Trạng thái
Lịch Sử

Lịch Sử Văn Hóa History

25
174
0
127
3
Toàn văn tiếng Pháp


35. Au sujet de la création de deux nouveaux cantons dans la province de Chaudoc.
(DOSSIER N° 3, 3° BUREAU).

Rapport au Conseil Colonial.

Messieurs les Conseillers Coloniaux,

L'Administration a l'honneur de soumettre au Conseil Colonial un projet, él boré par M. l'Administrateur de Chaudoc, portant cr&eacut
mới trả lời bởi vohungtuan  ·  May 10 '18 lúc 4:53 pm
51
9
vohungtuan đăng lúc Mar 10 lúc 11:22 am
John Crawfurd FRS (13 tháng 8 năm 1783 - 11 tháng 5 năm 1868) là một bác sĩ người Scotland, nhà quản lý thuộc địa, nhà ngoại giao và đồng thời là tác gia.
Ông được biết đến nhiều nhất với c&a
John Crawfurd FRS (13 tháng 8 năm 1783 - 11 tháng 5 năm 1868) là một bác sĩ người Scotland, nhà quản lý thuộc địa, nhà ngoại giao và đồng thời là tác gia.
mới trả lời bởi vohungtuan  ·  Mar 11 lúc 5:47 pm
Trước
123
Next
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp