Trạng thái
Lịch Sử

International Boundary Study - Cambodia – Vietnam Boundary

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5774279x/f227.jpeg

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5774279x

9 juillet 1870. — CONVENTION entre la France et le Cambodge relative à la délimitation des frontières.

La frontière demeure telle qu'elle a été tracée sans aucun changement depuis le poteau n° 1 (à l'embouchure du Peam-prien), jusqu'au poteau n° 16 (à Ca-sang sur le Caï-cay).

Le terrain compris entre le Caï-bach, et le Caï-cay qui faisait partie du territoire français (et dont le revenu annuel s'élève environ à I .000 francs), sera concédé au Cambodge, en compensation des 486 maisons environ qui forment les villages situés vers Soc-trang à Bang-chrum.

Les poteaux n°s 17, 18 et suivants seront annulés jusqu'à Hung-nguyên ; le Cambodge conservera tout le pays actuellement habité par les Cambodgiens des provinces de Prey-reng, Boni-Iud, Soc-thiet. '

La limite sera tracée ultérieurement, et on réservera pour es possessions fran-çaises la bande de terrain longeant le Vaïco qui est occupée par les annamites ou exploité par eux. . •

Signé : Signé : NORODOM.

Contre-amiral CORNULIER LUCINIÈRE.


Convention of July 9, 1870, between France and Cambodia relative to the Delimitation of the frontier

The frontier remains without change as drawn from Pillar No. 1 (at the mouth of the Prech-Prien) as far as Pillar No. 16 (at Ta-Sang on the Cai-Cay).

The territory lying between the Cai-Bach and the Cai-Cay which was French (and of which the annual revenue totals approximately 1,000 francs), will be granted to Cambodia, in compensation for the approximately 486 houses which comprise the villages situated near Soc- Trang, at Bang Chrum.

Pillars Nos. 17, 18, and following will be annulled as far as Hang-Nguyen; Cambodia will retain all territory currently inhabited by the Cambodians of the provinces of Prey-Veng, Bonifuol and Soc- Theit.

The boundary will be demarcated later and it will reserve for the French occupation the strip of territory extending along the Vaico which is currently occupied or exploited by Annamites.

/x/ Nordom /s/ Real Admiral de Cornulier-Luciniere.

Abor, Raoul, Conventions et Traites de Droit international interessant l'Indochine, Hanoi, 1929.


QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ĐƯỜNG BIÊN GIỚI CỦA CAMPUCHIA NGÀY 9-7-1870

Quyền Thống đôc, Phó Đô đốc Hải quân, Tổng chỉ huy.

QUYẾT ĐỊNH:

Sau khi đã xem xét dự thảo phân định đường biên giới được trình bày trên danh nghĩa của nhà vua và dự thảo do Ủy ban của Pháp đề xuất, Ủy ban đã quyết định:
Đường biên giới vẫn giữ nguyên như đã xác định từ cột mốc số 1 (ở cửa sông Prach-Prien) cho đến cột mốc số 16 (ở Ta-sang trên sông Cái Cậy).
Vùng đất nằm giữa Cái Bạch và Cái Cậy thuộc lãnh thổ của Pháp (với thu nhập hằng năm vào khoảng 1.000 phrăng) sẽ được chuyển nhượng cho Campuchia để đổi lấy 486 ngôi nhà tạo thành các làng ở khu vực Sóc Trăng và Bang-Chrum.
Cột mốc số 17 và 18 và các số tiếp theo cho đến Hung- nguyên sẽ được hủy bỏ; Campuchia giữ lại toàn bộ khu vực lãnh thổ hiện có người Campuchia của các tỉnh Preyveng Boni Fuol, Sóc-Thiet sinh sống.
Đường ranh giới sẽ được xác định sau và phía Pháp sẽ tiếp tục sở hữu dải đất chạy dọc theo sông Vàm cỏ, do người An Nam cư trú hoặc khai thác.

Sài Gòn, ngày 9 tháng 7 năm 1870
VIAL - RHEINART

Chuẩn y:
Quốc vương Campuchia NORODOM

Thống đốc, Phó Đô đốc Hải quân:
DE CORNULIER - LUCINIÈRE

Nguồn http://travinh.gov.vn/wps/portal/tuyengiao/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDIws_QzcPIwOLMAMLA8fA4GDfEPdAA6MQM6B8JJK8u5-HuYGjo7mnsWuwm7G7vzkB3eEg-3Dqt_AxxisPNh8sjwM4Guj7eeTnpuoX5EYYZAakKwIAbNcF7A!!/dl2/d1/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSkoxTkExTkk1MC13ISEvN18wMjhOMUZIMjA4VjA4MEFRU1NNVEdRMDIzNg!!/?WCM_PORTLET=PC_7_028N1FH208V080AQSSMTGQ0236_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5774279x/f227.jpeg https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5774279x # 9 juillet 1870. — CONVENTION entre la France et le Cambodge relative à la délimitation des frontières. La frontière demeure telle qu'elle a été tracée sans aucun changement depuis le poteau n° 1 (à l'embouchure du Peam-prien), jusqu'au poteau n° 16 (à Ca-sang sur le Caï-cay). Le terrain compris entre le Caï-bach, et le Caï-cay qui faisait partie du territoire français (et dont le revenu annuel s'élève environ à I .000 francs), sera concédé au Cambodge, en compensation des 486 maisons environ qui forment les villages situés vers Soc-trang à Bang-chrum. Les poteaux n°s 17, 18 et suivants seront annulés jusqu'à Hung-nguyên ; le Cambodge conservera tout le pays actuellement habité par les Cambodgiens des provinces de Prey-reng, Boni-Iud, Soc-thiet. ' La limite sera tracée ultérieurement, et on réservera pour es possessions fran-çaises la bande de terrain longeant le Vaïco qui est occupée par les annamites ou exploité par eux. . • Signé : Signé : NORODOM. Contre-amiral CORNULIER LUCINIÈRE. --- # Convention of July 9, 1870, between France and Cambodia relative to the Delimitation of the frontier The frontier remains without change as drawn from Pillar No. 1 (at the mouth of the Prech-Prien) as far as Pillar No. 16 (at Ta-Sang on the Cai-Cay). The territory lying between the Cai-Bach and the Cai-Cay which was French (and of which the annual revenue totals approximately 1,000 francs), will be granted to Cambodia, in compensation for the approximately 486 houses which comprise the villages situated near Soc- Trang, at Bang Chrum. Pillars Nos. 17, 18, and following will be annulled as far as Hang-Nguyen; Cambodia will retain all territory currently inhabited by the Cambodians of the provinces of Prey-Veng, Bonifuol and Soc- Theit. The boundary will be demarcated later and it will reserve for the French occupation the strip of territory extending along the Vaico which is currently occupied or exploited by Annamites. /x/ Nordom /s/ Real Admiral de Cornulier-Luciniere. Abor, Raoul, Conventions et Traites de Droit international interessant l'Indochine, Hanoi, 1929. --- # QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ĐƯỜNG BIÊN GIỚI CỦA CAMPUCHIA NGÀY 9-7-1870 Quyền Thống đôc, Phó Đô đốc Hải quân, Tổng chỉ huy. QUYẾT ĐỊNH: Sau khi đã xem xét dự thảo phân định đường biên giới được trình bày trên danh nghĩa của nhà vua và dự thảo do Ủy ban của Pháp đề xuất, Ủy ban đã quyết định: Đường biên giới vẫn giữ nguyên như đã xác định từ cột mốc số 1 (ở cửa sông Prach-Prien) cho đến cột mốc số 16 (ở Ta-sang trên sông Cái Cậy). Vùng đất nằm giữa Cái Bạch và Cái Cậy thuộc lãnh thổ của Pháp (với thu nhập hằng năm vào khoảng 1.000 phrăng) sẽ được chuyển nhượng cho Campuchia để đổi lấy 486 ngôi nhà tạo thành các làng ở khu vực Sóc Trăng và Bang-Chrum. Cột mốc số 17 và 18 và các số tiếp theo cho đến Hung- nguyên sẽ được hủy bỏ; Campuchia giữ lại toàn bộ khu vực lãnh thổ hiện có người Campuchia của các tỉnh Preyveng Boni Fuol, Sóc-Thiet sinh sống. Đường ranh giới sẽ được xác định sau và phía Pháp sẽ tiếp tục sở hữu dải đất chạy dọc theo sông Vàm cỏ, do người An Nam cư trú hoặc khai thác. Sài Gòn, ngày 9 tháng 7 năm 1870 VIAL - RHEINART Chuẩn y: Quốc vương Campuchia NORODOM Thống đốc, Phó Đô đốc Hải quân: DE CORNULIER - LUCINIÈRE Nguồn http://travinh.gov.vn/wps/portal/tuyengiao/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDIws_QzcPIwOLMAMLA8fA4GDfEPdAA6MQM6B8JJK8u5-HuYGjo7mnsWuwm7G7vzkB3eEg-3Dqt_AxxisPNh8sjwM4Guj7eeTnpuoX5EYYZAakKwIAbNcF7A!!/dl2/d1/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSkoxTkExTkk1MC13ISEvN18wMjhOMUZIMjA4VjA4MEFRU1NNVEdRMDIzNg!!/?WCM_PORTLET=PC_7_028N1FH208V080AQSSMTGQ0236_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/
edited Oct 22 '18 lúc 5:10 pm
679
15
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp