh thất Cao Đài; 01 Ban trị sự PGHH.

5. Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan:

a) Tiểu sử tóm tắt Ông nguyễn Văn Thao Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy.

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Thao
 • Sinh ngày: 1971
 • Nơi cư trú: Ấp Bình Di, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang
 • Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Phật
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nông học
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Ngày vào Đảng dự bị: 26 - 4 - 2002; chính thức: 26 - 4 - 2003

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

 • Từ tháng 11 năm 1991 đến năm 1992 là Công an viên xã Vĩnh Lộc, huyện An phú, tỉnh An Giang.
 • Từ năm 1992 đến năm 1995 nghỉ việc làm ruộng tại xã Vĩnh Lộc, huyện An phú, tỉnh An Giang.
 • Từ năm 1995 đến năm 1997 là Bí thư xã Đoàn, huyện An phú, tỉnh An Giang.
 • Từ tháng 04 năm 1997 đến tháng 03 năm 2002 công tác tại trạm BVTV huyện An Phú.
 • Từ tháng 04 năm 2002 đến tháng 04 năm 2005 Trưởng trạm khuyến nông huyện An Phú.
 • Từ tháng 04 năm 2005 đến tháng 01 năm 2006 Phó Trưởng phòng NN – PTNT huyện An Phú, tỉnh An Giang
 • Từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 11 năm 2009 Trưởng phòng NN – PTNT huyện An Phú, tỉnh An Giang
 • Từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 04 năm 2011 Bí thư Đảng ủy xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang
 • Từ tháng 05 năm 2011 đến đến tháng 11 năm 2011 Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang
 • Từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 09 năm 2012 Bí thư Đảng ủy xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang
 • Từ ngày 26 tháng 9 năm 2012 đến tháng 07 năm 2016 Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang
 • Từ tháng 08 năm 20 16 đến nay Bí thư Đảng ủy thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Quá trình công tác ông được tặng thưởng nhiều Bằng khen và giấy khen của Ủy ban nhân dân cấp huyện và tỉnh.

b) Tiểu sử tóm tắt Ông Nguyễn Văn Lộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn , Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn, Đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn NK 2016 - 2021.

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Lộc
 • Sinh ngày: 2 1 - 12 - 1969
 • Nơi cư trú: Ấp An Thịnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang
 • Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Phật
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kinh tế luật
 • Trình độ chính trị: Trung cấp
 • Ngày vào Đảng dự bị: 25 - 12 - 1992 ; chính thức: 25 - 12 - 1993
TÓM TẮT QUÁ TRÌ NH CÔNG TÁC:
 • Từ tháng 0 2 năm 1987 đến tháng 01 năm 1988 là Học viên trường CAND thuộc công an tỉnh An Giang.
 • Từ tháng 01 năm 1988 đến tháng 0 5 năm 1989 Trinh sát đội lâm thời, phòng PA15 Công an tỉnh An Giang
 • Từ tháng 0 5 năm 1989 đến tháng 08 năm 1991 Thư ký công an thị trấn An Phú, huyện Phú Châu, tỉnh An Giang.
 • Từ tháng 0 8 năm 1991 đến tháng 06 năm 1996 Phó trưởng công an thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang
 • Từ tháng 0 7 năm 1996 đến tháng 05 năm 2004 Trưởng công an thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang
 • Từ tháng 0 6 năm 2004 đến tháng 05 năm 2004 Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang
 • Từ tháng 0 3 năm 2008 đến tháng 0 7 năm 20 10 Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang
 • Từ tháng 0 7 năm 2010 đến tháng 07 năm 201 6 Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang
 • Từ tháng 0 7 năm 2016 đến nay Chủ tịch UBND thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang

Quá trình công tác ông được tặng thưởng nhiều Bằng khen và giấy khen của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp tỉnh.

II. Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách đối với những lãnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các đơn vị, địa phương:

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức đều được hưởng trợ cấp theo quy định
hiện hành.

III. Việc tiếp cận tín dụng theo cơ chế thị trường giữa các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế.

Tính đến ngày 28/02/2018, tình hình tín dụng thị trấn An Phú, bao gồm như sau:

Tổng số vay tín dụng 20.168 tỷ đồng với số hộ vay 1.139 hộ. Trong đó, nợ quá
hạn 556 triệu đồng, chiếm 2,75%, Lãi tồn động 492 triệu đồng.

IV. Thông tin về thế mạnh của địa phương, từng ngành từng lĩnh vực; tiềm năng thế mạnh về du lịch; các dịch vụ về du lịch, sản phẩm về du lịch; thông tin về sản xuất, kinh doanh sản phẩm chủ lực, sản phẩm truyền thống, sản phẩm đặc thù, đặc sản, ẩm thực… của địa phương:

Thị trấn An Phú có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực giao thương hàng hóa. Nằm trên trục lộ chính tiếp giáp với Camphuchia và Thành phố Châu đốc, có các tuyến đường thủy (sông hậu, sông Châu đốc) cho phép tải trọng lớn vận chuyển đi các khu vực khác. Là trung tâm hành chính huyện nên thị trấn được ưu tiên hơn trong việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phúc lợi xã hội so với các đơn vị khác trong huyện.

Trong thời gian qua địa phương xác định nông nghiệp là kinh tế chủ lực nên
đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu theo hướng đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, đặc biệt là thị trấn An Phú đã hoàn thành đê bao khép kính được khoảng 400 ha đảm bảo sản xuất vụ 3 ăn chắc cho bà con nông dân.

V. Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công:

1. Thực trạng công sở khu hành chính thị trấn:

Khu hành chính thị trấn được xây dựng trên diện tích 4292,4m2, gồm Trụ sở
UBND thị trấn, Hội trường.

Trụ sở khu hành chính thị trấn được xây dựng vào năm 2011, với tổng diện tích
960m2, gồm 01 tầng chệch và 01 tầng lầu, mỗi tầng có 08 phòng làm việc, 02 hội
trường. Kết cấu: Vách trụ sở xây tường, nền lót gạch men. Công năng sử dụng còn lại khoảng 60%.

2. Nhu cầu đầu tư xây dựng:

 • Xây dựng trụ sở Công an thị trấn An Phú
 • Láng nhựa hoàn thiện mặt bằng xây dựng hàng rào phần còn lại của UBND thị trấn An Phú.
 • Nâng cấp cải tạo hội trường UBND thị trấn An Phú (Hội trường Trung tâm y tế dự phòng củ)

B. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Thị trấn An Phú là địa bàn đô thị như cuộc sống của người dân còn khặp khó
khăn, nhưng toàn thể cán bộ và nhân dân thị trấn đưa ra nghị quyết là đến năm 2020 thị trấn An Phú trở thành đô thị loại 4; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - văn hoá - xã hội, giáo dục và đào tạo, từng bước cải thiện đời sống của nhân dân.

Xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Kiến nghị:

 • Huyện quan tâm hỗ trợ vốn để xây dựng trụ sở Công an; láng nhựa hoàn thiện mặt bằng xây dựng hàng rào phần còn lại của UBND và nâng cấp cải tạo hội trường UBND thị trấn An Phú (Hội trường Trung tâm y tế dự phòng củ)

Trên đây, là báo cáo công bố, công khai thông tin, tài liệu, số liệu của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị trấn An Phú./.

Nơi nhận:         CHỦ TỊCH

 • VP.HĐND-UBND huyện;
 • Phòng Văn hóa và thông tin huyện;
 • TT. Đảng ủy;
 • Lưu: VT.         Nguyễn Văn Lộc
## Công bố, công khai thông tin, tài liệu, số liệu của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị trấn An Phú Phát hành : 16/03/2018 | 10:50 http://media.angiang.gov.vn/anphu/vanban/2018/03/anphu.pdf Huyền Ngân (TH) http://anphu.angiang.gov.vn/wps/portal/NewsDetail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/anphu/site/SA-tin-tuc/SA-thong-bao/69a5628044ccefbeaed4bf286127bb99 --- **ỦY BAN NHÂN DÂN**                           **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **THỊ TRẤN AN PHÚ**                                         **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**     Số: 23 /BC-UBND                       _Thị trấn An Phú_ , ngày 14 tháng 03 _năm 201_ 8 ##                                             BÁO CÁO --- **             Về việc thực hiện công bố, công khai thông tin, tài liệu, số liệu của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thị trấn An Phú ** --- Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang. Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 30/01/2018 của UBND huyện An Phú về việc Công bố, công khai thông tin, tài liệu, số liệu của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện An Phú năm 2018. Ủy ban nhân dân thị trấn An Phú báo cáo, bao gồm như sau: ## A. NỘI DUNG: ### I. Thông tin về tổ chức bộ máy hành chính, bản đồ địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan: #### 1.Thông tin về tổ chức bộ máy hành chính: Bộ máy Thị trấn An Phú, bao gồm như sau: #### a) Khối Đảng: - Bí thư đảng ủy thị trấn: Nguyễn Văn Thao - Phó Bí thư thường đảng ủy thị trấn: Dương Thanh Phong - Phó bí thư + Chủ tịch UBND thị trấn: Nguyễn Văn Lộc #### b) Hội đồng nhân dân (HĐND): - Chủ tịch HĐND + Phó Bí thư đảng ủy Thị trấn: Dương Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND thị trấn: Trần Thị Hương #### c) Đoàn thể: - Chủ tịch UBMTTQVN: Trương Tấn Khả - Chủ tịch Hội cựu chiến binh: Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ: Lê Thanh Thảo - Chủ tịch Hội nông dân: Trương Trường Giang - Bí Thư thị trấn đoàn: Nguyễn Thị Thanh Huyền #### d) Ủy ban nhân dân thị trấn: - Lãnh đạo UBND thị trấn: + Chủ tịch UBND thị trấn + Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn: Nguyễn Văn Lộc + Phó Chủ tịch UBND thị trấn: Nguyễn Thanh Việt - Các chức danh công chức: + Địa chính, Xây dựng: Lê Trường Hận, Nguyễn Trúc Linh + Tư pháp, Hộ tịch: Huỳnh Cẩm Tú, Huỳnh Hữu Ý + Tài chính kế toán: Lê Thị Ngọc Hà, Nguyễn Trọng Hiếu + Văn phòng, Thống kê: Nguyễn Thị Liệp + Trưởng Công an thị trấn: Nguyễn Thành Nam + Ban Chỉ uy Quân sự thị trấn: Huỳnh Văn Khưu - Cán bộ không chuyên trách: 20 cán bộ, bao gồm: + Tổ chức Đảng ủy: Nguyễn Thanh Liêm + Tuyên Giáo: Nguyễn Thị Yến Nhi + Văn phòng Đảng ủy: Mai Thị Có Phần + Dân vận: Lê Quốc Việt + Phó Chủ tịch Mặt trận: Nguyễn Trung Hiếu + Phó Chủ tịch Hôi Nông dân: Lê Đăng Khoa + Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ: Nguyễn Thị Kim Khanh + Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: Trương Miền Đông + Phó Bí thư đoàn thị trấn: Nguyễn Trọng Nghĩa + Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Khen + Ủy viên Thường trực mặt trận: Nguyễn Thị Út + Chủ tịch Hội người cao tuổi: Trần Minh Ẩn + Chủ tịch Hội chữ thập đỏ: Lê Văn Lên + Cán bộ Nội vụ: Nguyễn Thị Thanh Hằng + Văn thư: Phan Thị Thu Vân + Giao thông, Thủy lợi: Nguyễn Văn Phú + Gia đình - Trẻ em: Nguyễn Thị Bích Tuyền + Lao động, thương binh và xã hội việc làm: Nguyễn Thị Kim Chi + Môi trường: Nguyễn Hữu Phước + Quản lý truyền thanh thị trấn: Nguyễn Thanh Trường - Trưởng ấp: + Ấp An Hưng: Nguyễn Chí Thinh, Phan Văn Hồng, Đặng Thị Ngọc Dàu + Ấp An Thịnh: Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Lê Trọng Thảo + Ấp An Thạnh: Nguyễn Hữu Lên, Đoàn Thái Hùng, Nguyễn Minh Huyền ### 2. Thông tin về bản đồ địa giới hành chính: Thị trấn An Phú là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của huyện An Phú, tỉnh An Giang. Vị trí địa lý của thị trấn: chiều dài toàn Thị trấn An Phú khoảng 5 km. Phía Đông giáp xã Vĩnh Trường, xã Vĩnh Lộc; phía Tây giáp xã Phú Hội, xã Vĩnh Hội Đông; phía Nam giáp xã Đa Phước; phía Bắc giáp xã Phước Hưng. ### 3. Thông tin về Điều kiện tự nhiên: - Dân cư: thị trấn có 3 ấp; dân số 2.929 hộ với tổng số nhân khẩu: 11.718 người, Mật độ dân số 1435 người/km2. Trong đó, dân số trong độ tuổi lao động 7.582 người. - Đất đai: Theo thống kê năm 2016, thị trấn An Phú có tổng diện tích đất tự nhiên: 815,53 ha; trong đó diện tích đất nông nghiệp là 504 ha; - Giao thông: + Đường bộ: Đường tỉnh 957 nằm bờ phía Đông sông Châu Đốc chiều dài khoảng 3,2 km, chiều rộng mặt đường khoảng 9m, hiện tại đang được rãi đá trán nhựa và cặp Quốc lộ 91c chiều dài 5,7 km. + Đường thủy: Người dân đi lại giao thông thủy chủ yếu là sông Châu Đốc, đoạn chảy qua thị trấn An Phú có chiều dài khoảng 3,5 km. ### 4. Thông tin về truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng: - Truyền thống Văn hóa: + Dân cư gồm người Kinh chiếm: 97,16%, người, Hoa chiếm 2,79%, chăm 0,034%. + Tôn giáo: Phật giáo 762 hộ; Cao đài 173 hộ; PGHH 1.448 hộ; thiên chúa 37 hộ; đạo khác 509 hộ 1.720 nhân khẩu. - Di tích, danh thắng: thị trấn An Phú có 01 ngôi chùa; 01 Đình Giao Khầu; 01 Thánh thất Cao Đài; 01 Ban trị sự PGHH. ### 5. Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan: ### a) Tiểu sử tóm tắt Ông nguyễn Văn Thao Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy. - Họ và tên: Nguyễn Văn Thao - Sinh ngày: 1971 - Nơi cư trú: Ấp Bình Di, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang - Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Phật - Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nông học - Trình độ chính trị: Cao cấp - Ngày vào Đảng dự bị: 26 - 4 - 2002; chính thức: 26 - 4 - 2003 #### TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: - Từ tháng 11 năm 1991 đến năm 1992 là Công an viên xã Vĩnh Lộc, huyện An phú, tỉnh An Giang. - Từ năm 1992 đến năm 1995 nghỉ việc làm ruộng tại xã Vĩnh Lộc, huyện An phú, tỉnh An Giang. - Từ năm 1995 đến năm 1997 là Bí thư xã Đoàn, huyện An phú, tỉnh An Giang. - Từ tháng 04 năm 1997 đến tháng 03 năm 2002 công tác tại trạm BVTV huyện An Phú. - Từ tháng 04 năm 2002 đến tháng 04 năm 2005 Trưởng trạm khuyến nông huyện An Phú. - Từ tháng 04 năm 2005 đến tháng 01 năm 2006 Phó Trưởng phòng NN – PTNT huyện An Phú, tỉnh An Giang - Từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 11 năm 2009 Trưởng phòng NN – PTNT huyện An Phú, tỉnh An Giang - Từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 04 năm 2011 Bí thư Đảng ủy xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang - Từ tháng 05 năm 2011 đến đến tháng 11 năm 2011 Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang - Từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 09 năm 2012 Bí thư Đảng ủy xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang - Từ ngày 26 tháng 9 năm 2012 đến tháng 07 năm 2016 Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang - Từ tháng 08 năm 20 16 đến nay Bí thư Đảng ủy thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang Quá trình công tác ông được tặng thưởng nhiều Bằng khen và giấy khen của Ủy ban nhân dân cấp huyện và tỉnh. ### b) Tiểu sử tóm tắt Ông Nguyễn Văn Lộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn , Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn, Đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn NK 2016 - 2021. - Họ và tên: Nguyễn Văn Lộc - Sinh ngày: 2 1 - 12 - 1969 - Nơi cư trú: Ấp An Thịnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang - Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Phật - Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kinh tế luật - Trình độ chính trị: Trung cấp - Ngày vào Đảng dự bị: 25 - 12 - 1992 ; chính thức: 25 - 12 - 1993 ##### TÓM TẮT QUÁ TRÌ NH CÔNG TÁC: - Từ tháng 0 2 năm 1987 đến tháng 01 năm 1988 là Học viên trường CAND thuộc công an tỉnh An Giang. - Từ tháng 01 năm 1988 đến tháng 0 5 năm 1989 Trinh sát đội lâm thời, phòng PA15 Công an tỉnh An Giang - Từ tháng 0 5 năm 1989 đến tháng 08 năm 1991 Thư ký công an thị trấn An Phú, huyện Phú Châu, tỉnh An Giang. - Từ tháng 0 8 năm 1991 đến tháng 06 năm 1996 Phó trưởng công an thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang - Từ tháng 0 7 năm 1996 đến tháng 05 năm 2004 Trưởng công an thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang - Từ tháng 0 6 năm 2004 đến tháng 05 năm 2004 Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang - Từ tháng 0 3 năm 2008 đến tháng 0 7 năm 20 10 Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang - Từ tháng 0 7 năm 2010 đến tháng 07 năm 201 6 Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang - Từ tháng 0 7 năm 2016 đến nay Chủ tịch UBND thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang Quá trình công tác ông được tặng thưởng nhiều Bằng khen và giấy khen của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp tỉnh. ### II. Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách đối với những lãnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các đơn vị, địa phương: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức đều được hưởng trợ cấp theo quy định hiện hành. ### III. Việc tiếp cận tín dụng theo cơ chế thị trường giữa các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế. Tính đến ngày 28/02/2018, tình hình tín dụng thị trấn An Phú, bao gồm như sau: Tổng số vay tín dụng 20.168 tỷ đồng với số hộ vay 1.139 hộ. Trong đó, nợ quá hạn 556 triệu đồng, chiếm 2,75%, Lãi tồn động 492 triệu đồng. ### IV. Thông tin về thế mạnh của địa phương, từng ngành từng lĩnh vực; tiềm năng thế mạnh về du lịch; các dịch vụ về du lịch, sản phẩm về du lịch; thông tin về sản xuất, kinh doanh sản phẩm chủ lực, sản phẩm truyền thống, sản phẩm đặc thù, đặc sản, ẩm thực… của địa phương: Thị trấn An Phú có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực giao thương hàng hóa. Nằm trên trục lộ chính tiếp giáp với Camphuchia và Thành phố Châu đốc, có các tuyến đường thủy (sông hậu, sông Châu đốc) cho phép tải trọng lớn vận chuyển đi các khu vực khác. Là trung tâm hành chính huyện nên thị trấn được ưu tiên hơn trong việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phúc lợi xã hội so với các đơn vị khác trong huyện. Trong thời gian qua địa phương xác định nông nghiệp là kinh tế chủ lực nên đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu theo hướng đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, đặc biệt là thị trấn An Phú đã hoàn thành đê bao khép kính được khoảng 400 ha đảm bảo sản xuất vụ 3 ăn chắc cho bà con nông dân. ### V. Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công: ### 1. Thực trạng công sở khu hành chính thị trấn: Khu hành chính thị trấn được xây dựng trên diện tích 4292,4m2, gồm Trụ sở UBND thị trấn, Hội trường. Trụ sở khu hành chính thị trấn được xây dựng vào năm 2011, với tổng diện tích 960m2, gồm 01 tầng chệch và 01 tầng lầu, mỗi tầng có 08 phòng làm việc, 02 hội trường. Kết cấu: Vách trụ sở xây tường, nền lót gạch men. Công năng sử dụng còn lại khoảng 60%. ### 2. Nhu cầu đầu tư xây dựng: - Xây dựng trụ sở Công an thị trấn An Phú - Láng nhựa hoàn thiện mặt bằng xây dựng hàng rào phần còn lại của UBND thị trấn An Phú. - Nâng cấp cải tạo hội trường UBND thị trấn An Phú (Hội trường Trung tâm y tế dự phòng củ) ## B. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ### 1. Kết luận Thị trấn An Phú là địa bàn đô thị như cuộc sống của người dân còn khặp khó khăn, nhưng toàn thể cán bộ và nhân dân thị trấn đưa ra nghị quyết là đến năm 2020 thị trấn An Phú trở thành đô thị loại 4; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - văn hoá - xã hội, giáo dục và đào tạo, từng bước cải thiện đời sống của nhân dân. Xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. ### 2. Kiến nghị: - Huyện quan tâm hỗ trợ vốn để xây dựng trụ sở Công an; láng nhựa hoàn thiện mặt bằng xây dựng hàng rào phần còn lại của UBND và nâng cấp cải tạo hội trường UBND thị trấn An Phú (Hội trường Trung tâm y tế dự phòng củ) Trên đây, là báo cáo công bố, công khai thông tin, tài liệu, số liệu của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị trấn An Phú./. **_Nơi nhận:_**         **CHỦ TỊCH** - VP.HĐND-UBND huyện; - Phòng Văn hóa và thông tin huyện; - TT. Đảng ủy; - Lưu: VT.         Nguyễn Văn Lộc
edited Oct 11 '18 lúc 3:23 pm
197
3
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp