Trạng thái
Lịch Sử

John Barrow

Ngài John Barrow, Đệ nhất Nam tước, FRS, FRGS, FSA (19 tháng 6 năm 1764 – 23 tháng 11 năm 1848) là một nhà địa lý, nhà ngôn ngữ học, nhà văn và công chức người Anh được biết đến nhiều nhất với nhiệm kỳ là Bí thư thứ hai của Bộ Hải quân từ năm 1804 đến năm 1845.

Barrow ghé Đà Nẵng năm 1792-1793 dưới triều Tây Sơn và có viết một quyển sách về hành trình này mang tên: A Voyage to Cochinchina in the Years 1792 and 1793 (Một Chuyến Du Hành Đến Xứ Nam Hà trong các năm 1792 và 1793).

John Barrow

Ngài John Barrow, Đệ nhất Nam tước, FRS, FRGS, FSA (19 tháng 6 năm 1764 – 23 tháng 11 năm 1848) là một nhà địa lý, nhà ngôn ngữ học, nhà văn và công chức người Anh được biết đến nhiều nhất với nhiệm kỳ là Bí thư thứ hai của Bộ Hải quân từ năm 1804 đến năm 1845. Barrow ghé Đà Nẵng năm 1792-1793 dưới triều Tây Sơn và có viết một quyển sách về hành trình này mang tên: A Voyage to Cochinchina in the Years 1792 and 1793 (Một Chuyến Du Hành Đến Xứ Nam Hà trong các năm 1792 và 1793). ![John Barrow](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Sir_John_Barrow%2C_1st_Bt_by_John_Jackson.jpg/382px-Sir_John_Barrow%2C_1st_Bt_by_John_Jackson.jpg "John Barrow")

Tiếng Việt Nam theo John Barrow trong sách "A Voyage to Cochin China, in the years 1792, and 1793: containing a general view of the productions..."

Tiếng Việt Nam theo John Barrow trong sách "A Voyage to Cochin China, in the years 1792, and 1793: containing a general view of the productions..."

Tiếng Việt Nam theo John Barrow trong sách "A Voyage to Cochin China, in the years 1792, and 1793: containing a general view of the productions..." ![Tiếng Việt Nam theo John Barrow trong sách "A Voyage to Cochin China, in the years 1792, and 1793: containing a general view of the productions..."](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Cochinchinese_language_by_John_Barrow.png "Tiếng Việt Nam theo John Barrow trong sách "A Voyage to Cochin China, in the years 1792, and 1793: containing a general view of the productions..."")
23
1
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp