Đình thần Khánh Bình

1

Di tích Đình thần xã Khánh Bình huyện An Phú

Đình Khánh Bình được xây dựng cách nay trên trăm năm, tọa lạc tại ấp Sa Tô xã Khánh Bình huyện An Phú.

Cổng Đình thần xã Khánh Bình:

Đình thần Khánh Bình

Đình thần Khánh Bình

Khánh Bình Phủ - Kỷ Sửu<br />

Khánh Bình Phủ - Kỷ Sửu

Năm 1932 đình Khánh Bình được vua Bảo Đại sắc phong Thần Hoàng Bổn Cảnh.

Quốc Thái Dân An

Quốc Thái Dân An

Đình thần Khánh Bình

đình Khánh Bình

đình Khánh Bình

Đình thần Khánh Bình

Đình thần Khánh Bình

Đình thần Khánh Bình
Nơi thờ Thần Nông.

Năm 2009 đình Khánh Bình được UBND tỉnh An Giang xếp hạng di tích lịch sử Cách mạng.

Đình thần Khánh Bình

Tham khảo
Đài TH An Giang - ATV
http://violet.vn/thcs-khanhbinh-angiang/entry/show/entry_id/7223558

## Di t&iacute;ch Đ&igrave;nh thần x&atilde; Kh&aacute;nh B&igrave;nh huyện An Ph&uacute; Đ&igrave;nh Kh&aacute;nh B&igrave;nh được x&acirc;y dựng c&aacute;ch nay tr&ecirc;n trăm năm, tọa lạc tại ấp Sa T&ocirc; x&atilde; Kh&aacute;nh B&igrave;nh huyện An Ph&uacute;. Cổng Đ&igrave;nh thần x&atilde; Kh&aacute;nh B&igrave;nh: http://i.imgur.com/s4pBI3E.jpg http://i.imgur.com/mE1GMAX.jpg [Kh&aacute;nh B&igrave;nh Phủ - Kỷ Sửu ](https://i.imgur.com/h9Hx3SV.jpg) Kh&aacute;nh B&igrave;nh Phủ - Kỷ Sửu Năm 1932 đ&igrave;nh Kh&aacute;nh B&igrave;nh được vua Bảo Đại sắc phong Thần Ho&agrave;ng Bổn Cảnh. [Quốc Th&aacute;i D&acirc;n An](https://i.imgur.com/ZSYblJh.png) Quốc Th&aacute;i D&acirc;n An http://i.imgur.com/iinYiIX.jpg [đ&igrave;nh Kh&aacute;nh B&igrave;nh ](https://i.imgur.com/KWeaZkL.png) [đ&igrave;nh Kh&aacute;nh B&igrave;nh](https://i.imgur.com/uVhhMHu.png) http://i.imgur.com/5T9ACiN.jpg http://i.imgur.com/Z24X8lR.jpg http://i.imgur.com/1diE9ib.jpg Nơi thờ Thần N&ocirc;ng. Năm 2009 đ&igrave;nh Kh&aacute;nh B&igrave;nh được UBND tỉnh An Giang xếp hạng di t&iacute;ch lịch sử C&aacute;ch mạng. http://i.imgur.com/i7yeCHO.jpg Tham khảo Đ&agrave;i TH An Giang - ATV http://violet.vn/thcs-khanhbinh-angiang/entry/show/entry_id/7223558
edited Mar 11 lúc 3:38 pm
 
0
trả lời
436
lượt xem
0
trả lời
1
theo dõi
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp