Trạng thái
Lịch Sử

Annuaire général de l'Indo-Chine française ["puis" de l'Indochine]

Annuaire général de l'Indo-Chine française ["puis" de l'Indochine]

Tổng niên giám Đông Dương thuộc Pháp ["sau là" Đông Dương]

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32697929f/date


  • Annuaire général de l’ Indochine (Tổng niên giám Đông Dương): niên giám Pháp ngữ do Phủ Toàn quyền Đông Dương ấn hành mỗi năm, từ năm 1889 đến 1943; chia thành hai tập; Tập 1- Cochinchine et Cambodge (Nam Kỳ và Cam Bốt) in tại Sài Gòn; Tập 2-An Nam et Tonkin (Trung Kỳ và Bắc Kỳ) in tại Hà Nội; từ năm 1905 còn có thêm hai tập là Partie administrative (Phần hành chánh) và Partie commerciale (Phần Thương mại); mỗi tập dày 500-1000 trang.
# Annuaire général de l'Indo-Chine française ["puis" de l'Indochine] # Tổng niên giám Đông Dương thuộc Pháp ["sau là" Đông Dương] https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32697929f/date --- - Annuaire général de l’ Indochine (Tổng niên giám Đông Dương): niên giám Pháp ngữ do Phủ Toàn quyền Đông Dương ấn hành mỗi năm, từ năm 1889 đến 1943; chia thành hai tập; Tập 1- Cochinchine et Cambodge (Nam Kỳ và Cam Bốt) in tại Sài Gòn; Tập 2-An Nam et Tonkin (Trung Kỳ và Bắc Kỳ) in tại Hà Nội; từ năm 1905 còn có thêm hai tập là Partie administrative (Phần hành chánh) và Partie commerciale (Phần Thương mại); mỗi tập dày 500-1000 trang.
edited Sep 30 '18 lúc 3:26 pm
205
0
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp