Trạng thái
Lịch Sử

Viện Viễn Đông Bác cổ - École française d'Extrême-Orient - EFEO

Viện Viễn Đông Bác cổ (tiếng Pháp: École française d'Extrême-Orient, viết tắt EFEO) là một trung tâm nghiên cứu của Pháp về Đông phương học, chủ yếu trên thực địa.

Viện Viễn Đông Bác cổ (tiếng Pháp: École française d'Extrême-Orient, viết tắt EFEO) là một trung tâm nghiên cứu của Pháp về Đông phương học, chủ yếu trên thực địa.

EFEO_VIE23395 Plan de la place de Chau Doc en 1871

Bản đồ thành Châu Đốc năm 1871

Plan de la place de Chau Doc en 1871 Bản đồ thành Châu  Đốc năm 1871

Nguồn:

Ecole française d’Extrême-Orient

http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/234177?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iKWlpYUSyUkErZI0M7JUwl5CoeRVEtMsuiUGRmhVtjFuG7DGOAC2JVhU

# EFEO_VIE23395 Plan de la place de Chau Doc en 1871 # Bản đồ thành Châu Đốc năm 1871 [Plan de la place de Chau Doc en 1871 Bản đồ thành Châu Đốc năm 1871](https://i.imgur.com/6Zi0wcl.jpg) Nguồn: Ecole française d’Extrême-Orient http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/234177?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iKWlpYUSyUkErZI0M7JUwl5CoeRVEtMsuiUGRmhVtjFuG7DGOAC2JVhU

EFEO_VIE23396 Plan de la citadelle de Chau Doc en 1912

Bản đồ thành Châu Đốc năm 1912

Plan de la citadelle de Chau Doc en 1912 Bản đồ thành Châu Đốc năm 1912

Nguồn:

Ecole française d’Extrême-Orient
http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/236790?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iLESyekDrYY0M7JUwl48oWRUEhMsmiXGYEuQ62sjUxMDI9y2YI1yAEHeWHQ$

# EFEO_VIE23396 Plan de la citadelle de Chau Doc en 1912 # Bản đồ thành Châu Đốc năm 1912 [Plan de la citadelle de Chau Doc en 1912 Bản đồ thành Châu Đốc năm 1912 ](https://i.imgur.com/mO7LJxD.jpg) Nguồn: Ecole française d’Extrême-Orient http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/236790?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iLESyekDrYY0M7JUwl48oWRUEhMsmiXGYEuQ62sjUxMDI9y2YI1yAEHeWHQ$

Plan de la place de Chau Doc en 1871 - Bản đồ thành Châu Đốc năm 1871

nguồn tư liệu của Lương Chánh Tòng

https://www.facebook.com/HKHLSAG/photos/a.1711112908988948/1982240855209484/?type=3&theater

Plan de la place de Chau Doc en 1871 Bản đồ thành Châu Đốc năm 1871

# Plan de la place de Chau Doc en 1871 - Bản đồ thành Châu Đốc năm 1871 nguồn tư liệu của Lương Chánh Tòng https://www.facebook.com/HKHLSAG/photos/a.1711112908988948/1982240855209484/?type=3&theater [Plan de la place de Chau Doc en 1871 Bản đồ thành Châu Đốc năm 1871](https://i.imgur.com/S6Z8AWk.jpg)
335
3
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp