Trạng thái
Lịch Sử

Bản đồ huyện An Phú từ nguồn U.S. Central Intelligence Agency (CIA), U.S. Army Map Service - The University of Texas at Austin

Bản đồ Nam Việt Nam trước 1975
Nguồn: Manh Hai @flickr

Vietnam War map: Corps to corps (1968) - Newsweek Magazine by manhhai, on Flickr

SOUTH VIETNAM ADMINISTRATIVE DIVISIONS by manhhai, on Flickr

South Vietnam Administrative Divisions and Military Regions July 1968 by manhhai, on Flickr

1966 Roberts Pictorial Map of South Vietnam by manhhai, on Flickr

1966 Stars and Stripes Map of Vietnam During the Vietnam War by manhhai, on Flickr

1965 - Background News Map SOUTH VIETNAM From The Associated Press by manhhai, on Flickr

1965 - Bản đồ Thủy vận Nam phần Việt Nam by manhhai, on Flickr

MILITARY REGION 4 - VÙNG 4 CHIẾN THUẬT by manhhai, on Flickr

Vietnam War 1965 - Bản đồ Vùng 4 Chiến Thuật - FOURTH MILITARY ZONE by manhhai, on Flickr

Vietnam War 1965 - Bản đồ Vùng 4 Chiến Thuật - FOURTH MILITARY ZONE by manhhai, on Flickr

1967 - VIETNAM: Headline-focus Wall Map 12 by manhhai, on Flickr

Bản đồ Nam Việt Nam trước 1975 Nguồn: Manh Hai @flickr [url=https://flic.kr/p/25mEbSy][img]https://live.staticflickr.com/886/40927900364_414d1e81bd_o.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/25mEbSy]Vietnam War map: Corps to corps (1968) - Newsweek Magazine[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/]manhhai[/url], on Flickr [url=https://flic.kr/p/2jmxgvG][img]https://live.staticflickr.com/65535/50115544942_8a712dc3a4_o.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/2jmxgvG]SOUTH VIETNAM ADMINISTRATIVE DIVISIONS[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/]manhhai[/url], on Flickr [url=https://flic.kr/p/nKQpwJ][img]https://live.staticflickr.com/2902/14279545986_d22612d8fb_o.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/nKQpwJ]South Vietnam Administrative Divisions and Military Regions July 1968[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/]manhhai[/url], on Flickr [url=https://flic.kr/p/2myePZH][img]https://live.staticflickr.com/65535/51560653687_68a9a0bdfb_o.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/2myePZH]1966 Roberts Pictorial Map of South Vietnam[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/]manhhai[/url], on Flickr [url=https://flic.kr/p/2myd5Ea][img]https://live.staticflickr.com/65535/51560312789_9eac82f917_o.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/2myd5Ea]1966 Stars and Stripes Map of Vietnam During the Vietnam War[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/]manhhai[/url], on Flickr [url=https://flic.kr/p/EycYEB][img]https://live.staticflickr.com/1631/25306021911_e766510172_o.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/EycYEB]1965 - Background News Map SOUTH VIETNAM From The Associated Press[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/]manhhai[/url], on Flickr [url=https://flic.kr/p/vuTbRw][img]https://live.staticflickr.com/425/19361195384_afc24b43c2_o.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/vuTbRw]1965 - Bản đồ Thủy vận Nam phần Việt Nam[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/]manhhai[/url], on Flickr [url=https://flic.kr/p/2jmP1ga][img]https://live.staticflickr.com/65535/50118615431_4dd02ef842_o.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/2jmP1ga]MILITARY REGION 4 - VÙNG 4 CHIẾN THUẬT[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/]manhhai[/url], on Flickr [url=https://flic.kr/p/2kX4mZ3][img]https://live.staticflickr.com/65535/51162534340_55183c311a_o.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/2kX4mZ3]Vietnam War 1965 - Bản đồ Vùng 4 Chiến Thuật - FOURTH MILITARY ZONE[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/]manhhai[/url], on Flickr [url=https://flic.kr/p/2kX36Ft][img]https://live.staticflickr.com/65535/51162287749_1841bf13a7_o.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/2kX36Ft]Vietnam War 1965 - Bản đồ Vùng 4 Chiến Thuật - FOURTH MILITARY ZONE[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/]manhhai[/url], on Flickr [url=https://flic.kr/p/DJcyFA][img]https://live.staticflickr.com/1540/24762749424_acbefdeb0b_o.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/DJcyFA]1967 - VIETNAM: Headline-focus Wall Map 12[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/]manhhai[/url], on Flickr

Bản đồ tỉnh CHÂU ĐỐC 1973 by manhhai, on Flickr

Bản đồ tỉnh AN GIANG 1973 by manhhai, on Flickr

[url=https://flic.kr/p/2jmL41M][img]https://live.staticflickr.com/65535/50118039353_b4bddf547e_o.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/2jmL41M]Bản đồ tỉnh CHÂU ĐỐC 1973[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/]manhhai[/url], on Flickr [url=https://flic.kr/p/2jmQ7gA][img]https://live.staticflickr.com/65535/50118830752_7542bcc9a4_o.jpg[/img][/url][url=https://flic.kr/p/2jmQ7gA]Bản đồ tỉnh AN GIANG 1973[/url] by [url=https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/]manhhai[/url], on Flickr
12
316
6
2
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp