Trạng thái
Lịch Sử

John Crawfurd

John Crawfurd FRS (13 tháng 8 năm 1783 - 11 tháng 5 năm 1868) là một bác sĩ người Scotland, nhà quản lý thuộc địa, nhà ngoại giao và đồng thời là tác gia.
Ông được biết đến nhiều nhất với các tác phẩm về các ngôn ngữ châu Á, sách History of the Indian Archipelago (Lịch sử Quần đảo Ấn Độ), và vai trò của ông trong việc thành lập Singapore với tư cách là vị Thống đốc (British Resident of Singapore) cuối cùng của Singapore; vị trí này đã được thay thế bởi Thống đốc Các khu định cư Eo biển.

https://vi.wikipedia.org/wiki/John_Crawfurd

John Crawfurd FRS (13 tháng 8 năm 1783 - 11 tháng 5 năm 1868) là một bác sĩ người Scotland, nhà quản lý thuộc địa, nhà ngoại giao và đồng thời là tác gia.

John Crawfurd FRS (13 tháng 8 năm 1783 - 11 tháng 5 năm 1868) là một bác sĩ người Scotland, nhà quản lý thuộc địa, nhà ngoại giao và đồng thời là tác gia. Ông được biết đến nhiều nhất với các tác phẩm về các ngôn ngữ châu Á, sách History of the Indian Archipelago (Lịch sử Quần đảo Ấn Độ), và vai trò của ông trong việc thành lập Singapore với tư cách là vị Thống đốc (British Resident of Singapore) cuối cùng của Singapore; vị trí này đã được thay thế bởi Thống đốc Các khu định cư Eo biển. https://vi.wikipedia.org/wiki/John_Crawfurd ![John Crawfurd FRS (13 tháng 8 năm 1783 - 11 tháng 5 năm 1868) là một bác sĩ người Scotland, nhà quản lý thuộc địa, nhà ngoại giao và đồng thời là tác gia.](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/John_Crawfurd.jpg/330px-John_Crawfurd.jpg "John Crawfurd FRS (13 tháng 8 năm 1783 - 11 tháng 5 năm 1868) là một bác sĩ người Scotland, nhà quản lý thuộc địa, nhà ngoại giao và đồng thời là tác gia.")
edited Mar 11 '23 lúc 4:59 pm

Các tác phẩm của John Crawfurd liên quan tới Việt Nam

## Các tác phẩm của John Crawfurd liên quan tới Việt Nam - Journal of an embassy from the Governor-General of India to the courts of Siam and Cochin China. Exhibiting a view of the actual state of those kingdoms (1830) - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Journal_of_an_embassy_from_the_Governor-General_of_India_to_the_courts_of_Siam_and_Cochin_China._Exhibiting_a_view_of_the_actual_state_of_those_kingdoms_(IA_b29350815_0001).pdf - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Journal_of_an_embassy_from_the_Governor-General_of_India_to_the_courts_of_Siam_and_Cochin_China._Exhibiting_a_view_of_the_actual_state_of_those_kingdoms_(IA_b29350815_0002).pdf - https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Journal_of_an_Embassy_From_the_Governor-General_of_India_to_the_Courts_of_Siam_and_Cochin_China - https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:John_Crawfurd
edited Mar 10 '23 lúc 11:57 am

Bản đồ vương quốc Xiêm và Việt Nam (Cochin China) xuất bản năm 1828

John Crawfurd: Journal of an Embassy from the Governor-General of India to the courts of Siam an Cochin China exhibiting a view of the actual state of these kingdoms London, Henry Colburn, 1828, Page VIIIB

Bản đồ vương quốc Xiêm và Việt Nam (Cochin China) xuất bản năm 1828

Nguồn Wiki:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1820_1829_Siam_and_Cochin_China_John_Crawfurd_journal_of_an_embassy_o.jpg

# Bản đồ vương quốc Xiêm và Việt Nam (Cochin China) xuất bản năm 1828 ## John Crawfurd: Journal of an Embassy from the Governor-General of India to the courts of Siam an Cochin China exhibiting a view of the actual state of these kingdoms London, Henry Colburn, 1828, Page VIIIB ![Bản đồ vương quốc Xiêm và Việt Nam (Cochin China) xuất bản năm 1828](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/1820_1829_Siam_and_Cochin_China_John_Crawfurd_journal_of_an_embassy_o.jpg/1024px-1820_1829_Siam_and_Cochin_China_John_Crawfurd_journal_of_an_embassy_o.jpg "Bản đồ vương quốc Xiêm và Việt Nam (Cochin China) xuất bản năm 1828") Nguồn Wiki: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1820_1829_Siam_and_Cochin_China_John_Crawfurd_journal_of_an_embassy_o.jpg
edited Mar 11 '23 lúc 4:54 pm

Chân dung vua Minh Mạng trong sách của John Crawfurd xuất bản năm 1828

Chân dung vua Minh Mạng trong sách của John Crawfurd xuất bản năm 1828

Nguồn Wiki:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:King_of_Cochin_China_Minh_Menh_by_John_Crawfurd_book_Published_by_H_Colburn_London_1828.jpg

# Chân dung vua Minh Mạng trong sách của John Crawfurd xuất bản năm 1828 ![Chân dung vua Minh Mạng trong sách của John Crawfurd xuất bản năm 1828](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/King_of_Cochin_China_Minh_Menh_by_John_Crawfurd_book_Published_by_H_Colburn_London_1828.jpg/1024px-King_of_Cochin_China_Minh_Menh_by_John_Crawfurd_book_Published_by_H_Colburn_London_1828.jpg "Chân dung vua Minh Mạng trong sách của John Crawfurd xuất bản năm 1828") Nguồn Wiki: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:King_of_Cochin_China_Minh_Menh_by_John_Crawfurd_book_Published_by_H_Colburn_London_1828.jpg

Trương Tấn Bửu - Phó Tổng trấn Gia Định Thành năm 1822. Trích từ sách của John Crawfurd xuất bản năm 1828.

Trương Tấn Bửu - Phó Tổng trấn Gia Định Thành năm 1822. Trích từ sách của John Crawfurd xuất bản năm 1828.

# Trương Tấn Bửu - Phó Tổng trấn Gia Định Thành năm 1822. Trích từ sách của John Crawfurd xuất bản năm 1828. ![Trương Tấn Bửu - Phó Tổng trấn Gia Định Thành năm 1822. Trích từ sách của John Crawfurd xuất bản năm 1828.](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Deputy_Governor_of_Kamboja_in_his_dress_of_ceremony_by_John_Crawfurd_book_Published_by_H_Colburn_London_1828.jpg/1024px-Deputy_Governor_of_Kamboja_in_his_dress_of_ceremony_by_John_Crawfurd_book_Published_by_H_Colburn_London_1828.jpg "Trương Tấn Bửu - Phó Tổng trấn Gia Định Thành năm 1822. Trích từ sách của John Crawfurd xuất bản năm 1828.")
123
102
10
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp