Trạng thái
Lịch Sử

John Crawfurd

Từ vựng tiếng Thái tiếng Việt tiếng Khmer tiếng Chăm tiếng Lào tiếng Môn trong sách của John Crawfurd xuất bản năm 1828

Từ vựng tiếng Thái tiếng Việt tiếng Khmer tiếng Chăm tiếng Lào tiếng Môn trong sách của John Crawfurd xuất bản năm 1828

Từ vựng tiếng Thái tiếng Việt tiếng Khmer tiếng Chăm tiếng Lào tiếng Môn trong sách của John Crawfurd xuất bản năm 1828 ![Từ vựng tiếng Thái tiếng Việt tiếng Khmer tiếng Chăm tiếng Lào tiếng Môn trong sách của John Crawfurd xuất bản năm 1828](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Vocabularies_of_Thai_Vietnamese_Kambojans_Champa_Mon_Lao_Pali_by_John_Crawfurd_book_Published_by_H_Colburn_London_1828.jpg "Từ vựng tiếng Thái tiếng Việt tiếng Khmer tiếng Chăm tiếng Lào tiếng Môn trong sách của John Crawfurd xuất bản năm 1828")
edited Apr 4 '23 lúc 7:25 pm
123
102
10
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp