Trạng thái
Lịch Sử

Bản đồ huyện An Phú từ nguồn U.S. Central Intelligence Agency (CIA), U.S. Army Map Service - The University of Texas at Austin

Perry-Castañeda Library

Map Collection

Vietnam Maps

The following maps were produced by the U.S. Central Intelligence Agency, unless otherwise indicated.

http://legacy.lib.utexas.edu/maps/vietnam.html

Perry-Castañeda Library Map Collection #Vietnam Maps The following maps were produced by the U.S. Central Intelligence Agency, unless otherwise indicated. http://legacy.lib.utexas.edu/maps/vietnam.html
edited Sep 14 '20 lúc 11:58 am

Indochina and Thailand, Series L50 (Topographic Maps) 1:250,000, U.S. Army Map Service, 1954-

http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/indochina_and_thailand/

Indochina and Thailand 1:250,000

Series L509 , U.S. Army Map Service, 1954-


  • Tỉ lệ 1:250,000
  • Dữ liệu ban đầu năm 1954, chỉnh sửa mới nhất năm 1962.

NC 48-6 Long Xuyen - (5.5 MB)

NC 48-6 Long Xuyen

# Indochina and Thailand, Series L50 (Topographic Maps) 1:250,000, U.S. Army Map Service, 1954- http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/indochina_and_thailand/ Indochina and Thailand 1:250,000 Series L509 , U.S. Army Map Service, 1954- --- - Tỉ lệ 1:250,000 - Dữ liệu ban đầu năm **1954**, chỉnh sửa mới nhất năm **1962**. [url=http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/indochina_and_thailand/txu-oclc-6535632-nc48-6-2nd-ed.jpg]NC 48-6 Long Xuyen[/url] - (5.5 MB) [NC 48-6 Long Xuyen](https://i.imgur.com/BKZEsJM.jpg)
edited Oct 13 '19 lúc 11:46 am

Vietnam, Laos, and Cambodia, Joint Operations Graphic 1:250,000 [Not for navigational use]

U.S. Defense Mapping Agency

1:250,000 - Vietnam, Laos, and Cambodia - Joint Operations Graphic Series (Aeronautical Charts) U.S. Defense Mapping Agency, 1966-1998. - [GeoPDF]
Not for navigational use
This series covers all of southern Vietnam and most of northern Vietnam

NC 48-6 Long Xuyen, Vietnam; Cambodia 1972 (10.5MB) [GeoPDF]

  • Tỉ lệ 1:250,000
  • Xuất bản tháng 12-1972

NC 48-6 Long Xuyen, Vietnam; Cambodia 1972 (10.5MB) [GeoPDF]

# Vietnam, Laos, and Cambodia, Joint Operations Graphic 1:250,000 [Not for navigational use] U.S. Defense Mapping Agency [url=http://legacy.lib.utexas.edu/maps/jog/vietnam/]1:250,000 - Vietnam, Laos, and Cambodia - Joint Operations Graphic Series (Aeronautical Charts) U.S. Defense Mapping Agency, 1966-1998.[/url] - [GeoPDF] Not for navigational use This series covers all of southern Vietnam and most of northern Vietnam [url=http://legacy.lib.utexas.edu/maps/jog/vietnam/nc-4806_geo.pdf]NC 48-6 Long Xuyen, Vietnam; Cambodia **1972** [/url] (10.5MB) [GeoPDF] - Tỉ lệ 1:250,000 - Xuất bản tháng 12-1972 [NC 48-6 Long Xuyen, Vietnam; Cambodia 1972 (10.5MB) [GeoPDF]](https://i.imgur.com/3HVHVKL.jpg)
edited Oct 13 '19 lúc 11:51 am

Vietnam Topographic Maps 1:50,000

U.S. Army Map Service, Series L7014

http://legacy.lib.utexas.edu/maps/topo/vietnam/

1:50,000 - Vietnam, Series L7014 (Topographic Maps) U.S. Army Map Service, 1964-1971. [GeoPDF]

This series covers most of northwest VietnamTan Chau (topographic) Sheet 6030-4, 1:50,000 U.S. Army Map Service (2.9MB) [GeoPDF]


Chau Phu (topographic) Sheet 6030-3, 1:50,000 U.S. Army Map Service (2.6MB) [GeoPDF]

# Vietnam Topographic Maps 1:50,000 U.S. Army Map Service, Series L7014 http://legacy.lib.utexas.edu/maps/topo/vietnam/ 1:50,000 - Vietnam, Series L7014 (Topographic Maps) U.S. Army Map Service, **1964-1971**. [GeoPDF] This series covers most of northwest Vietnam --- - Chau Phu (topographic) Sheet 6030-3, 1:50,000 U.S. Army Map Service (2.6MB) [GeoPDF] http://legacy.lib.utexas.edu/maps/topo/vietnam/chau_phu-6030-3.pdf - Tài liệu bản đồ năm 1969 - Tan Chau (topographic) Sheet 6030-4, 1:50,000 U.S. Army Map Service (2.9MB) [GeoPDF] http://legacy.lib.utexas.edu/maps/topo/vietnam/tan_chau-6030-4.pdf - Tài liệu bản đồ năm 1965 --- [Tan Chau (topographic) Sheet 6030-4, 1:50,000 U.S. Army Map Service (2.9MB) [GeoPDF]](https://i.imgur.com/Yy7dchG.jpg) --- [Chau Phu (topographic) Sheet 6030-3, 1:50,000 U.S. Army Map Service (2.6MB) [GeoPDF]](https://i.imgur.com/VVf2gJD.jpg)
edited Oct 13 '19 lúc 12:10 pm

Bản đồ hành chánh quận An Phú tỉnh Châu Đốc trước 1975

Nguồn: US Army và cựu nhân viên USAID

Bản đồ hành chánh quận An Phú tỉnh Châu Đốc trước 1975 Nguồn: US Army và cựu nhân viên USAID


Bản đồ hành chánh quận An Phú tỉnh Châu Đốc trước 1975 Nguồn: US Army và cựu nhân viên USAID

# Bản đồ hành chánh quận An Phú tỉnh Châu Đốc trước 1975 Nguồn: US Army và cựu nhân viên USAID [Bản đồ hành chánh quận An Phú tỉnh Châu Đốc trước 1975 Nguồn: US Army và cựu nhân viên USAID](https://i.imgur.com/IHZWUuQ.jpg) --- [Bản đồ hành chánh quận An Phú tỉnh Châu Đốc trước 1975 Nguồn: US Army và cựu nhân viên USAID](https://i.imgur.com/79q0r3L.jpg)

Người An Phú

12
315
6
2
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp