Trạng thái
Thông báo từ Ban quản lý

Hướng dẫn viết bài với Markdown và BBCODE

Diễn đàn Người An Phú sử dụng mã nguồn mở Codoforum với trình soạn thảo Markdown (và một ít mã BBCODE).

Hình ảnh

![Chú thích hình ảnh](https://github.com/adam-p/markdown-here/raw/master/src/common/images/icon48.png)

Chú thích hình ảnh

Thêm Video Youtube

Chỉ cần dán link video.

https://www.youtube.com/watch?v=1LIjYaXH0T4

https://www.youtube.com/watch?v=1LIjYaXH0T4

Thêm bảng

| Tables    | Are     | Cool 
|-
| col 3 is   | right   | $1600 
| col 2 is   | centered  |  $12 
| zebra     | are neat  |  $1
Tables Are Cool
col 3 is right $1600
col 2 is centered $12
zebra are neat $1
Diễn đàn Người An Phú sử dụng mã nguồn mở Codoforum với trình soạn thảo Markdown (và một ít mã BBCODE). ## Hình ảnh ```` ![Chú thích hình ảnh](https://github.com/adam-p/markdown-here/raw/master/src/common/images/icon48.png) ```` ![Chú thích hình ảnh](https://github.com/adam-p/markdown-here/raw/master/src/common/images/icon48.png) ## Thêm Video Youtube Chỉ cần dán link video. ```` https://www.youtube.com/watch?v=1LIjYaXH0T4 ```` https://www.youtube.com/watch?v=1LIjYaXH0T4 ## Thêm bảng ```` | Tables | Are | Cool |- | col 3 is | right | $1600 | col 2 is | centered | $12 | zebra | are neat | $1 ```` | Tables | Are | Cool |- | col 3 is | right | $1600 | col 2 is | centered | $12 | zebra | are neat | $1

Người An Phú

edited Mar 26 '16 lúc 2:54 pm
318
0
0
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp