Trạng thái
Lịch Sử

Phi Nhã Phật Lăng và Cao La Hâm

Trong tiếng Khmer

Tỉnh trưởng

ចៅមឿង /cavmɨəŋ/ provincial chief

 • Chiêu Mường
 • ចៅ /cav/
  • (adj) to be unconstrained, friendly
  • (adv) in an unconstrained / friendly manner.
  • (n) chief, boss, head; king; term formerly used to refer to any one who did not hold a governmental post
  • (n) grandchild; affectionate title for a young man who has never been a monk; little one (pron) the given, named; he; she; (frequently used before proper names)
 • មឿង /mɨəŋ/ (n) province (arch); region; small town

Tể tướng

ចៅហ៊្វា

 • cav vie, cav faa royal prime minister (title of the highest minister in the Cambodian royal court)
 • Chiêu Thùy, Chiêu Chùy- 昭錘

ព្រះចៅ /preahcav/ king
ចមចៅ /cɑɑmcav/ king
ចៅទេស /cavteeh/ king
ចៅពញា /cavpɲie/ Cau Bana (former official rank higher than Bja)
ចៅចម /cavcɑɑm/ commoner who is taken as a wife by a king. (There are six classes: 1) ព្រះបិយោ (called ព្រះបរម់) 2) ព្រះស្នំ (called ព្រះម្នាង ); 3) ព្រះស្រឹង្គារ (called ព្រះម៉ែនាង ); 4) ព្រះ ក្រមការ (called ព្រះនាង ); 5) ព្រះស្រីការ (called អ្នកម្នាង ); 6) ព្រះកំណាន់ (called អ្នកនាង ))
ចៅទៃ /cavtey/ official responsible for the king's property

ចៅហ្វាយ /cavfaayɔɔ/ chief, head, boss, manager
ចៅក្រម /cavkrɑm/ judge, magistrate
ចៅមឿង /cavmɨəŋ/ provincial chief
ចៅសង្កាត់ /cavsɑŋkat/ town chief

## Trong tiếng Khmer ### Tỉnh trưởng ចៅមឿង /cavmɨəŋ/ provincial chief - Chiêu Mường - ចៅ /cav/ - (adj) to be unconstrained, friendly - (adv) in an unconstrained / friendly manner. - (n) chief, boss, head; king; term formerly used to refer to any one who did not hold a governmental post - (n) grandchild; affectionate title for a young man who has never been a monk; little one (pron) the given, named; he; she; (frequently used before proper names) - មឿង /mɨəŋ/ (n) province (arch); region; small town ### Tể tướng ចៅហ៊្វា - cav vie, cav faa royal prime minister (title of the highest minister in the Cambodian royal court) - Chiêu Thùy, Chiêu Chùy- 昭錘 --- ព្រះចៅ /preahcav/ king ចមចៅ /cɑɑmcav/ king ចៅទេស /cavteeh/ king ចៅពញា /cavpɲie/ Cau Bana (former official rank higher than Bja) ចៅចម /cavcɑɑm/ commoner who is taken as a wife by a king. (There are six classes: 1) ព្រះបិយោ (called ព្រះបរម់) 2) ព្រះស្នំ (called ព្រះម្នាង ); 3) ព្រះស្រឹង្គារ (called ព្រះម៉ែនាង ); 4) ព្រះ ក្រមការ (called ព្រះនាង ); 5) ព្រះស្រីការ (called អ្នកម្នាង ); 6) ព្រះកំណាន់ (called អ្នកនាង )) ចៅទៃ /cavtey/ official responsible for the king's property ចៅហ្វាយ /cavfaayɔɔ/ chief, head, boss, manager ចៅក្រម /cavkrɑm/ judge, magistrate ចៅមឿង /cavmɨəŋ/ provincial chief ចៅសង្កាត់ /cavsɑŋkat/ town chief
edited Oct 27 '23 lúc 5:27 pm
12
1.92k
5
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp