Trạng thái
Thông tin hữu ích

Mon-Khmer Languages Database

Custom Dictionary
Language:Khmer, 13123 entries

Mon-Khmer Languages Database

GLOSS ORTH IPA
. to walk very slowly. ទទ្រឹប tɔtrɨp
(1) abbreviation for ពុទ្ឋសករាជ Buddhist Era (2) abbreviation for ពុទ្ឋសាសនា Buddhism ព.ស. NOIPA
(1) ក្រពឹស krɑpɨh
15 day period of the waning moon, period of 15 days in the lunar calendar counting from the day after the full moon back to the new moon (i.e. complete darkness) (see: ខ្នើត ) រនោច rɔnouc
(2) សំសារ saŋsaa
24th letter of the Cambodian alphabet phɔɔ
25th letter of the Cambodian alphabet mɔɔ
26th letter of the Cambodian alphabet jɔɔ
27th letter of the Cambodian alphabet rɔɔ
29th letter of the Cambodian alphabet vɔɔ
30th letter of the Cambodian alphabet sɑɑ
31st letter of the Cambodian alphabet hɑɑ
60-litre basket កញ្ជើ kɔɲcɤ̀ː
= the Surin var. of ស្អី ស្តឺយ sdəɨj
a Cambodian, Khmer កម្ពោជិក kampoucɨk
a chart / grid containing 36 animal pictures used in the Chinese gambling game called ហួយ ផូយ phooj
a diacritical mark (់) placed over a final consonant of a syllable to indicate that the preceding vowel is shortened (in syllables with no written vowel, it indicates that the inherent vowel is pronounced as ɑ following an A-Series consonant and as ʊə or [u] (before a labial consonant) following an O-Series consonant; in syllables containing the vowel a it indicates that the a is pronounced as [a] following an A-Series consonant and as oa or ea (before a velar consonant) following an O-Series consonant) បន្តក់ bɑntɑk
a disinherited person និរមត៌ក niʔreaʔmɔɔrədɑk
A Grák (name of a malevolent spirit believed to be the spirit of a corrupt old woman named យាយប្លង់ who was in charge of preparing food for the royal family and for monks in temples near the royal palace during the reign of King Monivong, 1927-1941) គ្រក់ krʊək
a hooked stick (esp. one used for picking fruit) តំពក់ tɑmpʊək
a Jain; Jainism (name of a religion in India) ជេន cein
a kind of large earthenware vessel ធ្នល់ tnʊəl
a layman who lives at a temple, shaves his head and observes all the rules and precepts of a monk (esp. one who takes care of temple grounds; they are not ordained, but may assist the monks) តាជី taa cii
a little, a little bit, in small amounts; rather, slightly, just barely; in a little while. បន្តិច bɑntəc
a little [តិច]-តួច [tec]-tuːəc
a little tic tec
a loud noise, bang ផូង phooŋ
A Mi – A Thoṅ (names of two servants in a popular Cambodian folktale; in the col. language used to mean `servants' or `underlings' in general); entourage អាម៉ីអាថោង ʔaa məj ʔaa thaoŋ
a reduplication of ណា which occurs in the form ... ណា(ជា) ... ណី​ in certain stereotyped negative expressions ណី nəj
a section of water surface cleared of floating plants which serves as a fishing spot; open spot on the surface of a body of water where fish come up for air បង្ហែប bɑŋhaep
a sour ingredient (e.g. tamarinds); food products that are sour to the taste ម្ជូរ mcuu
a subdivision of the zodiac, 1/3 of a ត្រយ៉ាង ឆ្វាង cvaaŋ
(a turn) round juṁ cùm
a while, moment; leap, bound, burst, spurt សន្ទុះ sɑntuh
(a) to know (how to do something) be able to (b) to be used to, accustomed to; to keep on doing something; constantly, always, incessantly ចេះ ceh
(a) ស្ញុក sɲok
abacus សណ្ដរក្បាលសរសរ sɑndɑɑ kbaal sɑsɑɑ
abandoning passions and engaging in meditation និក្ខម៍ធ្យាន nikkhamtjien
abandoning, throwing away ឌេបនាការ deipaʔnaakaa
abandon bɑh
abandon caol
abbreviation for ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ (penal code) ក.ព.ទ. NOIPA
abbreviation for មហាសករាជ ម. ស. NOIPA
abbreviation for សតវត្សរ៍ `century' ស. ត. វ. NOIPA
abbreviation for សតវត្សរ៍ `century' ស.វ. NOIPA
abbreviation for សហរដ្ឋអាមេរិក `the United States of America' ស. រ. អា. NOIPA
abbreviation for សុត `to listen,' ចិន្ត to think,' បុច្ឆto question,' លិខ `to take notes;' it is a popular piece of advice or recommendation from teachers to students; any student should have all these four capacities otherwise school will be a waste of time សុ. ចិ. បុ. លិ. soʔ-ceʔ-poʔ-liʔ
abbreviation for អង្គការសហប្រជាជាតិ​ U.N. Organization អ. ស. ប. NOIPA
abbreviation for ឧត្តមសេនីយ៍ general ឧ. ស. NOIPA
abbreviation for ឧទាហរណ៍ `(for) example' ឧ. NOIPA
abbreviation of millimeter, mm. ម. ម. NOIPA
abbreviation of គីឡូក្រាម kilogram គ. ក. NOIPA
Custom Dictionary Language:Khmer, 13123 entries [Mon-Khmer Languages Database](http://www.sealang.net/monkhmer/database/retrieve.pl?language=Khmer&sort=gloss&format=html) **GLOSS** | **ORTH** | **IPA** --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------- **\. to walk very slowly\.** | ទទ្រឹប | tɔtrɨp **\(1\) abbreviation for ពុទ្ឋសករាជ Buddhist Era \(2\) abbreviation for ពុទ្ឋសាសនា Buddhism** | ព\.ស\. | NOIPA **\(1\)** | ក្រពឹស | krɑpɨh **15 day period of the waning moon, period of 15 days in the lunar calendar counting from the day after the full moon back to the new moon \(i\.e\. complete darkness\) \(see: ខ្នើត \)** | រនោច | rɔnouc **\(2\)** | សំសារ | saŋsaa **24th letter of the Cambodian alphabet** | ភ | phɔɔ **25th letter of the Cambodian alphabet** | ម | mɔɔ **26th letter of the Cambodian alphabet** | យ | jɔɔ **27th letter of the Cambodian alphabet** | រ | rɔɔ **29th letter of the Cambodian alphabet** | វ | vɔɔ **30th letter of the Cambodian alphabet** | ស | sɑɑ **31st letter of the Cambodian alphabet** | ហ | hɑɑ **60\-litre basket** | កញ្ជើ | kɔɲcɤ̀ː **= the Surin var\. of ស្អី** | ស្តឺយ | sdəɨj **a Cambodian, Khmer** | កម្ពោជិក | kampoucɨk **a chart / grid containing 36 animal pictures used in the Chinese gambling game called ហួយ** | ផូយ | phooj **a diacritical mark \(់\) placed over a final consonant of a syllable to indicate that the preceding vowel is shortened \(in syllables with no written vowel, it indicates that the inherent vowel is pronounced as ɑ following an A\-Series consonant and as ʊə or \[u\] \(before a labial consonant\) following an O\-Series consonant; in syllables containing the vowel a it indicates that the a is pronounced as \[a\] following an A\-Series consonant and as oa or ea \(before a velar consonant\) following an O\-Series consonant\)** | បន្តក់ | bɑntɑk **a disinherited person** | និរមត៌ក | niʔreaʔmɔɔrədɑk **A Grák \(name of a malevolent spirit believed to be the spirit of a corrupt old woman named យាយប្លង់ who was in charge of preparing food for the royal family and for monks in temples near the royal palace during the reign of King Monivong, 1927\-1941\)** | គ្រក់ | krʊək **a hooked stick \(esp\. one used for picking fruit\)** | តំពក់ | tɑmpʊək **a Jain; Jainism \(name of a religion in India\)** | ជេន | cein **a kind of large earthenware vessel** | ធ្នល់ | tnʊəl **a layman who lives at a temple, shaves his head and observes all the rules and precepts of a monk \(esp\. one who takes care of temple grounds; they are not ordained, but may assist the monks\)** | តាជី | taa cii **a little, a little bit, in small amounts; rather, slightly, just barely; in a little while\.** | បន្តិច | bɑntəc **a little** | \[តិច\]\-តួច | \[tec\]\-tuːəc **a little** | tic | tec **a loud noise, bang** | ផូង | phooŋ **A Mi – A Thoṅ \(names of two servants in a popular Cambodian folktale; in the col\. language used to mean \`servants' or `underlings' in general\); entourage** | អាម៉ីអាថោង | ʔaa məj ʔaa thaoŋ **a reduplication of ណា which occurs in the form \.\.\. ណា\(ជា\) \.\.\. ណី​ in certain stereotyped negative expressions** | ណី | nəj **a section of water surface cleared of floating plants which serves as a fishing spot; open spot on the surface of a body of water where fish come up for air** | បង្ហែប | bɑŋhaep **a sour ingredient \(e\.g\. tamarinds\); food products that are sour to the taste** | ម្ជូរ | mcuu **a subdivision of the zodiac, 1/3 of a ត្រយ៉ាង** | ឆ្វាង | cvaaŋ **\(a turn\) round** | juṁ | cùm **a while, moment; leap, bound, burst, spurt** | សន្ទុះ | sɑntuh **\(a\) to know \(how to do something\) be able to \(b\) to be used to, accustomed to; to keep on doing something; constantly, always, incessantly** | ចេះ | ceh **\(a\) ** | ស្ញុក | sɲok **abacus** | សណ្ដរក្បាលសរសរ | sɑndɑɑ kbaal sɑsɑɑ **abandoning passions and engaging in meditation** | និក្ខម៍ធ្យាន | nikkhamtjien **abandoning, throwing away** | ឌេបនាការ | deipaʔnaakaa **abandon** | | bɑh **abandon** | | caol **abbreviation for ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ \(penal code\)** | ក\.ព\.ទ\. | NOIPA **abbreviation for មហាសករាជ** | ម\. ស\. | NOIPA **abbreviation for សតវត្សរ៍ \`century'** | ស\. ត\. វ\. | NOIPA **abbreviation for សតវត្សរ៍ \`century'** | ស\.វ\. | NOIPA **abbreviation for សហរដ្ឋអាមេរិក \`the United States of America'** | ស\. រ\. អា\. | NOIPA **abbreviation for សុត \`to listen,' ចិន្ត `to think,' បុច្ឆ `to question,' លិខ `to take notes;' it is a popular piece of advice or recommendation from teachers to students; any student should have all these four capacities otherwise school will be a waste of time** | សុ\. ចិ\. បុ\. លិ\. | soʔ\-ceʔ\-poʔ\-liʔ **abbreviation for អង្គការសហប្រជាជាតិ​ U\.N\. Organization** | អ\. ស\. ប\. | NOIPA **abbreviation for ឧត្តមសេនីយ៍ general** | ឧ\. ស\. | NOIPA **abbreviation for ឧទាហរណ៍ \`\(for\) example'** | ឧ\. | NOIPA **abbreviation of millimeter, mm\.** | ម\. ម\. | NOIPA **abbreviation of គីឡូក្រាម kilogram** | គ\. ក\. | NOIPA
edited Oct 26 '23 lúc 4:30 pm
GLOSS ORTH IPA
abbreviation of គីឡូម៉ែត្រ kilometer គ. ម. NOIPA
abbreviation of គ្រិស្តសករាជ Christian Era គ. ស. NOIPA
abbreviation of រៀល the basic Cambodian monetary unit NOIPA
abbreviation of សហភាពសូវៀត Soviet Union ស. ភ. ស. វ. NOIPA
abbreviation of ឯកឧត្តម ឯ. ឧ. NOIPA
abdomen, belly ពុង puŋ
ability to do something, skill; profession កោសល្ល kaosɑl
ability, power, faculty សត្តិ satteʔ
able baan
able kaət
abode of the gods, paradise; stupa អមរាគារ ʔaʔmaʔraakie
abolition និរាក្រឹតិ niʔriekrət
about to, on the point of; almost, nearly ប៊ិះ bih
about, concerning, relative to; from, out of eg. អំពីថ្ងៃនេះទៅ from this day on អំពី ʔɑmpii
above ləə
above លើ lɤ̀ː
abrasion, scratch ថ្នស់ tnɑh
abrogation, repeal, annulment និរាករណ៍ niʔriekɑɑ
abruptly and swiftly, headlong វ៉េវ veiv
abruptly, sharply, cleanly, completely. ក្បិល kbəl
abscissa ភុជតា phuʔceaʔtaa
absence / lack of passion និរតណ្ហា niereaʔtɑnnaʔhaa
absence of suffering និរទុក្ខា niereaʔtukkhaa
absolute / unconditioned Dharma (Dharma which does not proceed from a cause; often an epithet of Nirvana) អសង្ខតធម៌ ʔaʔsɑŋkhaʔtaʔthoa
absolute monarchy សម្បូណ៌ាជ្ញាសិទ្ឋិរាជ្យ sɑmboonaacɲaa-setthiʔriec
absolutely, utterly, perfectly, completely ណិល nəl
absolutism សម្បូណ៌ាជ្ញានិយម sɑmboonaacɲaaniʔjum
absorption, suction; sip(ping); draught កំរេប kɑmreep
abstention, self-denial; temperance; fast(ing); regimen; diet; rules (e.g. of a diet or ascetic way of life) ត្រណម trɑnɑɑm
abstract, summary សំរង់ sɑmrɑŋ
abundantly (of rain falling) ខ្ជុកខ្ជាំ kcuk - kcoam
accept tɔtuəl
accessory, replacement, spare part ឧបសាធន ʔuʔpaʔsaatheaʔneaʔ
accident, chance, coincidence; hazard, risk, peril, danger. ចៃដន្យ cajdɑn
accompany; by reason of, by means of, -ly ដោយ?? daoj-saː
accompanying, going and coming together; intercommunication សហគមនាគមន៍ saʔhaʔkumniekum
accompany cuun
accomplished fact; conclusion, completion និដ្ឋិតកម្ម nitthetkam
according to hearsay រឆៀបរញេញ rɔchiep rɔɲɨɲ
according to the age, appropriate to one's age វយានុរូប veaʔjienuʔruup
according to តាម taːm
accounting (as a study) តុល្យាសាស្ត្រ toljaasaah
accounts, accounting, bookkeeping គណនេយ្យ kʊənnaʔnej, keaʔnaʔnəj
accumulation of negative karma អបុញ្ញាភិសង្ខារ ʔaʔpoɲɲaaphiʔsɑŋkhaa
accurately, correctly ម៉កៗ mɑɑk - mɑɑk
accuse caot
accustomed dael
accustomed tloap
**GLOSS** | **ORTH** | **IPA** --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------- **abbreviation of គីឡូម៉ែត្រ kilometer** | គ\. ម\. | NOIPA **abbreviation of គ្រិស្តសករាជ Christian Era** | គ\. ស\. | NOIPA **abbreviation of រៀល the basic Cambodian monetary unit** | ៛ | NOIPA **abbreviation of សហភាពសូវៀត Soviet Union** | ស\. ភ\. ស\. វ\. | NOIPA **abbreviation of ឯកឧត្តម** | ឯ\. ឧ\. | NOIPA **abdomen, belly** | ពុង | puŋ **ability to do something, skill; profession** | កោសល្ល | kaosɑl **ability, power, faculty** | សត្តិ | satteʔ **able** | | baan **able** | | kaət **abode of the gods, paradise; stupa** | អមរាគារ | ʔaʔmaʔraakie **abolition** | និរាក្រឹតិ | niʔriekrət **about to, on the point of; almost, nearly** | ប៊ិះ | bih **about, concerning, relative to; from, out of eg\. អំពីថ្ងៃនេះទៅ from this day on** | អំពី | ʔɑmpii **above** | | ləə **above** | លើ | lɤ̀ː **abrasion, scratch** | ថ្នស់ | tnɑh **abrogation, repeal, annulment** | និរាករណ៍ | niʔriekɑɑ **abruptly and swiftly, headlong** | វ៉េវ | veiv **abruptly, sharply, cleanly, completely\.** | ក្បិល | kbəl **abscissa** | ភុជតា | phuʔceaʔtaa **absence / lack of passion** | និរតណ្ហា | niereaʔtɑnnaʔhaa **absence of suffering** | និរទុក្ខា | niereaʔtukkhaa **absolute / unconditioned Dharma \(Dharma which does not proceed from a cause; often an epithet of Nirvana\)** | អសង្ខតធម៌ | ʔaʔsɑŋkhaʔtaʔthoa **absolute monarchy** | សម្បូណ៌ាជ្ញាសិទ្ឋិរាជ្យ | sɑmboonaacɲaa\-setthiʔriec **absolutely, utterly, perfectly, completely** | ណិល | nəl **absolutism** | សម្បូណ៌ាជ្ញានិយម | sɑmboonaacɲaaniʔjum **absorption, suction; sip\(ping\); draught** | កំរេប | kɑmreep **abstention, self\-denial; temperance; fast\(ing\); regimen; diet; rules \(e\.g\. of a diet or ascetic way of life\)** | ត្រណម | trɑnɑɑm **abstract, summary** | សំរង់ | sɑmrɑŋ **abundantly \(of rain falling\)** | ខ្ជុកខ្ជាំ | kcuk \- kcoam **accept** | | tɔtuəl **accessory, replacement, spare part** | ឧបសាធន | ʔuʔpaʔsaatheaʔneaʔ **accident, chance, coincidence; hazard, risk, peril, danger\.** | ចៃដន្យ | cajdɑn **accompany; by reason of, by means of, \-ly** | ដោយ?? | daoj\-saː **accompanying, going and coming together; intercommunication** | សហគមនាគមន៍ | saʔhaʔkumniekum **accompany** | | cuun **accomplished fact; conclusion, completion** | និដ្ឋិតកម្ម | nitthetkam **according to hearsay** | រឆៀបរញេញ | rɔchiep rɔɲɨɲ **according to the age, appropriate to one's age** | វយានុរូប | veaʔjienuʔruup **according to** | តាម | taːm **accounting \(as a study\)** | តុល្យាសាស្ត្រ | toljaasaah **accounts, accounting, bookkeeping** | គណនេយ្យ | kʊənnaʔnej, keaʔnaʔnəj **accumulation of negative karma** | អបុញ្ញាភិសង្ខារ | ʔaʔpoɲɲaaphiʔsɑŋkhaa **accurately, correctly** | ម៉កៗ | mɑɑk \- mɑɑk **accuse** | | caot **accustomed** | | dael **accustomed** | | tloap
edited Oct 26 '23 lúc 4:12 pm
GLOSS ORTH IPA
achievement, output, attainment, legacy; success បំណាច់ bɑmnac
acid ក្រុត krot
acquisition; gain, profit, benefit បំណាន bɑmnaan
acre អេគ្ហើ ʔeekəə
act of disobedience / violation of monastic rules by a monk that results in his punishment នាសនង្គ niesaʔnaŋ, niesaʔnaŋkeaʔ
act of giving something away; act of quitting (a job or other activity) ល្បះ lbah
act of pulling out or extracting, removal, eradication ដំណក dɑmnɑɑk
act of wishing; wish; prayer (esp. one in which a vow is made to repay a favor granted); vow, oath បំណន់ bɑmnɑn
(act of) digging; hole, pit, excavation. ជំនីក cumniik
act, action, deed, effect, result; practice, duty; often used as a nominalizing element អំពើ ʔɑmpəə
act, deed; duty; matter ករណីយ kɑɑrnəj, kaʔraʔnəj
act, scene; set, stage, arena; scenario; section (of a story); artist's room; theatrical dressing room; studio ឆាក chaak
act; plan, program ពិធាន piʔthien
action of awakening someone ដំណាស់ dɑmnah
action of dusting something with flour (esp. flour made from popped rice grains) / powdered sugar. ស្បាត់ sbat
action of falling; fall, drop ដំណួល dɑmnuəl
action of opening / driving / sailing / piloting បំណើក bɑmnaək
action of punting / poling a boat ដំណោល dɑmnaol
action of washing បំណោក bɑmnaok
action or art of sewing ដំណេរ dɑmnee
action, act, deed, will, wish សំណេះ sɑmneh
action, duty. វត្តិ voatteʔ
acutely pointed រលែម rəlɛ̀ːm
adapting, accommodating; adjustment; accommodation (of the eye) សុវិធា soʔviʔthie
addition to a house, wing of a house used for storage; deck / porch (often used for cooking or for drying) តាក taak
adjoining ផ្ទាប់ phtɔ̀əp
administration គំរប់គំរង kumrup - kumrɔɔŋ
admire, respect koorup
admissibility ប្រវេសនីយភាព prɑveesaʔniijeaʔphiep
admission, acceptance; migration, resettlement, immigration, emigration ប្រវេសន៍ prɑveeh
advice or teachings that vanish after a person's death, teachings that are ephemeral ធូមកាលិក thuumeaʔkaalɨk
advice, admonition, warning; directions, instructions បណ្ដិប bɑndəp
advice, guidance, counsel; instruction, training, teaching; self-control ដំបូន្មាន dɑmboon mien
aerolite, meteorite អគ្នន្យុត្បាត ʔaknoanjutbaat
affair, case, matter; argument, debate, complaint; court action; trial, legal proceeding, lawsuit, litigation ក្តី kdəj
affair, matter, case; contents (e.g. of a book), story, composition សេចក្តី səckdəj
affirmation, guarantee, assurance អំណះអំណាង ʔɑmnah - ʔɑmnaaŋ
after (space) kraoj
after (time) kraoj
afternoon, dusk, evening សាយណ្ហៈ saajan, saajanhaʔ
afternoon rɔsiəl
afternoon រសៀល rɔsiel
again, anew, back; instead, on the other hand (OK and MidK var. of វិញ ) វឹង vɨŋ
again, back, instead, conversely. វិញ vɨɲ
again, back វឹង vɯ̀ŋ
again, still, more, further, yet, additional ទៀត tiet
age, agedness, maturity, old age; ripeness; antiquity, ancient times; seniority. ចំណាស់ cɑmnah
age, long period of time, eternity កល្ប kal
agent, deputy, official, person in charge; employee; agency; vector (of a disease) ភ្នាក់ងារ pneak ŋie
agent, representative; marriage broker, go-between ធ្មាយ tmiej
agentive noun ការកនាម kaaraʔkaʔniem
aggravation ពាឡ្នកម្ម pielhaʔkam
aggregation ខន្ឋប្បាទ khanthupbaat
aggressive, threatening ឈ្លាន-?? chlìːən-pìːən
agraphia, pathological loss of the ability to write អលេខនា ʔaʔleikhaʔnaa
agree (together) prɔɔm
agreeable thought or idea, common thought សភាគារម្មណ៍ saʔphiekierɑm
agreeing, conforming ឥដ្ឋានុលោម ʔətthaanuʔloum
agreeing; supporting argument / speech វាទានុវាទ vietienuʔviet
agricultural exploitation កសិការជីវកម្ម kaʔseʔkaaciiveaʔkam
agricultural implement(s) ខេត្តុប្បករណ៍ khaettoppaʔkɑɑ
(agricultural) crop កសិផល kaʔseʔphɑl
agriculture កស្យាជីវកម្ម kasjaaciiveaʔkam
ah!, oh! intensifying exclamation អ្ហា ʔhaa
ah!, oh! អ្ហាៈ ʔhaʔ
ah, oh, exclamation of disagreement or admiration អ្ហូះ ʔhooh
aid / assistance from a friend មិត្តូបត្ថម្ភ mɨttoopatthɑm
aid, help. ជំនួយ cumnuəj
aimlessly, in a wandering manner, vagrantly. អ៊ែសមមែស ʔɛɛh - mɔmɛɛh
(air or water) pump, bellows, piston ស្នប់ snɑp
air; airspace ព្យោមា pjoumaa
Aira arundinacea, used for matting papos bəboh, pəboh
airplane; flying machine វិហង្គយាន viʔhɑŋkeaʔjien
air ʔaakaah
akimbo ជង្គ្រីមជង្គ្រាម cʊəŋkriim - cʊəŋkriem
alarm, concern, uneasiness, anxiety; distress. ក្រវល់ក្រវាយ krɑvɑl - krɑvaaj
alcohol (esp. rubbing alcohol) អាល់កុល ʔal kol
alcohol, liquor, wine ស្រា sraa
alcohol sraa
algae, green scum that grows in bodies of water; oily scum that forms on water in which certain fish are being cooked; slime ព្រាំ proam
algae, seaweed សារាយ saaraaj
Algeria អាល់ហ្សេរី ʔalzeerii, ʔalzeerii
alignment; line, row ជំនួរ cumnuə
alimentation, nourishment, feeding អាហារូបត្ថម្ភ ʔaahaaruupatthɑm
alive (people) ruəh nɨw
alkalimetry បាសមាត្រវិធី baasaʔmietviʔthii
all (out of) ʔɑh
all debts, different kinds of debts បំណែ bɑmnae
all kinds of property ទ្រព្យា troappjie
all of teəŋ ʔɑh
all over, all around, among all ទូទាំង tuu teaŋ
(all together) cheerfully / energetically / enthusiastically សស្រាញ់ sɑsraɲ
all, the whole ពួង puəŋ
alloy សំលោហៈ sɑmlouhaʔ
almost (all), nearly, just a little, slightly សឹង səŋ
almost gone, only a little left កកាត kɑkaat
almost, about to, nearly ហៀប hiep
**GLOSS** | **ORTH** | **IPA** --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------- **achievement, output, attainment, legacy; success** | បំណាច់ | bɑmnac **acid** | ក្រុត | krot **acquisition; gain, profit, benefit** | បំណាន | bɑmnaan **acre** | អេគ្ហើ | ʔeekəə **act of disobedience / violation of monastic rules by a monk that results in his punishment** | នាសនង្គ | niesaʔnaŋ, niesaʔnaŋkeaʔ **act of giving something away; act of quitting \(a job or other activity\)** | ល្បះ | lbah **act of pulling out or extracting, removal, eradication** | ដំណក | dɑmnɑɑk **act of wishing; wish; prayer \(esp\. one in which a vow is made to repay a favor granted\); vow, oath** | បំណន់ | bɑmnɑn **\(act of\) digging; hole, pit, excavation\.** | ជំនីក | cumniik **act, action, deed, effect, result; practice, duty; often used as a nominalizing element** | អំពើ | ʔɑmpəə **act, deed; duty; matter** | ករណីយ | kɑɑrnəj, kaʔraʔnəj **act, scene; set, stage, arena; scenario; section \(of a story\); artist's room; theatrical dressing room; studio** | ឆាក | chaak **act; plan, program** | ពិធាន | piʔthien **action of awakening someone** | ដំណាស់ | dɑmnah **action of dusting something with flour \(esp\. flour made from popped rice grains\) / powdered sugar\.** | ស្បាត់ | sbat **action of falling; fall, drop** | ដំណួល | dɑmnuəl **action of opening / driving / sailing / piloting** | បំណើក | bɑmnaək **action of punting / poling a boat** | ដំណោល | dɑmnaol **action of washing** | បំណោក | bɑmnaok **action or art of sewing** | ដំណេរ | dɑmnee **action, act, deed, will, wish** | សំណេះ | sɑmneh **action, duty\.** | វត្តិ | voatteʔ **acutely pointed** | រលែម | rəlɛ̀ːm **adapting, accommodating; adjustment; accommodation \(of the eye\)** | សុវិធា | soʔviʔthie **addition to a house, wing of a house used for storage; deck / porch \(often used for cooking or for drying\)** | តាក | taak **adjoining** | ផ្ទាប់ | phtɔ̀əp **administration** | គំរប់គំរង | kumrup \- kumrɔɔŋ **admire, respect** | | koorup **admissibility** | ប្រវេសនីយភាព | prɑveesaʔniijeaʔphiep **admission, acceptance; migration, resettlement, immigration, emigration** | ប្រវេសន៍ | prɑveeh **advice or teachings that vanish after a person's death, teachings that are ephemeral** | ធូមកាលិក | thuumeaʔkaalɨk **advice, admonition, warning; directions, instructions** | បណ្ដិប | bɑndəp **advice, guidance, counsel; instruction, training, teaching; self\-control** | ដំបូន្មាន | dɑmboon mien **aerolite, meteorite** | អគ្នន្យុត្បាត | ʔaknoanjutbaat **affair, case, matter; argument, debate, complaint; court action; trial, legal proceeding, lawsuit, litigation** | ក្តី | kdəj **affair, matter, case; contents \(e\.g\. of a book\), story, composition** | សេចក្តី | səckdəj **affirmation, guarantee, assurance** | អំណះអំណាង | ʔɑmnah \- ʔɑmnaaŋ **after \(space\)** | | kraoj **after \(time\)** | | kraoj **afternoon, dusk, evening** | សាយណ្ហៈ | saajan, saajanhaʔ **afternoon** | | rɔsiəl **afternoon** | រសៀល | rɔsiel **again, anew, back; instead, on the other hand \(OK and MidK var\. of វិញ \)** | វឹង | vɨŋ **again, back, instead, conversely\.** | វិញ | vɨɲ **again, back** | វឹង | vɯ̀ŋ **again, still, more, further, yet, additional** | ទៀត | tiet **age, agedness, maturity, old age; ripeness; antiquity, ancient times; seniority\.** | ចំណាស់ | cɑmnah **age, long period of time, eternity** | កល្ប | kal **agent, deputy, official, person in charge; employee; agency; vector \(of a disease\)** | ភ្នាក់ងារ | pneak ŋie **agent, representative; marriage broker, go\-between** | ធ្មាយ | tmiej **agentive noun** | ការកនាម | kaaraʔkaʔniem **aggravation** | ពាឡ្នកម្ម | pielhaʔkam **aggregation** | ខន្ឋប្បាទ | khanthupbaat **aggressive, threatening** | ឈ្លាន\-?? | chlìːən\-pìːən **agraphia, pathological loss of the ability to write** | អលេខនា | ʔaʔleikhaʔnaa **agree \(together\)** | | prɔɔm **agreeable thought or idea, common thought** | សភាគារម្មណ៍ | saʔphiekierɑm **agreeing, conforming** | ឥដ្ឋានុលោម | ʔətthaanuʔloum **agreeing; supporting argument / speech** | វាទានុវាទ | vietienuʔviet **agricultural exploitation** | កសិការជីវកម្ម | kaʔseʔkaaciiveaʔkam **agricultural implement\(s\)** | ខេត្តុប្បករណ៍ | khaettoppaʔkɑɑ **\(agricultural\) crop** | កសិផល | kaʔseʔphɑl **agriculture** | កស្យាជីវកម្ម | kasjaaciiveaʔkam **ah\!, oh\! intensifying exclamation** | អ្ហា | ʔhaa **ah\!, oh\!** | អ្ហាៈ | ʔhaʔ **ah, oh, exclamation of disagreement or admiration** | អ្ហូះ | ʔhooh **aid / assistance from a friend** | មិត្តូបត្ថម្ភ | mɨttoopatthɑm **aid, help\.** | ជំនួយ | cumnuəj **aimlessly, in a wandering manner, vagrantly\.** | អ៊ែសមមែស | ʔɛɛh \- mɔmɛɛh **\(air or water\) pump, bellows, piston** | ស្នប់ | snɑp **air; airspace** | ព្យោមា | pjoumaa **Aira arundinacea, used for matting** | papos | bəboh, pəboh **airplane; flying machine** | វិហង្គយាន | viʔhɑŋkeaʔjien **air** | | ʔaakaah **akimbo** | ជង្គ្រីមជង្គ្រាម | cʊəŋkriim \- cʊəŋkriem **alarm, concern, uneasiness, anxiety; distress\.** | ក្រវល់ក្រវាយ | krɑvɑl \- krɑvaaj **alcohol \(esp\. rubbing alcohol\)** | អាល់កុល | ʔal kol **alcohol, liquor, wine** | ស្រា | sraa **alcohol** | | sraa **algae, green scum that grows in bodies of water; oily scum that forms on water in which certain fish are being cooked; slime** | ព្រាំ | proam **algae, seaweed** | សារាយ | saaraaj **Algeria** | អាល់ហ្សេរី | ʔalzeerii, ʔalzeerii **alignment; line, row** | ជំនួរ | cumnuə **alimentation, nourishment, feeding** | អាហារូបត្ថម្ភ | ʔaahaaruupatthɑm **alive \(people\)** | | ruəh nɨw **alkalimetry** | បាសមាត្រវិធី | baasaʔmietviʔthii **all \(out of\)** | | ʔɑh **all debts, different kinds of debts** | បំណែ | bɑmnae **all kinds of property** | ទ្រព្យា | troappjie **all of** | | teəŋ ʔɑh **all over, all around, among all** | ទូទាំង | tuu teaŋ **\(all together\) cheerfully / energetically / enthusiastically** | សស្រាញ់ | sɑsraɲ **all, the whole** | ពួង | puəŋ **alloy** | សំលោហៈ | sɑmlouhaʔ **almost \(all\), nearly, just a little, slightly** | សឹង | səŋ **almost gone, only a little left** | កកាត | kɑkaat **almost, about to, nearly** | ហៀប | hiep
GLOSS ORTH IPA
almost, about to ថ្នះ tnah
almost, about to អង្រៀតនឹង ʔɑŋriet nɨŋ
almost, nearly ឆិត chət
almost, nearly វិះ vih
aloe wood (used in medicine) ក្លាំពាក់ klam peak
aloe; the medicinal sap of the aloe យ៉ាដាំ jaadam
alone, in a lonely / isolated manner in a corner; aside, off to the side សៀនមមៀន sien - mɔmien
already haəj
also, too, as well; even though ផង phɑɑŋ
also, too, in like manner, likewise, in the same way ដែរ dae
altruism; pity ការុញ្ញ kaaroɲ
altruism បរទត្ថភាព paʔratthaʔphiep
aluminum អាលុយមីញ៉ូម ʔaalujmiiɲoom
always, all the time, continually (esp. with reference to the future) ដរាប dɑraap
always, constantly (esp. of worrying) ម្រឹកម្រៃ mrɨk mrej
always, continuously, habitually រមែង rɔmɛɛŋ
always dɑraap
Amazon (River) អាម៉ាហ្សូន ʔaamaazoon
ambiguously ក្រហៀន krɑhien
amelioration, improvement បសិដ្ឋកម្ម paʔsətthaʔkam
amnesty, pardon និទ្ទោសកម្ម nittousaʔkam
Amomum cardamomum ក្រវាញ krəvaːɲ
among ចំណោម cɑmnaom
amount of something that can be held in the closed tips of all five fingers of one hand ចំពិត cɑmpɨt
amount, number, quantity; rhyme ចំនួន cɑmnuən
amputated, cut off កំបុត kambot
an act, something done ទំហើ tumhəə
an annual royal ceremony in which all of the government employees assemble and swear their loyalty by drinking water ពិភទ្ទសច្ចា piʔphoatteaʔsaccaa
an device which fires small pellets of clay កង្ហរ kɑŋhɑɑ
anarchy អានាធិបតេយ្យ ʔaanaathiʔpattej
anatomy សារីរច្ឆេទនសាស្ត្រ saarəjraccheeteaʔneaʔsaah
ancestor (respectful term of address) ជី cìː
ancestor of fourth generation [ជី]-លា [cìː]-lìːə
ancestor, grandfather, patriarch កុងសែ koŋ sae
ancestor; family line, extended family; genealogy ចំបួរ cɑmbuə
anchor យុថ្កា jut tkaa
ancient Cambodian military art which taught soldiers how to escape when caught and tied up រមាំងបើកបាស rɔmeaŋ baək baah
ancient Cambodian monetary unit ពៃ pej
ancient Cambodian monetary unit មាសក miesɑk, miesaʔkaʔ
ancient class of low-ranking officials ស្មត់ smɑt
ancient form of អស់​ which appears in early manuscripts ឥស ʔeh
ancient Indian unit of weight equal to about four ounces អាឡ្នក ʔaalhaʔkaʔ, ʔaalhɑk
ancient kind of decorative head band worn especially by brides and dancers; ornament; garland of flowers; intricate / finely detailed work (e.g. engraving on gold). របៃ rɔbaj
ancient monetary unit (According to Tandart it was used in Battambang province where one piaster was equal to about 320 ប៉ែ ) ប៉ែ pae
ancient royal ceremony which took place during the third month of the lunar calendar ( មាឃ ). During this ceremony a pile of ashes was burned by Brahman priests and the ashes were sprinkled by dignitaries from the various provinces. It was believed that the provinces in the direction of which the ashes fell would have good harvests. បរមាឃ bɑɑ miek
ancient silver coin កហាបណៈ kaʔhaapaʔnaʔ
ancient title or rank of the chief slave ឧកហ្លួង ʔok luəŋ
ancient unit of length equal to a little over 200 feet ករីស kaʔriih
ancient, original daəm
and (sometimes confused with នឹង ) និង nɨŋ
(and) then, next, then (and only then), only then; so, consequently ទើប təəp
and haaj
and nɨŋ
anger, rage; brutality. កំហល់ kɑmhɑl
anger, rage កំហឹង kɑmhəŋ
angle, corner មុម mum
angle, corner មុំ mum
angle; corner; edge; something angular ជ្រុង cruŋ
Anglo-Saxon អង់គ្លោសាក់សុង ʔɑŋklousaksoŋ
angrily, fretfully រង៉ាប់រងួ rɔŋap - rɔŋuə
angrily, furiously តឺង təɨŋ
angrily, in a glaring manner (refers to the look in the eyes of someone who is angry). ម៉ក់ៗ mɑk - mɑk
angrily ក្រញើត krɑɲaət
angry sound or noise; sound of a struggle អ៊ឹះអ៊ះ ʔɨh - ʔeah
angry khəŋ
animals that live in holes or burrows ពិលាស័យ piʔliesaj
animatedly, in turmoil, in panic អ៊ុលអាល់ ʔul - ʔal
ankus, hooked stick used to guide an elephant អង្កុស ʔɑŋkoh
anode, positive pole ឧទ្វារ ʔuttvie
anomaly អប្រក្រតីភាព ʔaʔprɑkrɑdəjphiep
answer, response, reply ចំឡើយ cɑmlaəj
ant (small) srɑmaoc
antithesis បដិវិធី paʔdeʔviʔthii
antonymy អវេវចនវាក្យ ʔaʔveivaccaʔnaʔviek
antonym អវេវចនសព្ទ ʔaʔveivaccaʔnaʔsap
ant ស្រមោច srɑmaoc
ant ស្រមោច srəmaoc
anus kdət
anus kuut
anvil, thing that is placed underneath or that serves as support for a specific task (e.g. a cutting board); mat; lining ទ្រនាប់ trɔnoap
anxiety. កំពល់ kɑmpʊəl
anxiously; broodingly ប៉ផ្អុក pɑpʔok
any animals or objects that are paired and decorated for some specific purpose (e.g. a contest). ខ្នាន kaʔnaan
any bird which has spurs on its legs ចរណាវុធ caʔraʔnaavut
any device for frightening animals or people away, scarecrow ចំឡោង cɑmlaoŋ
any implement used to clean or scrape out a small opening or cavity, specif. a cotton swab តំបារ tɑmbaa
any kind of floating debris; flotsam and jetsam; something that drifts, driftwood សំណាត់ sɑmnat
any kind of food containing meat ចំអាប cɑmʔaap
any long weapon such as a saber or rifle ទីឃាវុធ tiikhievut
any of various diseases, esp. smallpox, characterized by skin eruptions អុត ʔot
any of various mange-like diseases of the scalp including dandruff and scabies អង្គែ ʔɑŋkɛɛ
any of various plants with aromatic rhizomes (they are much used in traditional medicines and are widely believed to be inhabited by spirits and have specific magical properties) ប្រទាល prɑtiel
any of various skin diseases including: dermatosis, ringworm, and mycosis ស្រែង sraeŋ
aphorism ខុទ្ទកភាសិត khotteaʔkaʔphiesət
apparatus consisting of a carrying pole and containers attached at either end for carrying loads resting on the two shoulders. អំរែក ʔɑmraek
appearing and disappearing (describes the appearance of a person walking among trees who disappears behind a tree every so often) ប៉ប្លឺម pɑpləɨm
appearing and disappearing frequently (esp. of a frequent visitor) ឡេមឡឺម leem - ləɨm
appearing and disappearing frequently; in and out or up and down frequently រឡឺម rɔləɨm
appendix, addition, supplementary part បរិសិដ្ឋ bɑɑreʔsət
appointment; fixed period, limit, limitation; schedule; requirement, prerequisite; instruction; decision; propitious time (determined by an astrologer for beginning of various parts of the wedding ceremony); piece, section; note, memo; notice. កំណត់ kɑmnɑt
**GLOSS** | **ORTH** | **IPA** --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------- **almost, about to** | ថ្នះ | tnah **almost, about to** | អង្រៀតនឹង | ʔɑŋriet nɨŋ **almost, nearly** | ឆិត | chət **almost, nearly** | វិះ | vih **aloe wood \(used in medicine\)** | ក្លាំពាក់ | klam peak **aloe; the medicinal sap of the aloe** | យ៉ាដាំ | jaadam **alone, in a lonely / isolated manner in a corner; aside, off to the side** | សៀនមមៀន | sien \- mɔmien **already** | | haəj **also, too, as well; even though** | ផង | phɑɑŋ **also, too, in like manner, likewise, in the same way** | ដែរ | dae **altruism; pity** | ការុញ្ញ | kaaroɲ **altruism** | បរទត្ថភាព | paʔratthaʔphiep **aluminum** | អាលុយមីញ៉ូម | ʔaalujmiiɲoom **always, all the time, continually \(esp\. with reference to the future\)** | ដរាប | dɑraap **always, constantly \(esp\. of worrying\)** | ម្រឹកម្រៃ | mrɨk mrej **always, continuously, habitually** | រមែង | rɔmɛɛŋ **always** | | dɑraap **Amazon \(River\)** | អាម៉ាហ្សូន | ʔaamaazoon **ambiguously** | ក្រហៀន | krɑhien **amelioration, improvement** | បសិដ្ឋកម្ម | paʔsətthaʔkam **amnesty, pardon** | និទ្ទោសកម្ម | nittousaʔkam **Amomum cardamomum** | ក្រវាញ | krəvaːɲ **among** | ចំណោម | cɑmnaom **amount of something that can be held in the closed tips of all five fingers of one hand** | ចំពិត | cɑmpɨt **amount, number, quantity; rhyme** | ចំនួន | cɑmnuən **amputated, cut off** | កំបុត | kambot **an act, something done** | ទំហើ | tumhəə **an annual royal ceremony in which all of the government employees assemble and swear their loyalty by drinking water** | ពិភទ្ទសច្ចា | piʔphoatteaʔsaccaa **an device which fires small pellets of clay** | កង្ហរ | kɑŋhɑɑ **anarchy** | អានាធិបតេយ្យ | ʔaanaathiʔpattej **anatomy** | សារីរច្ឆេទនសាស្ត្រ | saarəjraccheeteaʔneaʔsaah **ancestor \(respectful term of address\) ** | ជី | cìː **ancestor of fourth generation** | \[ជី\]\-លា | \[cìː\]\-lìːə **ancestor, grandfather, patriarch** | កុងសែ | koŋ sae **ancestor; family line, extended family; genealogy** | ចំបួរ | cɑmbuə **anchor** | យុថ្កា | jut tkaa **ancient Cambodian military art which taught soldiers how to escape when caught and tied up** | រមាំងបើកបាស | rɔmeaŋ baək baah **ancient Cambodian monetary unit** | ពៃ | pej **ancient Cambodian monetary unit** | មាសក | miesɑk, miesaʔkaʔ **ancient class of low\-ranking officials** | ស្មត់ | smɑt **ancient form of អស់​ which appears in early manuscripts** | ឥស | ʔeh **ancient Indian unit of weight equal to about four ounces** | អាឡ្នក | ʔaalhaʔkaʔ, ʔaalhɑk **ancient kind of decorative head band worn especially by brides and dancers; ornament; garland of flowers; intricate / finely detailed work \(e\.g\. engraving on gold\)\.** | របៃ | rɔbaj **ancient monetary unit \(According to Tandart it was used in Battambang province where one piaster was equal to about 320 ប៉ែ \)** | ប៉ែ | pae **ancient royal ceremony which took place during the third month of the lunar calendar \( មាឃ \)\. During this ceremony a pile of ashes was burned by Brahman priests and the ashes were sprinkled by dignitaries from the various provinces\. It was believed that the provinces in the direction of which the ashes fell would have good harvests\.** | បរមាឃ | bɑɑ miek **ancient silver coin** | កហាបណៈ | kaʔhaapaʔnaʔ **ancient title or rank of the chief slave** | ឧកហ្លួង | ʔok luəŋ **ancient unit of length equal to a little over 200 feet** | ករីស | kaʔriih **ancient, original** | | daəm **and \(sometimes confused with នឹង \)** | និង | nɨŋ **\(and\) then, next, then \(and only then\), only then; so, consequently** | ទើប | təəp **and** | | haaj **and** | | nɨŋ **anger, rage; brutality\.** | កំហល់ | kɑmhɑl **anger, rage** | កំហឹង | kɑmhəŋ **angle, corner** | មុម | mum **angle, corner** | មុំ | mum **angle; corner; edge; something angular** | ជ្រុង | cruŋ **Anglo\-Saxon** | អង់គ្លោសាក់សុង | ʔɑŋklousaksoŋ **angrily, fretfully** | រង៉ាប់រងួ | rɔŋap \- rɔŋuə **angrily, furiously** | តឺង | təɨŋ **angrily, in a glaring manner \(refers to the look in the eyes of someone who is angry\)\.** | ម៉ក់ៗ | mɑk \- mɑk **angrily** | ក្រញើត | krɑɲaət **angry sound or noise; sound of a struggle** | អ៊ឹះអ៊ះ | ʔɨh \- ʔeah **angry** | | khəŋ **animals that live in holes or burrows** | ពិលាស័យ | piʔliesaj **animatedly, in turmoil, in panic** | អ៊ុលអាល់ | ʔul \- ʔal **ankus, hooked stick used to guide an elephant** | អង្កុស | ʔɑŋkoh **anode, positive pole** | ឧទ្វារ | ʔuttvie **anomaly** | អប្រក្រតីភាព | ʔaʔprɑkrɑdəjphiep **answer, response, reply** | ចំឡើយ | cɑmlaəj **ant \(small\)** | | srɑmaoc **antithesis** | បដិវិធី | paʔdeʔviʔthii **antonymy** | អវេវចនវាក្យ | ʔaʔveivaccaʔnaʔviek **antonym** | អវេវចនសព្ទ | ʔaʔveivaccaʔnaʔsap **ant** | ស្រមោច | srɑmaoc **ant** | ស្រមោច | srəmaoc **anus** | | kdət **anus** | | kuut **anvil, thing that is placed underneath or that serves as support for a specific task \(e\.g\. a cutting board\); mat; lining** | ទ្រនាប់ | trɔnoap **anxiety\.** | កំពល់ | kɑmpʊəl **anxiously; broodingly** | ប៉ផ្អុក | pɑpʔok **any animals or objects that are paired and decorated for some specific purpose \(e\.g\. a contest\)\.** | ខ្នាន | kaʔnaan **any bird which has spurs on its legs** | ចរណាវុធ | caʔraʔnaavut **any device for frightening animals or people away, scarecrow** | ចំឡោង | cɑmlaoŋ **any implement used to clean or scrape out a small opening or cavity, specif\. a cotton swab** | តំបារ | tɑmbaa **any kind of floating debris; flotsam and jetsam; something that drifts, driftwood** | សំណាត់ | sɑmnat **any kind of food containing meat** | ចំអាប | cɑmʔaap **any long weapon such as a saber or rifle** | ទីឃាវុធ | tiikhievut **any of various diseases, esp\. smallpox, characterized by skin eruptions** | អុត | ʔot **any of various mange\-like diseases of the scalp including dandruff and scabies** | អង្គែ | ʔɑŋkɛɛ **any of various plants with aromatic rhizomes \(they are much used in traditional medicines and are widely believed to be inhabited by spirits and have specific magical properties\)** | ប្រទាល | prɑtiel **any of various skin diseases including: dermatosis, ringworm, and mycosis** | ស្រែង | sraeŋ **aphorism** | ខុទ្ទកភាសិត | khotteaʔkaʔphiesət **apparatus consisting of a carrying pole and containers attached at either end for carrying loads resting on the two shoulders\.** | អំរែក | ʔɑmraek **appearing and disappearing \(describes the appearance of a person walking among trees who disappears behind a tree every so often\)** | ប៉ប្លឺម | pɑpləɨm **appearing and disappearing frequently \(esp\. of a frequent visitor\)** | ឡេមឡឺម | leem \- ləɨm **appearing and disappearing frequently; in and out or up and down frequently** | រឡឺម | rɔləɨm **appendix, addition, supplementary part** | បរិសិដ្ឋ | bɑɑreʔsət **appointment; fixed period, limit, limitation; schedule; requirement, prerequisite; instruction; decision; propitious time \(determined by an astrologer for beginning of various parts of the wedding ceremony\); piece, section; note, memo; notice\.** | កំណត់ | kɑmnɑt
GLOSS ORTH IPA
appropriate sɑm
approximation សមីបតា saʔməjpaʔtaa
Apsara; Apsaras អប្សរា ʔapsaʔraa
arbitrage មជ្ឈត្តកម្ម macchoattaʔkam
arbitration មជ្ឈត្តវិនិច្ឆ័យ macchoattaʔviʔnicchaj
arch. form of ច្បាស់ ស្ប័ស្ត NOIPA
arch. form of ពំនួត ព្រនួត NOIPA
arch. var. of ឪពុក​ ជពុក NOIPA
architect; founder, creator ស្ថាបត្យករ sthaaptaʔjaʔkɑɑ
architecture និម្មាបនកម្ម nimmiepaʔnaʔkam
architecture ស្ថាបត្យកម្ម sthaaptaʔjaʔkam
architect និម្មាបនិក nimmiepaʔnɨk
areca (nut, palm) ស្លា slaː
areca nut តំពុល tɑmpul
areca shears ប្រណាក prənaːk
arena / pit for cock fights. សង្វៀន sɑŋvien
argue cluəh
argue prɑkaek
argument; evidence, proof; words of confirmation ទឡ្នីករណៈ toalhəjkɑɑ
argument; thesis, dissertation និក្ខេបបទ nikkheepaʔbɑt
argumentation; reliability, dependability ទឡ្នីកម្ម toalhəjkam
arm joint រំចីដៃ rumcəj daj
arm, hand; handle, lever, crank (compare dg which is usually a straight handle); branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot; tendril; trunk (of an elephant); sleeve; steering wheel ដៃ daj
armor, armor plating ក្រោះ krɑh
armpit, under-arm ក្លៀក kliek
armpit ក្លៀក kliək
armrest, handrail ភ្នាក់ដៃ pneak daj
(army) lieutenant អនុសេនីយ៍ ʔaʔnuʔseenəj
army ចមូ caʔmoo
arm daj
arrange cat
arrange riəp
arrival ដំណល់ dɑmnɑl
arrive dɑl
arrogant / impudent / insolent person, scofflaw. ថ្លើង tlaəŋ
arrow poison រលៀប rɔliep
arrow, dart ព្រួញ pruəɲ
arrow-root (Maranta arundinacea), kind of grass-like plant with a rhizome which is made into flour សាគូ saakuu
arrow kam
arrow pruəɲ
arsenal, armory, weapons storehouse សស្ត្រាគារ sahstraakie
art studio សិល្បាករ səlpaakɑɑ
artery (Tandart) សួស suəh
article made of plaited bamboo strips ផែង phaeŋ
article modeled from some plastic medium such as clay / wax; working in clay, pottery-making; craftsman who models objects in clay / wax ស្មូន smoon
artificial poetic meters កល្បបទ kaləbɑt
Artiodactyla សមង្គុលី saʔmaŋkuʔlii
Arum indicum ក្ដាត kdaːt
arum ត្រៅ trau
arundinaceous (reed-like) plants ប្រនាលកូល prɑnaalaʔkool
Aryan អារ្យ័ន ʔaarjan
as for, concerning, with regard to; well then, now then រី rii
ascetic, hermit; Buddhist monk who spends most of his time living and meditating in the forest; zealous monk; asceticism; a section of the Dharma concerning asceticism ធុតង្គ thuʔdɑŋ
ash (esp. light fluffy ashes), fly ash កំញម kɑmɲɑɑm
ashamed kmah
ashes, cinders. ផេះ pheh
ashes pheh
Asian. អាស្យាទិគ ʔaasjaatik
ask for som
aspirant, officer candidate បេក្ខសេនីយ៍ paekkhaʔseenəj, peekkhaʔseenəj
aspirin អាស្ពីរីន ʔaaspiiriin
Asrikpurnahrada (hell for adulterers) អស្រិក្បូណ៌ហ្រទ ʔaʔsreʔkboorənaʔhraʔteaʔ
assiduity, application, diligence, attention បរក្រម paʔraʔkrɑm
assimilation សមីករណ៍ saʔməjkɑɑ
assistant, helper ឈ្មួយ cmuəj
associated / federated states សមាគតរដ្ឋ saʔmaakeaʔtaʔroat
Assuja (the eleventh month of the Cambodian lunar calendar corresponding to mid-September - mid-October) អស្សុជ ʔahsoc
Astibhaṅga (the hell for those who destroy the property of others) អស្ថិភង្គ ʔaʔstheʔphʊəŋ
astrologer ʔaacaa
at / on one side; at the other side. ម្ខាង mkhaaŋ
at a run, running, in a trotting or loping manner ត្រាក់ៗ trak - trak
at a slow pace ត្រប់ៗ trɑp - trɑp
at once, immediately; simultaneously; too, also ភ្លាង plieŋ
at the same time បំភ្លាង bɑmplieŋ
at, by, on, in; close to, next (to), near; beyond eg. ឰដ៏អាកាស . in the sky ឰដ៏ ʔaj dɑɑ
at, in, on, under (of time or place); concerning, with regard to នា nie
Atharva Veda (the fourth of the Vedas which contains many incantations and magical texts dealing esp. with the curing of diseases) អថព្វវេទ ʔaʔthappeaʔveit
atheism អទេវនិយម ʔaʔteiveaʔniʔjum
Atlantic អាត្លង់ទិច ʔaatlɑŋtɨc
atrophy, stunted condition. កំរិន kɑmrən
attachment អំណូស ʔɑmnooh
attach អនុព័ន្ឋ ʔaʔnuʔpoan
attentively (of animals with the ears pricked up); still, unmoving ធ្មាំង tmeaŋ
attentively, in a concentrated manner ស្បឺត sbəɨt
attribute, (physical) characteristic, distinctive feature; character, nature, quality; meaning; appearance; shape, form; condition; criterion, qualification; section (of a law text) លក្ខណៈ leakkhaʔnaʔ
attribute; prerogative, privilege កេតនភណ្ឌ keetaʔnaʔphoan
at ʔae
audience (with a dignitary); (court) hearing សវនាការ saʔvaʔnaakaa
August (eighth month of the solar calendar according to Western reckoning but fifth month according to Cambodian reckoning) សីហា səjhaa
aunt (younger sister of either parent). មីង miiŋ
auspicious moment, proper time (esp. the proper time for a marriage) ពេលា peilie
austerity which cleanses or purifies the mind តបការវុឌ្ឍី taʔpaʔkaavutthii
automobile, car ឡាន laan
availability, amount or quantity of something which is available ទំហួន tumhuən
Avalokiteshvara (one of the greatest of the `Enlightened beings' or Bodhisattivas according to Mahayana Buddhism) អវលោកិតេស្វរៈ ʔaʔveaʔloukeʔteesvaʔreaʔ
Aviha (the 12th of the 16 Brahma-worlds) អវិហា ʔaʔviʔhaa
avoiding, dodging; detour, way to avoid something ចំណៀស cɑmnieh
awaken dah
awkwardly big or fat ស្ពុយ spùj
ax puthaw
**GLOSS** | **ORTH** | **IPA** --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------- **appropriate** | | sɑm **approximation** | សមីបតា | saʔməjpaʔtaa **Apsara; Apsaras** | អប្សរា | ʔapsaʔraa **arbitrage** | មជ្ឈត្តកម្ម | macchoattaʔkam **arbitration** | មជ្ឈត្តវិនិច្ឆ័យ | macchoattaʔviʔnicchaj **arch\. form of ច្បាស់** | ស្ប័ស្ត | NOIPA **arch\. form of ពំនួត** | ព្រនួត | NOIPA **arch\. var\. of ឪពុក​** | ជពុក | NOIPA **architect; founder, creator** | ស្ថាបត្យករ | sthaaptaʔjaʔkɑɑ **architecture** | និម្មាបនកម្ម | nimmiepaʔnaʔkam **architecture** | ស្ថាបត្យកម្ម | sthaaptaʔjaʔkam **architect** | និម្មាបនិក | nimmiepaʔnɨk **areca \(nut, palm\)** | ស្លា | slaː **areca nut** | តំពុល | tɑmpul **areca shears** | ប្រណាក | prənaːk **arena / pit for cock fights\.** | សង្វៀន | sɑŋvien **argue** | | cluəh **argue** | | prɑkaek **argument; evidence, proof; words of confirmation** | ទឡ្នីករណៈ | toalhəjkɑɑ **argument; thesis, dissertation** | និក្ខេបបទ | nikkheepaʔbɑt **argumentation; reliability, dependability** | ទឡ្នីកម្ម | toalhəjkam **arm joint** | រំចីដៃ | rumcəj daj **arm, hand; handle, lever, crank \(compare dg which is usually a straight handle\); branch \(of a tree, bamboo, or a river\), offshoot; tendril; trunk \(of an elephant\); sleeve; steering wheel** | ដៃ | daj **armor, armor plating** | ក្រោះ | krɑh **armpit, under\-arm** | ក្លៀក | kliek **armpit** | ក្លៀក | kliək **armrest, handrail** | ភ្នាក់ដៃ | pneak daj **\(army\) lieutenant** | អនុសេនីយ៍ | ʔaʔnuʔseenəj **army** | ចមូ | caʔmoo **arm** | | daj **arrange** | | cat **arrange** | | riəp **arrival** | ដំណល់ | dɑmnɑl **arrive** | | dɑl **arrogant / impudent / insolent person, scofflaw\.** | ថ្លើង | tlaəŋ **arrow poison** | រលៀប | rɔliep **arrow, dart** | ព្រួញ | pruəɲ **arrow\-root \(Maranta arundinacea\), kind of grass\-like plant with a rhizome which is made into flour** | សាគូ | saakuu **arrow** | | kam **arrow** | | pruəɲ **arsenal, armory, weapons storehouse** | សស្ត្រាគារ | sahstraakie **art studio** | សិល្បាករ | səlpaakɑɑ **artery \(Tandart\)** | សួស | suəh **article made of plaited bamboo strips** | ផែង | phaeŋ **article modeled from some plastic medium such as clay / wax; working in clay, pottery\-making; craftsman who models objects in clay / wax** | ស្មូន | smoon **artificial poetic meters** | កល្បបទ | kaləbɑt **Artiodactyla** | សមង្គុលី | saʔmaŋkuʔlii **Arum indicum** | ក្ដាត | kdaːt **arum** | ត្រៅ | trau **arundinaceous \(reed\-like\) plants** | ប្រនាលកូល | prɑnaalaʔkool **Aryan** | អារ្យ័ន | ʔaarjan **as for, concerning, with regard to; well then, now then** | រី | rii **ascetic, hermit; Buddhist monk who spends most of his time living and meditating in the forest; zealous monk; asceticism; a section of the Dharma concerning asceticism** | ធុតង្គ | thuʔdɑŋ **ash \(esp\. light fluffy ashes\), fly ash** | កំញម | kɑmɲɑɑm **ashamed** | | kmah **ashes, cinders\.** | ផេះ | pheh **ashes** | | pheh **Asian\.** | អាស្យាទិគ | ʔaasjaatik **ask for** | | som **aspirant, officer candidate** | បេក្ខសេនីយ៍ | paekkhaʔseenəj, peekkhaʔseenəj **aspirin** | អាស្ពីរីន | ʔaaspiiriin **Asrikpurnahrada \(hell for adulterers\)** | អស្រិក្បូណ៌ហ្រទ | ʔaʔsreʔkboorənaʔhraʔteaʔ **assiduity, application, diligence, attention** | បរក្រម | paʔraʔkrɑm **assimilation** | សមីករណ៍ | saʔməjkɑɑ **assistant, helper** | ឈ្មួយ | cmuəj **associated / federated states** | សមាគតរដ្ឋ | saʔmaakeaʔtaʔroat **Assuja \(the eleventh month of the Cambodian lunar calendar corresponding to mid\-September \- mid\-October\)** | អស្សុជ | ʔahsoc **Astibhaṅga \(the hell for those who destroy the property of others\)** | អស្ថិភង្គ | ʔaʔstheʔphʊəŋ **astrologer** | | ʔaacaa **at / on one side; at the other side\.** | ម្ខាង | mkhaaŋ **at a run, running, in a trotting or loping manner** | ត្រាក់ៗ | trak \- trak **at a slow pace** | ត្រប់ៗ | trɑp \- trɑp **at once, immediately; simultaneously; too, also** | ភ្លាង | plieŋ **at the same time** | បំភ្លាង | bɑmplieŋ **at, by, on, in; close to, next \(to\), near; beyond eg\. ឰដ៏អាកាស \. in the sky** | ឰដ៏ | ʔaj dɑɑ **at, in, on, under \(of time or place\); concerning, with regard to** | នា | nie **Atharva Veda \(the fourth of the Vedas which contains many incantations and magical texts dealing esp\. with the curing of diseases\)** | អថព្វវេទ | ʔaʔthappeaʔveit **atheism** | អទេវនិយម | ʔaʔteiveaʔniʔjum **Atlantic** | អាត្លង់ទិច | ʔaatlɑŋtɨc **atrophy, stunted condition\.** | កំរិន | kɑmrən **attachment** | អំណូស | ʔɑmnooh **attach** | អនុព័ន្ឋ | ʔaʔnuʔpoan **attentively \(of animals with the ears pricked up\); still, unmoving** | ធ្មាំង | tmeaŋ **attentively, in a concentrated manner** | ស្បឺត | sbəɨt **attribute, \(physical\) characteristic, distinctive feature; character, nature, quality; meaning; appearance; shape, form; condition; criterion, qualification; section \(of a law text\)** | លក្ខណៈ | leakkhaʔnaʔ **attribute; prerogative, privilege** | កេតនភណ្ឌ | keetaʔnaʔphoan **at** | | ʔae **audience \(with a dignitary\); \(court\) hearing** | សវនាការ | saʔvaʔnaakaa **August \(eighth month of the solar calendar according to Western reckoning but fifth month according to Cambodian reckoning\)** | សីហា | səjhaa **aunt \(younger sister of either parent\)\.** | មីង | miiŋ **auspicious moment, proper time \(esp\. the proper time for a marriage\)** | ពេលា | peilie **austerity which cleanses or purifies the mind** | តបការវុឌ្ឍី | taʔpaʔkaavutthii **automobile, car** | ឡាន | laan **availability, amount or quantity of something which is available** | ទំហួន | tumhuən **Avalokiteshvara \(one of the greatest of the \`Enlightened beings' or Bodhisattivas according to Mahayana Buddhism\)** | អវលោកិតេស្វរៈ | ʔaʔveaʔloukeʔteesvaʔreaʔ **Aviha \(the 12th of the 16 Brahma\-worlds\)** | អវិហា | ʔaʔviʔhaa **avoiding, dodging; detour, way to avoid something** | ចំណៀស | cɑmnieh **awaken** | | dah **awkwardly big or fat** | ស្ពុយ | spùj **ax** | | puthaw
1234 ... 6
74
28
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp