Trạng thái
Chỉ riêng An Phú

Đình Thần Đồng Cô Ki

Đình Thần Đồng Cô Ki rộng rãi có kiến trúc cổ kính thu hút nhiều khách du lịch.

Địa chỉ: 2001, Đường tỉnh 956, Ấp Quốc Khánh, Xã Quốc Thái, Huyện An Phú
Điện thoại: 02963554172
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

Đình Thần Đồng Cô Ki

Đình Thần Đồng Cô Ki

Đình Thần Đồng Cô Ki

https://www.agtravellive.com/tintuc/diemdulich/433

Hệ thống thông tin du lịch An Giang © 2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang

Đình Thần Đồng Cô Ki rộng rãi có kiến trúc cổ kính thu hút nhiều khách du lịch. Địa chỉ: 2001, Đường tỉnh 956, Ấp Quốc Khánh, Xã Quốc Thái, Huyện An Phú Điện thoại: 02963554172 Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich433/photo1.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich433/photo2.jpg https://www.agtravellive.com/storage/app/images/diemdulich433/photo3.jpg https://www.agtravellive.com/tintuc/diemdulich/433 Hệ thống thông tin du lịch An Giang © 2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang
185
0
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp