Trạng thái
Chỉ riêng An Phú

THÔNG TƯ Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh An Giang

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh An Giang

Căn cứ Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh An Giang.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh An Giang.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2017.

Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Phương Hoa

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=124579&Keyword=An%20Giang

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-17-2017-TT-BTNMT-Danh-muc-dia-danh-dan-cu-son-van-xa-hoi-thanh-lap-ban-do-An-Giang-359727.aspx


Tải file đính kèm
Bản PDF:
File đính kèm:

# THÔNG TƯ ## Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh An Giang Căn cứ Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ; Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh An Giang. Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh An Giang. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2017. Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Thị Phương Hoa http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=124579&Keyword=An%20Giang https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-17-2017-TT-BTNMT-Danh-muc-dia-danh-dan-cu-son-van-xa-hoi-thanh-lap-ban-do-An-Giang-359727.aspx --- Tải file đính kèm Bản PDF: File đính kèm: - 17-2017-tt-btnmt.doc - http://vbpl.vn/VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/124579/17-2017-tt-btnmt.doc&filename=17-2017-tt-btnmt.doc - 2-Phan I+II DD- Tỉnh An Giang.doc - (http://vbpl.vn/VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/124579/2-Phan%20I+II%20DD-%20T%E1%BB%89nh%20An%20Giang.doc&filename=2-PhanI+IIDD-T%E1%BB%89nhAnGiang.doc) - Bieu14_AnGiang 29.6.2017.xls - (http://vbpl.vn/VBQPPL_UserControls/Publishing_22/pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=/TW/Lists/vbpq/Attachments/124579/Bieu14_AnGiang%2029.6.2017.xls&filename=Bieu14_AnGiang29.6.2017.xls)
65
0
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp