Trạng thái
Thông tin hữu ích

Nguồn gốc một số địa danh ở Nam Bộ - giải thích theo tiếng Khmer

Phiên âm các địa danh trên thế giới theo tiếng Khmer

Các bài viết đã được tổng hợp và chỉnh sửa tại https://diadanhkhmer.wordpress.com/


Nguồn gốc một số địa danh ở Nam Bộ giải thích theo tiếng Khmer

Viện ngôn ngữ Estonia

http://www.eki.ee

Maailma kohanimede loend / World place names list from: KNAB

Ach Krâpeu / អាចម៍ក្រពើ (Attapu) a1, p0 LA
Ahsángtin / អាហ្សង់ទីន (Argentina) a01 S : AR
Ahvrĭk / អាហ្វ្រិក (Africa, Afrique) r0 F
Akyab / អាក្យាប (Sittwe) a2, p0 MM
Allœmáng / អាល្លឺម៉ង់ (Deutschland) a01 E : DE
Amérĭk / អាមេរិក (America, Amérique) r0 N, S
Amérĭk Khang Cheung / អាមេរិកខាងជើង (North America, Amérique du Nord) r0 N
Amérĭk Khang Tbong / អាមេរិកខាងត្បូង (South America, Amérique du Sud, América del Sur) r0 S
Âmnát Châmreun / អំណត់ចម្រើន (Amnat Charoen) a1, p0 TH
Âmpéach Vêng / អំពាចវែង (Gò Quao) a2 VN
Ândong Tœ̆k / អណ្ដូងទឹក (Long Phú) a2 VN
Ángklés / អង់គ្លេស (England) a1 GB
Ángklés, Châkrâphôp / ចក្រភពអង់គ្លេស a01 E : GB - Châkrâphôp Ángklés
Ângkŭli / អង្គុលី (Bình Minh) a2 VN
Ang Tông / អាងទង (Ang Thong) a1, p0 TH
Ânnam / អណ្ណាម (Trung Bộ) r5 VN
Asi / អាស៊ី (Asia, Asie) r0 A
Asi Phéak Aknéy / អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ (South East Asia) r0 A
Âyŭthya / អយុធ្យា (Ayutthaya) a1, p0 TH
Bâha Sarakéam / បហាសារ៉ាគាម (Maha Sarakham) a1, p0 TH
Bâhchĕm Borei / បស្ចិមបូរី a1, p0 TH - Phracheibŏrei
Ba Kêv / បកែវ (Bokèo) a1 LA
Bangkâk / បាងកក (Krung Thep) p100 TH
Băngkladês / បង់ក្លាដែស (Bāńlādesh) a01 A : BD
Bangkôk / បាងគក p100 TH - Bangkâk
Barach / បារាជ (Châu Thành) a2 VN
Barach / បារាជ (Long Xuyên) p0, 1 VN
Barăng / បារាំង (France) a01 E : FR
Barăngsês / បារាំងសែស a01 E : FR - Barăng
Bariĕ / បារៀ (Bà Rịa) p0 VN
Basăk / បាសក់ p0, 1 VN - Khleăng
Basein / បាសីន (Pathein) a2, p0 MM
Bâthâm Théani / បឋមធានី (Pathum Thani) a1, p0 TH
Bathér / បាថេរ (Thoại Sơn) a2 VN
Bay Chhau / បាយឆៅ (Mỹ Xuyên) a2 VN
Bêk Thlang / បែកថ្លាង (Châu Phú) a2 VN
Bĕn Phœăk, Khétt / ខេត្តបិនភឿក (Bình Phước) a1 VN
Bêrlăng / បែរឡាំង (Berlin) a1, p100 DE
Bœ̆ng Kan / បឹងកាន (Bueng Kan) a1, p0 TH
Bŏreicheăy Phumĭ / បុរីជ័យភូមិ (Buri Ram) a1, p0 TH
Bŏrei Chôlôsa / បុរីជលសា (An Phú) a2 VN
Bŏreikŏâm Cheăy / បរិគាំជ័យ (Bolikhamxai) a1 LA
Chacho'éngsau / ចាចូអេងសៅ (Chachoengsao) a1, p0 TH
Châkrâphôp Ángklés / ចក្រភពអង់គ្លេស (United Kingdom) a01 E : GB
Châmpasâktĕ / ចំប៉ាសក្តិ (Champasak) a1 LA
Chângvéa Trâpeăng / ចង្វាត្រពាំង (Biên Hòa) p0, 1 VN
Cheăy Bŏrei / ជ័យបុរី (Xaignabouli) a1, p0, 1 LA
Cheăy Nath / ជ័យនាថ (Chai Nat) a1, p0 TH
Cheăy Phumĭ / ជ័យភូមិ (Chaiyaphum) a1, p0 TH
Cheăy Sâmpor / ជ័យសម្បូរ (Xaisômboun) a2 LA
Chĕn, Prâtés / ប្រទេសចិន (Zhongguo) a01 A : CN
Chĕn, Sâmŭtr / សមុទ្រចិន (South China Sea, mer de Chine méridionale) h1 A (BN, CN, ID, MY, PH, SG, TH, VN)
Chĕn, Srŏk / ស្រុកចិន a01 A : CN - Chĕn, Prâtés
Chĕn Khang Tbong, Sâmŭtr / សមុទ្រចិនខាងត្បូង h1 A (BN, CN, ID, MY, PH, SG, TH, VN) - Chĕn, Sâmŭtr
Chĕnvĭn / ចិនវិន (Chindwin) h4 MM
Chhang, Kaôh / កោះឆាង (Chang) r1 TH
Chheu Téalmuy / ឈើទាលមូយ p0, 1 VN - Tuŏl Ta Moŭk
Chhiĕng Mai / ឆៀងម៉ៃ (Chiang Mai) a1, p0 TH
Chhiĕng Réay / ឆៀងរាយ (Chiang Rai) a1, p0 TH
Chhmŏăh Thmei / ឈ្មោះថ្មី p0, 1 VN - Kâmpóng Koŭ
Chiĕng Mai / ជៀងម៉ៃ a1, p0 TH - Chhiĕng Mai
Chôlbŏrei / ជលបុរី (Chon Buri) a1, p0 TH
Chôpŏn / ជប៉ុន (Nihon) a01 A : JP
Chôpŏn, Sâmŭtr / សមុទ្រជប៉ុន (Sea of Japan, mer du Japon, Nihon-kai, Tong-hae, Japonskoe more) h1 A (JP, KP, KR, RU)
Choŭhâr / ជោហរ (Johor) a1 MY
Chroŭy Nhô / ជ្រោយញ (Vĩnh Châu) a2 VN
Chtônbŏrei / ច្ទនបុរី (Chanthaburi) a1, p0 TH
Chumphon / ចូមផូណ (Chumphon) a1, p0 TH
Chvéa / ជ្វា (Jawa) r1 ID
Chvéa, Srŏk / ស្រុកជ្វា r5 MY - Khêk, Srŏk
Dâmbok Kaông / ដំបូកកោង p0 VN - Kaôh Kông
Don Nai, Khétt / ខេត្តដូនណៃ (Đồng Nai) a1 VN
Don Nai, Tâmbán / តំបន់ដូនណៃ (Đông Nam Bộ) r5 VN
Dŭyplang / ឌុយប្លាង (Dublin, Baile Átha Cliath) p100, 2 IE
Ê, La / ឡាអែ p0, 1 NL - La Ê
Ĕndéa / ឥណ្ឌា (Bhārat, B., India) a01 A : IN
Ĕndiĕ / ឥណ្ឌៀ a01 A : IN - Ĕndéa
Ĕndiĕ, Môhasakôr / មហាសាគរឥណ្ឌៀ (Indian Ocean, océan Indien) h0 A, F, O (AQ, Atl)
Ĕnduchĕn, Chroŭy / ជ្រោយឥណ្ឌូចិន (Indochina, Indochine) r22 A : KH, LA, MY, TH, VN
Ĕndŭnési / ឥណ្ឌុណេស៊ី (Indonesia) a01 A : ID
Ĕndŭs / ឥណ្ឌុស (Indus, Yindu He, Hindau, Sińdh, Sindh) h4 A : CN, IN, PK
Ĕravăti / ឥរាវទី (Ayeyarwady, Eyawadi Myit) h4 MM
Éstoni / អេស្តូនី (Eesti) a01 E : EE
Hanoy / ហាណូយ (Hà Nội) a11, p100 VN
Hayhvŏng / ហាយហ្វុង (Hải Phòng) a11, p0 VN
Hĕmalăy / ហិមាល័យ (Himalayas, Himalaya) o1" A : BT, CN, IN, NP, PK
Hkôngs / ហ្គង្ស (Ganges, Gaṅgā, Gańgā) h4 A : BD, IN
Hluŏng Nămtha / ហ្លួងណាំថា (Louangnamtha) a1 LA
Hluŏng Preăh Bang / ហ្លួងព្រះបាង (Louangphabang) a1, p0, 1 LA
Hŏk Kiĕn / ហុកកៀន ^ (Fujian) a1 CN
Hŏllôngk / ហុល្លង្គ (Nederland) a01 E : NL
Hsœnêv / ហ្សឺណែវ (Genève) p0, 1 CH
Hupoăn / ហ៊ូពាន់ (Houaphan) a1, o14 LA
Hvangho / ហ្វាងហូ (Huang He, Hatan Gol, Ma Qu) h4 CN
Hvăngláng / ហ្វាំងឡង់ (Suomi, Finland) a01 E : FI
Hvanthiĕt / ហ្វានថៀត (Phan Thiết) p0, 1 VN
Hvé / ហ្វេ (Huế) p0, 1 VN
Hvilipin / ហ្វីលីពីន (Pilipinas, Philippines) a01, r1" A : PH
Iráng / អ៊ីរ៉ង់ (Īrān) a01 A : IR
Kahsăksthan / កាហ្សាក់ស្ថាន (Qazaqstan, Kazahstan) a01 A : KZ
Kalôsĕnthŭ / កាលសិន្ធុ (Kalasin) a1, p0 TH
Kamŏu / កាមៅ a1, r22 VN - Tœ̆k Khmau, Khétt
Kâmpêng Péchr / កំពែងពេជ្រ (Kamphaeng Phet) a1, p0 TH
Kâmpób Tê'ŏng / កំពប់តែអុង (Trà Ôn) a2 VN
Kâmpóng Koŭ / កំពង់គោ (Tân An) p0, 1 VN
Kâmpóng Koŭ, Khétt / ខេត្តកំពង់គោ (Long An) a1 VN
Kâmpóng Krâbei / កំពង់ក្របី (Bến Nghé) u01 VN
Kâmpóng Rœ̆ssei / កំពង់ឫស្សី (Bến Tre) p0, 1 VN
Kâmpóng Rôling / កំពង់រលីង (Vũng Liêm) a2 VN
Kâmpóng Spéan / កំពង់ស្ពាន (Cầu Kè) a2 VN
Kâmpóng Tê'ŏng / កំពង់តែអុង (Mang Thít) a2 VN
Kâmpóng Thum / កំពង់ធំ (Châu Thành) a2 VN
Kâmpóng Thum / កំពង់ធំ (Mỹ Tú) a2 VN
Kâmpŭchéa, Chroŭy / ជ្រោយកម្ពុជា r21 VN - Tœ̆k Khmau, Chroŭy
Kâmpŭchéa Kraôm / កម្ពុជាក្រោម (Nam Bộ) r5 VN
Kâmpul Méas / កំពូលមាស p0 VN - Prêk Rœ̆ssei
K'âm Sâmnâ / ក្អមសំណ (Tân Châu) a2 VN
Kanchanabŏrei / កាណចាណាបុរី (Kanchanaburi) a1, p0 TH
Kânhchaông / កញ្ចោង (Tiểu Cần) a2 VN
Kânlóng / កន្លង់ (Càng Long) a2 VN
Kaôh Kông / កោះគង (Gò Công) p0 VN
Kaôh Mhât / កោះម្ហាត (Đông Hải) a2 VN
Kaôh Trál / កោះត្រល់ (Phú Quốc) a2 VN
Kaôh Tŭng / កោះទុង (Cù Lao Dung) a2 VN
Kbal Krâpeu / ក្បាលក្រពើ (Hồng Dân) a2 VN
Kélang Nakon / គេលាងណាកូណ (Lampang) a1, p0 TH
Kêru / គែរូ (Al-Qāhirah) p100, 1 EG
Khămmuŏn / ខាំមួន (Khammouan) a1 LA
Khânkên / ខនកែណ (Khon Kaen) a1, p0 TH
Khaông Khén / ខោងខេន a1, p0 TH - Khânkên
Khêk, Srŏk / ស្រុកខែក (Melayu) r5 MY
Khleăng / ឃ្លាំង (Sóc Trăng) p0, 1 VN
Khleăng, Khétt / ខេត្តឃ្លាំង (Sóc Trăng) a1 VN
Khleăng Mœang / ឃ្លាំងមឿង (Châu Thành) a2 VN
Khmau, Sâmŭtr / សមុទ្រខ្មៅ (Black Sea, mer Noire) h1 A, E (BG, GE, RO, RU, TR, UA)
Khmau, Stœ̆ng / ស្ទឹងខ្មៅ (Lixian Jiang, L., Đà Giang) h4 A : CN, VN
Khsachâm / ខ្សាចំ (Kế Sách) a2 VN
Khvêng Tôtœ̆ng / ខ្វែងទទឹង (Vĩnh Thuận) a2 VN
Ki Nheung / គីញើង (Quy Nhơn) p0, 1 VN
Klĕngk, Srŏk / ស្រុកក្លិង្គ ^ a01 A : IN - Ĕndéa
Koré / កូរ៉េ (Han) a0" A : KP, KR
Kosăng Sin / កូសាំងស៊ីន r5 VN - Kâmpŭchéa Kraôm
Kŏt, Kaôh / កោះកុត (Kut) r1 TH
Krâbau / ក្របៅ (Tịnh Biên) a2 VN
Krăbei / ក្រៈបី (Krabi) a1, p0 TH
Krâmuŏn Sâ / ក្រមួនស (Rạch Giá) p0, 1 VN
Krâmuŏn Sâ, Khétt / ខេត្តក្រមួនស (Kiên Giang) a1 VN
Krâpób Srâka Trei / ក្រពប់ស្រកាត្រី p0, 1 VN - Chângvéa Trâpeăng
Krâsăng / ក្រសាំង (Tân Hiệp) a2 VN
Krœ̆k / ក្រឹក (Ellás) a01 E : GR
Kuŏlalŏmpuŏr / គួឡាឡុម្ពួរ (Kuala Lumpur) a1te, p100 MY
La Ê / ឡាអែ ('s-Gravenhage) p0, 1 NL
Lampun / ល៉ាមពូណ (Lamphun) a1, p0 TH
Lândân / ឡនដន (London) p100 GB
Léan Chéang / លានជាង ^ a1, p0, 1 LA - Hluŏng Preăh Bang
Léav / លាវ (Lao) a01 A : LA
Leu / លើ (Loei) a1, p0 TH
Libáng / លីបង់ (Lubnān) a01 A : LB
Lœăng, Sâmŭtr / សមុទ្រលឿង (Yellow Sea, mer Jaune, Huang Hai, Sŏ-hae) h1 A (CN, KP, KR)
Lŏng / ឡុង p100 GB - Lândân
Lóng Haôr / លង់ហោរ (Long Hồ) a2 VN
Lóng Haôr / លង់ហោរ (Vĩnh Long) p0, 1 VN
Lóng Haôr, Khétt / ខេត្តលង់ហោរ (Vĩnh Long) a1 VN
Lôpbŏrei / លពបុរី a1, p0 TH - Lôvbŏrei
Lôvbŏrei / លវបុរី (Lop Buri) a1, p0 TH
Lôvoŭ / លវោ ^ a1, p0 TH - Lôvbŏrei
Luŏng Preăh Bang / លួងព្រះបាង a1, p0, 1 LA - Hluŏng Preăh Bang
Madrăs / ម៉ាដ្រាស់ (Chennai, Chĕṉṉai, Chennai) a2, p0, 1 IN
Maksei / ម៉ាកសី (Marseille) p0, 1, 2 FR
Makvé / ម៉ាកវេ (Magwe) a2, p0 MM
Malakka, Chrâk / ច្រកម៉ាឡាក្កា (Selat Malaka, Selat Melaka) h31 A : ID, MY, SG
Méalési / មាឡេស៊ី (Malaysia) a01 A : MY
Mĕchsœ̆k / ម៉ិចស្សឹក (México) a01 N : MX
Mêhângsŏn / ម៉ែហងសុណ (Mae Hong Son) a1, p0 TH
Mékôngk / មេគង្គ (Mekong, Mékong) h4 A : CN, KH, LA, MM, TH, VN
Ménam / មេណាម (Chao Phraya) h4 TH
Mésâ / មេ-ស (Mỹ Tho) p0, 1 VN
Mésâ, Khétt / ខេត្តមេ-ស (Tiền Giang) a1 VN
Miyănma / មីយ៉ាន់ម៉ា (Myanmar) a01 A : MM
Moăt Chruk / មាត់ជ្រូក (Châu Đốc) p0 VN
Moăt Chruk, Khétt / ខេត្តមាត់ជ្រូក (An Giang) a1 VN
Moăt Sâmŭtr / មាត់សមុទ្រ (Duyên Hải) a2 VN
Môndôlé / មណ្ឌលេ (Mandalay, Mandale) a2, p0 MM
Mŏngkoli / ម៉ុងហ្គូលី (Mongol uls, Moŋġol ulus) a01 A : MN
Mŭkdahar / មុក្ដាហារ (Mukdahan) a1, p0 TH
Mulmên / មូលម៉ែន (Mawlamyaing, Mawtpalüm) a2, p0 MM
Nămdĭn / ណាំឌិន (Nam Định) p0, 1 VN
Nan / ណាន (Nan) a1, p0 TH
Nâng Buŏ Lam Phu / ណងបួឡាំភូ (Nong Bua Lam Phu) a1, p0 TH
Nâng Key / ណងគៃ (Nong Khai) a1, p0 TH
Nârvês / ណរវែស (Norge, Noreg) a01 E : NO
Néakpuŏr / នាគប៉ួរ (Nāgpūr) a2, p0 IN
Nôkôr Bâthâm / នគរបឋម (Nakhon Pathom) a1, p0 TH
Nôkôr Néayôk / នគរនាយក (Nakhon Nayok) a1, p0 TH
Nôkôr Phnum / នគរភ្នំ (Nakhon Phanom) a1, p0 TH
Nôkôr Réach / នគររាជ (Nakhon Ratchasima) a1, p0 TH
Nôkôr Réach Seima / នគររាជសីមា a1, p0 TH - Nôkôr Réach
Nôkôr Sŏvônnâ / នគរសុវណ្ណ (Nakhon Sawan) a1, p0 TH
Nôkôr Srei Thâmmâréach / នគរស្រីធម្មរាជ (Nakhon Si Thammarat) a1, p0 TH
Nôntôbŏrei / នន្ទបុរី (Nonthaburi) a1, p0 TH
Nôréathĭvéas / នរាធិវាស (Narathiwat) a1, p0 TH
Œrŭb / អឺរុប (Europe, E.) r0 E
O Kăb / អូកាប់ p0, 1 VN - Or Kăb
Or Kăb / អូរកាប់ (Vũng Tàu) p0, 1 VN
Or Kăb, Khétt / ខេត្តអូរកាប់ (Bà Rịa-Vũng Tàu) a1 VN
Or Kêv / អូរ្កែវ (Óc Eo) a3, p31 VN
Or Mĭnh / អូរមិញ (An Minh) a2 VN
Ostrali / អូស្ត្រាលី (Australia) a01 O : AU
Paksé / ប៉ាកសេ (Pakxé) a2, p0, 1 LA
Pasihvĭk, Môhasakôr / មហាសាគរប៉ាស៊ីហ្វិក (Pacific Ocean, océan Pacifique) h0 A, N, O, S (AQ, Pac)
Păttanei / ប៉័ត្តាណី a1, p0 TH - Păttani
Păttani / ប៉័ត្តានី (Pattani) a1, p0 TH
Péam / ពាម (Hà Tiên) p0 VN
Péam Barach / ពាមបារ៉ាជ្ញ p0, 1 VN - Barach
Péchr Bor / ពេជ្របូរណ៍ (Phetchabun) a1, p0 TH
Péchr Bŏrei / ពេជ្របុរី (Phetchaburi) a1, p0 TH
Pékăng / ប៉េកាំង (Beijing) a1sh, p100 CN
Phang Nga / ផាងង៉ា (Phangnga) a1, p0 TH
Phatalung / ផាតាលូង (Phatthalung) a1, p0 TH
Phayŏu / ផាយៅ (Phayao) a1, p0 TH
Phéamoŭ / ភាមោ (Bhamo, Bamaw, Manmaw mare, Bhamo) a2, p0 MM
Phnaô Dăch / ផ្នោដាច់ (Cầu Ngang) a2 VN
Phnum Mdei / ភ្នំម្ដី (Hòn Đất) a2 VN
Phnum Mlu / ភ្នំម្លូ (Kiên Lương) a2 VN
Phŏng Sali / ផុងសាលី (Phôngsali) a1, p0, 1 LA
Phracheibŏrei / ផ្រាចីបុរី (Prachin Buri) a1, p0 TH
Phsar Dêk / ផ្សារដែក (Sa Đéc) p0 VN
Phsar Dêk, Khétt / ខេត្តផ្សារដែក (Đồng Tháp) a1 VN
Phsar Thmei / ផ្សារថ្មី (Chợ Mới) a2 VN
Phsar Thmei / ផ្សារថ្មី (Tam Bình) a2 VN
Phsar Thum / ផ្សារធំ (Chợ Lớn) r5 VN
Phsom Âmbaeus / ផ្សុំអំពើស p0, 1 VN - Kâmpóng Rœ̆ssei
Phukét / ភូកេត (Phuket) a1, p0 TH
Phuméa / ភូមា a01 A : MM - Miyănma
Pôl Léav / ពលលាវ (Bạc Liêu) p0, 1 VN
Pôl Léav, Khétt / ខេត្តពលលាវ (Bạc Liêu) a1 VN
Pông Tœ̆k / ពងទឹក (Thạnh Trị) a2 VN
Poŭthĭleu / ពោធិលើ p0, 1 VN - Pôl Léav
Prâchŭm Kaôh / ប្រជុំកោះ (Kiên Hải) a2 VN
Prê / ព្រែ (Phrae) a1, p0 TH
Preăh Sukéa / ព្រះសូគា p0 VN - Bariĕ
Preăh Trâpeăng, Khétt / ខេត្តព្រះត្រពាំង (Trà Vinh) a1 VN
Prêk Bei / ព្រែកបី (An Biên) a2 VN
Prêk Chrŏu / ព្រែកជ្រៅ (Vĩnh Lợi) a2 VN
Prêk Rœ̆ssei / ព្រែកឫស្សី (Cần Thơ) p0 VN
Prêk Rœ̆ssei, Khétt / ខេត្តព្រែកឫស្សី (Cần Thơ) a11 VN
Prey Nôkôr / ព្រៃនគរ (Hồ Chí Minh) a11, p0 VN
Prey Nôkôr / ព្រៃនគរ (Gia Định) r5 VN
Prey Rumdéng / ព្រៃរំដេង (Giồng Riềng) a2 VN
Pŭt Thlé / ពុតធ្លេ (Hòa Bình) a2 VN
Ranŭng / រ៉ានុង (Ranong) a1, p0 TH
Rayung / រ៉ាយូង (Rayong) a1, p0 TH
Réach Bŏrei / រាជបុរី (Ratchaburi) a1, p0 TH
Réachéa / រាជា p0, 1 VN - Krâmuŏn Sâ
Rôdthborei / រដ្ឋបូរី a1, p0 TH - Réach Bŏrei
Rôngkŭn / រង្គុន (Yangôn) a2, p100 MM
Roŭng Dâmrei, Khétt / ខេត្តរោងដំរី (Tây Ninh) a1 VN
Rôy Êk / រយឯក (Roi Et) a1, p0 TH
Rum / រូម (Roma) a2, p100 IT
Rŭssi / រុស្ស៊ី (Rossija) a01 A, E : RU
Sâhâphéap Sathéarănărôdth Sângkŭmnĭyŭm Soviĕt / សហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀត a01 A, E - Sâhâphéap Soviĕt
Sâhâphéap Soviĕt / សហភាពសូវៀត (Sovetskij Sojuz) a01 A, E
Sâhârôdth Amérĭk / សហរដ្ឋអាមេរិក (United States of America) a01 N : US
Sâkâl Nôkôr / សកលនគរ (Sakon Nakhon) a1, p0 TH
Salvén / សាល្វេន (Salween, Salouen, Nu Jiang, Nag Qu, Thanlwin Myit, Mae Nam Sarawin) h4 A : CN, MM, TH
Sâmŭtr Prakar / សមុទ្រប្រាការ (Samut Prakan) a1, p0 TH
Sâmŭtr Sâkâl / សមុទ្រសកល (Samut Sakhon) a1, p0 TH
Sâmŭtr Sângkréam / សមុទ្រសង្គ្រាម (Samut Songkhram) a1, p0 TH
Sanghai / សាងហៃ (Shanghai) a1sh, p0 CN
Sângla / សងឡា (Songkhla) a1, p0 TH
Saravăn / សារ៉ាវ៉ាន់ (Salavan) a1, p0, 1 LA
Sătănéakéahŭt / សតនាគនហុត ^ a1, p0, 1 LA - Hluŏng Preăh Bang
Saton / សាតូណ (Satun) a1, p0 TH
Sâvânnâkhétt / សវណ្ណខេត្ត (Kaison Phômvihan) a2, p0, 1 LA
Sĕnghâbŏrei / សិង្ហបុរី (Singapore, Singapura, Xinjiapo, Chiṅkappūr) a01, p100 A : SG
Sĕnghâbŏrei / សិង្ហបុរី (Sing Buri) a1, p0 TH
Sérilôngka / សេរីលង្កា (Shrī Lańkā, Ilaṅkai) a01 A : LK
Sĕrisakét / សិរីសាកេត (Si Sa Ket) a1, p0 TH
Siĕm / សៀម a01 A : TH - Thai
Siĕngkhuŏng / សៀងឃួង a1, p0 LA - Siĕng Khvang
Siĕng Khvang / ស៊ៀងខ្វាង (Xiangkhoang) a1, p0 LA
Snêng Preăh Koŭ / ស្នែងព្រះគោ (Phú Tân) a2 VN
Sœ̆nghâborei / សឹង្ហបូរី a01, p100 A : SG - Sĕnghâbŏrei
Sŏkhaô Teăy / សុខោទ័យ (Sukhothai) a1, p0 TH
Sŏng Khla / សុងខ្លា a1, p0 TH - Sângla
Sorĭn / សូរិន a1, p0 TH - Sŏrĭntr
Sŏrĭnt / សុរិន្ទ a1, p0 TH - Sŏrĭntr
Sŏrĭntr / សុរិន្ទ្រ (Surin) a1, p0 TH
Sŏrôtth Théani / សុរដ្ឋធានី (Surat Thani) a1, p0 TH
Sŏvônnâ Bŏrei / សុវណ្ណបុរី (Suphan Buri) a1, p0 TH
Srăh Bŏrei / ស្រះបុរី (Saraburi) a1, p0 TH
Srăh Kêv / ស្រះកែវ (Sa Kaeo) a1, p0 TH
Srê Kôngk / ស្រែគង្គ (Xékong) a1 LA
Srŏk Khleăng / ស្រុកឃ្លាំង p0, 1 VN - Khleăng
Sukéa, Preăh / ព្រះសូគា p0 VN - Bariĕ
Suŏrkô Khétt / សួគ៌ខេត្ត (Savannakhét) a1 LA
Sŭy'êt / ស៊ុយអែត (Sverige) a01 E : SE
Svay Tông / ស្វាយទង (Tri Tôn) a2 VN
Svœs / ស្វ៊ឺស (Schweiz, Suisse, Svizzera, Svizra) a01 E : CH
Syam Roăt / ស្យាមរដ្ឋ a01 A : TH - Thai
Tak / តាក (Tak) a1, p0 TH
Thai / ថៃ (Prathet Thai) a01 A : TH
Thailângd / ថៃឡងដ៍ a01 A : TH - Thai
Thakhék / ថាខេគ (Thakhèk) a2, p0, 1 LA
Thkuv / ថ្កូវ (Trà Cú) a2 VN
Thla, Stœ̆ng / ស្ទឹងថ្លា (Panlong Jiang, P., Lô) h4 A : CN, VN
Thum, Tônlé / ទន្លេធំ h4 A : CN, KH, LA, MM, TH, VN - Mékôngk
Tiĕnsin / តៀនស៊ីន (Tianjin) a1sh, p0 CN
Tœ̆k Kâk Khang Cheung, Môhasâmŭtr / មហាសមុទ្រទឹកកកខាងជើង (Arctic Ocean, océan Glacial Arctique) h0 A, E, N (CA, GL, NO, RU, US)
Tœ̆k Khmau / តឹកខ្មៅ (Cà Mau) p0, 1 VN
Tœ̆k Khmau, Chroŭy / ជ្រោយតឹកខ្មៅ (mũi Cà Mau) r21 VN
Tœ̆k Khmau, Khétt / ខេត្តតឹកខ្មៅ (Cà Mau) a1, r22 VN
Tŏngkœ̆ng / តុងកឹង (Bắc Bộ) r5 VN
Trál, Kaôh / កោះត្រល់ (Phú Quốc) r1 VN
Trâlach, Kaôh / កោះត្រឡាច (Quần Đảo Côn Sơn) r1" VN
Trang / ត្រាង (Trang) a1, p0 TH
Trat / ត្រាត (Trat) a1, p0 TH
Trei Kaôn Méas, Tâmbán / តំបន់ត្រីកោណមាស (Golden Triangle, triangle d'or, Sam Liam Thong Kham) r5 A : LA, MM, TH
Tuŏl Or Mĭnh / ទួលអូរមិញ (U Minh Thượng) p31 VN
Tuŏl Ta Moŭk / ទួលតាមោក (Thủ Dầu Một) p0, 1 VN
Tuŏran / តួរាន (Đà Nẵng) a11, p0 VN
Tuŏrki / តួរគី (Türkiye) a01 A, E : TR
Ubŏn / អ៊ូបុន a1, p0 TH - Ŭppâl Réach Théani
Ŭppâl Réach Théani / ឧប្បលរាជធានី (Ubon Ratchathani) a1, p0 TH
Ŭteăy / ឧទ័យ (Uthai Thani) a1, p0 TH
Ŭttâm Cheăy / ឧត្តមជ័យ (Oudômxai) a1 LA
Ŭttâr Dit / ឧត្តរឌីត (Uttaradit) a1, p0 TH
Ŭttâr Théani / ឧត្តរធានី (Udon Thani) a1, p0 TH
Véal Phleăng / វាលភ្លង់ (Phước Long) a2 VN
Véal Tum Néab, Tâmbán / តំបន់វាលទំនាប (Đồng Bằng Sông Cửu Long) r5 VN
Vĭchĕtr / វិចិត្រ (Phichit) a1, p0 TH
Viĕng Chănt / វៀងច័ន្ទន៍ (Viangchan) a1pr, p100 LA
Viĕng Chânt / វៀងចន្ទ a1pr, p100 LA - Viĕng Chănt
Viĕtnam / វៀតណាម (Việt Nam) a01 A : VN
Viĕtnam, Chhuksâmŭtr / ឈូកសមុទ្រវៀតណាម (Gulf of Tonkin, golfe du Tonkin, Beibu Wan, vịnh Bắc Bộ) h32 A (CN, VN)
Vĭnh / វិញ (Vinh) p0, 1 VN
Vĭsnŏloŭk / វិស្ណុលោក (Phitsanulok) a1, p0 TH
Vuháng / វូហង់ (Wuhan) p0, 1, 2 CN
Yala / យ៉ាឡា (Yala) a1, p0 TH
Yângtsé / យ៉ងត្សេ (Chang Jiang) h4 CN
Yaray / យ៉ារ៉ាយ (Giá Rai) a2 VN
Yiĕknam / យៀកណាម a01 A : VN - Viĕtnam
Yôsaôthôr / យសោធរ (Yasothon) a1, p0 TH
Yuŏn, Srŏk / ស្រុកយួន ^ a01 A : VN - Viĕtnam


Tham khảo:

# Phiên âm các địa danh trên thế giới theo tiếng Khmer ## Các bài viết đã được tổng hợp và chỉnh sửa tại https://diadanhkhmer.wordpress.com/ --- [Nguồn gốc một số địa danh ở Nam Bộ giải thích theo tiếng Khmer](https://i.imgur.com/xtElSNA.jpg) ### Viện ngôn ngữ Estonia http://www.eki.ee **Maailma kohanimede loend / World place names list from: KNAB** Ach Krâpeu / អាចម៍ក្រពើ (Attapu) a1, p0 LA Ahsángtin / អាហ្សង់ទីន (Argentina) a01 S : AR Ahvrĭk / អាហ្វ្រិក (Africa, Afrique) r0 F Akyab / អាក្យាប (Sittwe) a2, p0 MM Allœmáng / អាល្លឺម៉ង់ (Deutschland) a01 E : DE Amérĭk / អាមេរិក (America, Amérique) r0 N, S Amérĭk Khang Cheung / អាមេរិកខាងជើង (North America, Amérique du Nord) r0 N Amérĭk Khang Tbong / អាមេរិកខាងត្បូង (South America, Amérique du Sud, América del Sur) r0 S Âmnát Châmreun / អំណត់ចម្រើន (Amnat Charoen) a1, p0 TH **Âmpéach Vêng / អំពាចវែង (Gò Quao)** a2 VN **Ândong Tœ̆k / អណ្ដូងទឹក (Long Phú)** a2 VN Ángklés / អង់គ្លេស (England) a1 GB Ángklés, Châkrâphôp / ចក្រភពអង់គ្លេស a01 E : GB - Châkrâphôp Ángklés **Ângkŭli / អង្គុលី (Bình Minh)** a2 VN Ang Tông / អាងទង (Ang Thong) a1, p0 TH Ânnam / អណ្ណាម (Trung Bộ) r5 VN Asi / អាស៊ី (Asia, Asie) r0 A Asi Phéak Aknéy / អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ (South East Asia) r0 A Âyŭthya / អយុធ្យា (Ayutthaya) a1, p0 TH Bâha Sarakéam / បហាសារ៉ាគាម (Maha Sarakham) a1, p0 TH Bâhchĕm Borei / បស្ចិមបូរី a1, p0 TH - Phracheibŏrei Ba Kêv / បកែវ (Bokèo) a1 LA Bangkâk / បាងកក (Krung Thep) p100 TH Băngkladês / បង់ក្លាដែស (Bāńlādesh) a01 A : BD Bangkôk / បាងគក p100 TH - Bangkâk Barach / បារាជ (Châu Thành) a2 VN Barach / បារាជ (Long Xuyên) p0, 1 VN Barăng / បារាំង (France) a01 E : FR Barăngsês / បារាំងសែស a01 E : FR - Barăng Bariĕ / បារៀ (Bà Rịa) p0 VN Basăk / បាសក់ p0, 1 VN - Khleăng Basein / បាសីន (Pathein) a2, p0 MM Bâthâm Théani / បឋមធានី (Pathum Thani) a1, p0 TH **Bathér / បាថេរ (Thoại Sơn)** a2 VN **Bay Chhau / បាយឆៅ (Mỹ Xuyên)** a2 VN **Bêk Thlang / បែកថ្លាង (Châu Phú)** a2 VN Bĕn Phœăk, Khétt / ខេត្តបិនភឿក (Bình Phước) a1 VN Bêrlăng / បែរឡាំង (Berlin) a1, p100 DE Bœ̆ng Kan / បឹងកាន (Bueng Kan) a1, p0 TH Bŏreicheăy Phumĭ / បុរីជ័យភូមិ (Buri Ram) a1, p0 TH **Bŏrei Chôlôsa / បុរីជលសា (An Phú)** a2 VN Bŏreikŏâm Cheăy / បរិគាំជ័យ (Bolikhamxai) a1 LA Chacho'éngsau / ចាចូអេងសៅ (Chachoengsao) a1, p0 TH Châkrâphôp Ángklés / ចក្រភពអង់គ្លេស (United Kingdom) a01 E : GB Châmpasâktĕ / ចំប៉ាសក្តិ (Champasak) a1 LA **Chângvéa Trâpeăng / ចង្វាត្រពាំង (Biên Hòa)** p0, 1 VN Cheăy Bŏrei / ជ័យបុរី (Xaignabouli) a1, p0, 1 LA Cheăy Nath / ជ័យនាថ (Chai Nat) a1, p0 TH Cheăy Phumĭ / ជ័យភូមិ (Chaiyaphum) a1, p0 TH Cheăy Sâmpor / ជ័យសម្បូរ (Xaisômboun) a2 LA Chĕn, Prâtés / ប្រទេសចិន (Zhongguo) a01 A : CN Chĕn, Sâmŭtr / សមុទ្រចិន (South China Sea, mer de Chine méridionale) h1 A (BN, CN, ID, MY, PH, SG, TH, VN) Chĕn, Srŏk / ស្រុកចិន a01 A : CN - Chĕn, Prâtés Chĕn Khang Tbong, Sâmŭtr / សមុទ្រចិនខាងត្បូង h1 A (BN, CN, ID, MY, PH, SG, TH, VN) - Chĕn, Sâmŭtr Chĕnvĭn / ចិនវិន (Chindwin) h4 MM Chhang, Kaôh / កោះឆាង (Chang) r1 TH **Chheu Téalmuy / ឈើទាលមូយ p0, 1 VN - Tuŏl Ta Moŭk** Chhiĕng Mai / ឆៀងម៉ៃ (Chiang Mai) a1, p0 TH Chhiĕng Réay / ឆៀងរាយ (Chiang Rai) a1, p0 TH Chhmŏăh Thmei / ឈ្មោះថ្មី p0, 1 VN - Kâmpóng Koŭ Chiĕng Mai / ជៀងម៉ៃ a1, p0 TH - Chhiĕng Mai Chôlbŏrei / ជលបុរី (Chon Buri) a1, p0 TH Chôpŏn / ជប៉ុន (Nihon) a01 A : JP Chôpŏn, Sâmŭtr / សមុទ្រជប៉ុន (Sea of Japan, mer du Japon, Nihon-kai, Tong-hae, Japonskoe more) h1 A (JP, KP, KR, RU) Choŭhâr / ជោហរ (Johor) a1 MY **Chroŭy Nhô / ជ្រោយញ (Vĩnh Châu)** a2 VN Chtônbŏrei / ច្ទនបុរី (Chanthaburi) a1, p0 TH Chumphon / ចូមផូណ (Chumphon) a1, p0 TH Chvéa / ជ្វា (Jawa) r1 ID Chvéa, Srŏk / ស្រុកជ្វា r5 MY - Khêk, Srŏk Dâmbok Kaông / ដំបូកកោង p0 VN - Kaôh Kông Don Nai, Khétt / ខេត្តដូនណៃ (Đồng Nai) a1 VN Don Nai, Tâmbán / តំបន់ដូនណៃ (Đông Nam Bộ) r5 VN Dŭyplang / ឌុយប្លាង (Dublin, Baile Átha Cliath) p100, 2 IE Ê, La / ឡាអែ p0, 1 NL - La Ê Ĕndéa / ឥណ្ឌា (Bhārat, B., India) a01 A : IN Ĕndiĕ / ឥណ្ឌៀ a01 A : IN - Ĕndéa Ĕndiĕ, Môhasakôr / មហាសាគរឥណ្ឌៀ (Indian Ocean, océan Indien) h0 A, F, O (AQ, Atl) Ĕnduchĕn, Chroŭy / ជ្រោយឥណ្ឌូចិន (Indochina, Indochine) r22 A : KH, LA, MY, TH, VN Ĕndŭnési / ឥណ្ឌុណេស៊ី (Indonesia) a01 A : ID Ĕndŭs / ឥណ្ឌុស (Indus, Yindu He, Hindau, Sińdh, Sindh) h4 A : CN, IN, PK Ĕravăti / ឥរាវទី (Ayeyarwady, Eyawadi Myit) h4 MM Éstoni / អេស្តូនី (Eesti) a01 E : EE Hanoy / ហាណូយ (Hà Nội) a11, p100 VN Hayhvŏng / ហាយហ្វុង (Hải Phòng) a11, p0 VN Hĕmalăy / ហិមាល័យ (Himalayas, Himalaya) o1" A : BT, CN, IN, NP, PK Hkôngs / ហ្គង្ស (Ganges, Gaṅgā, Gańgā) h4 A : BD, IN Hluŏng Nămtha / ហ្លួងណាំថា (Louangnamtha) a1 LA Hluŏng Preăh Bang / ហ្លួងព្រះបាង (Louangphabang) a1, p0, 1 LA Hŏk Kiĕn / ហុកកៀន ^ (Fujian) a1 CN Hŏllôngk / ហុល្លង្គ (Nederland) a01 E : NL Hsœnêv / ហ្សឺណែវ (Genève) p0, 1 CH Hupoăn / ហ៊ូពាន់ (Houaphan) a1, o14 LA Hvangho / ហ្វាងហូ (Huang He, Hatan Gol, Ma Qu) h4 CN Hvăngláng / ហ្វាំងឡង់ (Suomi, Finland) a01 E : FI Hvanthiĕt / ហ្វានថៀត (Phan Thiết) p0, 1 VN Hvé / ហ្វេ (Huế) p0, 1 VN Hvilipin / ហ្វីលីពីន (Pilipinas, Philippines) a01, r1" A : PH Iráng / អ៊ីរ៉ង់ (Īrān) a01 A : IR Kahsăksthan / កាហ្សាក់ស្ថាន (Qazaqstan, Kazahstan) a01 A : KZ Kalôsĕnthŭ / កាលសិន្ធុ (Kalasin) a1, p0 TH Kamŏu / កាមៅ a1, r22 VN - Tœ̆k Khmau, Khétt Kâmpêng Péchr / កំពែងពេជ្រ (Kamphaeng Phet) a1, p0 TH **Kâmpób Tê'ŏng / កំពប់តែអុង (Trà Ôn)** a2 VN **Kâmpóng Koŭ / កំពង់គោ (Tân An)** p0, 1 VN **Kâmpóng Koŭ, Khétt / ខេត្តកំពង់គោ (Long An)** a1 VN **Kâmpóng Krâbei / កំពង់ក្របី (Bến Nghé)** u01 VN **Kâmpóng Rœ̆ssei / កំពង់ឫស្សី (Bến Tre)** p0, 1 VN Kâmpóng Rôling / កំពង់រលីង (Vũng Liêm) a2 VN **Kâmpóng Spéan / កំពង់ស្ពាន (Cầu Kè)** a2 VN **Kâmpóng Tê'ŏng / កំពង់តែអុង (Mang Thít)** a2 VN Kâmpóng Thum / កំពង់ធំ (Châu Thành) a2 VN Kâmpóng Thum / កំពង់ធំ (Mỹ Tú) a2 VN Kâmpŭchéa, Chroŭy / ជ្រោយកម្ពុជា r21 VN - Tœ̆k Khmau, Chroŭy Kâmpŭchéa Kraôm / កម្ពុជាក្រោម (Nam Bộ) r5 VN Kâmpul Méas / កំពូលមាស p0 VN - Prêk Rœ̆ssei K'âm Sâmnâ / ក្អមសំណ (Tân Châu) a2 VN Kanchanabŏrei / កាណចាណាបុរី (Kanchanaburi) a1, p0 TH **Kânhchaông / កញ្ចោង (Tiểu Cần)** a2 VN **Kânlóng / កន្លង់ (Càng Long)** a2 VN **Kaôh Kông / កោះគង (Gò Công)** p0 VN Kaôh Mhât / កោះម្ហាត (Đông Hải) a2 VN Kaôh Trál / កោះត្រល់ (Phú Quốc) a2 VN **Kaôh Tŭng / កោះទុង (Cù Lao Dung)** a2 VN **Kbal Krâpeu / ក្បាលក្រពើ (Hồng Dân)** a2 VN Kélang Nakon / គេលាងណាកូណ (Lampang) a1, p0 TH Kêru / គែរូ (Al-Qāhirah) p100, 1 EG Khămmuŏn / ខាំមួន (Khammouan) a1 LA Khânkên / ខនកែណ (Khon Kaen) a1, p0 TH Khaông Khén / ខោងខេន a1, p0 TH - Khânkên Khêk, Srŏk / ស្រុកខែក (Melayu) r5 MY **Khleăng / ឃ្លាំង (Sóc Trăng)** p0, 1 VN Khleăng, Khétt / ខេត្តឃ្លាំង (Sóc Trăng) a1 VN Khleăng Mœang / ឃ្លាំងមឿង (Châu Thành) a2 VN Khmau, Sâmŭtr / សមុទ្រខ្មៅ (Black Sea, mer Noire) h1 A, E (BG, GE, RO, RU, TR, UA) Khmau, Stœ̆ng / ស្ទឹងខ្មៅ (Lixian Jiang, L., Đà Giang) h4 A : CN, VN **Khsachâm / ខ្សាចំ (Kế Sách)** a2 VN Khvêng Tôtœ̆ng / ខ្វែងទទឹង (Vĩnh Thuận) a2 VN Ki Nheung / គីញើង (Quy Nhơn) p0, 1 VN Klĕngk, Srŏk / ស្រុកក្លិង្គ ^ a01 A : IN - Ĕndéa Koré / កូរ៉េ (Han) a0" A : KP, KR Kosăng Sin / កូសាំងស៊ីន r5 VN - Kâmpŭchéa Kraôm Kŏt, Kaôh / កោះកុត (Kut) r1 TH **Krâbau / ក្របៅ (Tịnh Biên)** a2 VN Krăbei / ក្រៈបី (Krabi) a1, p0 TH **Krâmuŏn Sâ / ក្រមួនស (Rạch Giá)** p0, 1 VN Krâmuŏn Sâ, Khétt / ខេត្តក្រមួនស (Kiên Giang) a1 VN Krâpób Srâka Trei / ក្រពប់ស្រកាត្រី p0, 1 VN - Chângvéa Trâpeăng **Krâsăng / ក្រសាំង (Tân Hiệp)** a2 VN Krœ̆k / ក្រឹក (Ellás) a01 E : GR Kuŏlalŏmpuŏr / គួឡាឡុម្ពួរ (Kuala Lumpur) a1te, p100 MY La Ê / ឡាអែ ('s-Gravenhage) p0, 1 NL Lampun / ល៉ាមពូណ (Lamphun) a1, p0 TH Lândân / ឡនដន (London) p100 GB Léan Chéang / លានជាង ^ a1, p0, 1 LA - Hluŏng Preăh Bang Léav / លាវ (Lao) a01 A : LA Leu / លើ (Loei) a1, p0 TH Libáng / លីបង់ (Lubnān) a01 A : LB Lœăng, Sâmŭtr / សមុទ្រលឿង (Yellow Sea, mer Jaune, Huang Hai, Sŏ-hae) h1 A (CN, KP, KR) Lŏng / ឡុង p100 GB - Lândân Lóng Haôr / លង់ហោរ (Long Hồ) a2 VN Lóng Haôr / លង់ហោរ (Vĩnh Long) p0, 1 VN Lóng Haôr, Khétt / ខេត្តលង់ហោរ (Vĩnh Long) a1 VN Lôpbŏrei / លពបុរី a1, p0 TH - Lôvbŏrei Lôvbŏrei / លវបុរី (Lop Buri) a1, p0 TH Lôvoŭ / លវោ ^ a1, p0 TH - Lôvbŏrei Luŏng Preăh Bang / លួងព្រះបាង a1, p0, 1 LA - Hluŏng Preăh Bang Madrăs / ម៉ាដ្រាស់ (Chennai, Chĕṉṉai, Chennai) a2, p0, 1 IN Maksei / ម៉ាកសី (Marseille) p0, 1, 2 FR Makvé / ម៉ាកវេ (Magwe) a2, p0 MM Malakka, Chrâk / ច្រកម៉ាឡាក្កា (Selat Malaka, Selat Melaka) h31 A : ID, MY, SG Méalési / មាឡេស៊ី (Malaysia) a01 A : MY Mĕchsœ̆k / ម៉ិចស្សឹក (México) a01 N : MX Mêhângsŏn / ម៉ែហងសុណ (Mae Hong Son) a1, p0 TH Mékôngk / មេគង្គ (Mekong, Mékong) h4 A : CN, KH, LA, MM, TH, VN Ménam / មេណាម (Chao Phraya) h4 TH **Mésâ / មេ-ស (Mỹ Tho)** p0, 1 VN Mésâ, Khétt / ខេត្តមេ-ស (Tiền Giang) a1 VN Miyănma / មីយ៉ាន់ម៉ា (Myanmar) a01 A : MM **Moăt Chruk / មាត់ជ្រូក (Châu Đốc)** p0 VN Moăt Chruk, Khétt / ខេត្តមាត់ជ្រូក (An Giang) a1 VN **Moăt Sâmŭtr / មាត់សមុទ្រ (Duyên Hải)** a2 VN Môndôlé / មណ្ឌលេ (Mandalay, Mandale) a2, p0 MM Mŏngkoli / ម៉ុងហ្គូលី (Mongol uls, Moŋġol ulus) a01 A : MN Mŭkdahar / មុក្ដាហារ (Mukdahan) a1, p0 TH Mulmên / មូលម៉ែន (Mawlamyaing, Mawtpalüm) a2, p0 MM Nămdĭn / ណាំឌិន (Nam Định) p0, 1 VN Nan / ណាន (Nan) a1, p0 TH Nâng Buŏ Lam Phu / ណងបួឡាំភូ (Nong Bua Lam Phu) a1, p0 TH Nâng Key / ណងគៃ (Nong Khai) a1, p0 TH Nârvês / ណរវែស (Norge, Noreg) a01 E : NO Néakpuŏr / នាគប៉ួរ (Nāgpūr) a2, p0 IN Nôkôr Bâthâm / នគរបឋម (Nakhon Pathom) a1, p0 TH Nôkôr Néayôk / នគរនាយក (Nakhon Nayok) a1, p0 TH Nôkôr Phnum / នគរភ្នំ (Nakhon Phanom) a1, p0 TH Nôkôr Réach / នគររាជ (Nakhon Ratchasima) a1, p0 TH Nôkôr Réach Seima / នគររាជសីមា a1, p0 TH - Nôkôr Réach Nôkôr Sŏvônnâ / នគរសុវណ្ណ (Nakhon Sawan) a1, p0 TH Nôkôr Srei Thâmmâréach / នគរស្រីធម្មរាជ (Nakhon Si Thammarat) a1, p0 TH Nôntôbŏrei / នន្ទបុរី (Nonthaburi) a1, p0 TH Nôréathĭvéas / នរាធិវាស (Narathiwat) a1, p0 TH Œrŭb / អឺរុប (Europe, E.) r0 E O Kăb / អូកាប់ p0, 1 VN - Or Kăb Or Kăb / អូរកាប់ (Vũng Tàu) p0, 1 VN Or Kăb, Khétt / ខេត្តអូរកាប់ (Bà Rịa-Vũng Tàu) a1 VN Or Kêv / អូរ្កែវ (Óc Eo) a3, p31 VN Or Mĭnh / អូរមិញ (An Minh) a2 VN Ostrali / អូស្ត្រាលី (Australia) a01 O : AU Paksé / ប៉ាកសេ (Pakxé) a2, p0, 1 LA Pasihvĭk, Môhasakôr / មហាសាគរប៉ាស៊ីហ្វិក (Pacific Ocean, océan Pacifique) h0 A, N, O, S (AQ, Pac) Păttanei / ប៉័ត្តាណី a1, p0 TH - Păttani Păttani / ប៉័ត្តានី (Pattani) a1, p0 TH Péam / ពាម (Hà Tiên) p0 VN Péam Barach / ពាមបារ៉ាជ្ញ p0, 1 VN - Barach Péchr Bor / ពេជ្របូរណ៍ (Phetchabun) a1, p0 TH Péchr Bŏrei / ពេជ្របុរី (Phetchaburi) a1, p0 TH Pékăng / ប៉េកាំង (Beijing) a1sh, p100 CN Phang Nga / ផាងង៉ា (Phangnga) a1, p0 TH Phatalung / ផាតាលូង (Phatthalung) a1, p0 TH Phayŏu / ផាយៅ (Phayao) a1, p0 TH Phéamoŭ / ភាមោ (Bhamo, Bamaw, Manmaw mare, Bhamo) a2, p0 MM Phnaô Dăch / ផ្នោដាច់ (Cầu Ngang) a2 VN **Phnum Mdei / ភ្នំម្ដី (Hòn Đất)** a2 VN **Phnum Mlu / ភ្នំម្លូ (Kiên Lương)** a2 VN Phŏng Sali / ផុងសាលី (Phôngsali) a1, p0, 1 LA Phracheibŏrei / ផ្រាចីបុរី (Prachin Buri) a1, p0 TH **Phsar Dêk / ផ្សារដែក (Sa Đéc)** p0 VN Phsar Dêk, Khétt / ខេត្តផ្សារដែក (Đồng Tháp) a1 VN Phsar Thmei / ផ្សារថ្មី (Chợ Mới) a2 VN Phsar Thmei / ផ្សារថ្មី (Tam Bình) a2 VN Phsar Thum / ផ្សារធំ (Chợ Lớn) r5 VN Phsom Âmbaeus / ផ្សុំអំពើស p0, 1 VN - Kâmpóng Rœ̆ssei Phukét / ភូកេត (Phuket) a1, p0 TH Phuméa / ភូមា a01 A : MM - Miyănma **Pôl Léav / ពលលាវ (Bạc Liêu)** p0, 1 VN Pôl Léav, Khétt / ខេត្តពលលាវ (Bạc Liêu) a1 VN Pông Tœ̆k / ពងទឹក (Thạnh Trị) a2 VN Poŭthĭleu / ពោធិលើ p0, 1 VN - Pôl Léav **Prâchŭm Kaôh / ប្រជុំកោះ (Kiên Hải)** a2 VN Prê / ព្រែ (Phrae) a1, p0 TH Preăh Sukéa / ព្រះសូគា p0 VN - Bariĕ **Preăh Trâpeăng, Khétt / ខេត្តព្រះត្រពាំង (Trà Vinh)** a1 VN **Prêk Bei / ព្រែកបី (An Biên)** a2 VN **Prêk Chrŏu / ព្រែកជ្រៅ (Vĩnh Lợi)** a2 VN **Prêk Rœ̆ssei / ព្រែកឫស្សី (Cần Thơ)** p0 VN Prêk Rœ̆ssei, Khétt / ខេត្តព្រែកឫស្សី (Cần Thơ) a11 VN **Prey Nôkôr / ព្រៃនគរ (Hồ Chí Minh)** a11, p0 VN Prey Nôkôr / ព្រៃនគរ (Gia Định) r5 VN **Prey Rumdéng / ព្រៃរំដេង (Giồng Riềng)** a2 VN Pŭt Thlé / ពុតធ្លេ (Hòa Bình) a2 VN Ranŭng / រ៉ានុង (Ranong) a1, p0 TH Rayung / រ៉ាយូង (Rayong) a1, p0 TH Réach Bŏrei / រាជបុរី (Ratchaburi) a1, p0 TH **Réachéa / រាជា p0, 1 VN - Krâmuŏn Sâ** Rôdthborei / រដ្ឋបូរី a1, p0 TH - Réach Bŏrei Rôngkŭn / រង្គុន (Yangôn) a2, p100 MM **Roŭng Dâmrei, Khétt / ខេត្តរោងដំរី (Tây Ninh) a1 VN** Rôy Êk / រយឯក (Roi Et) a1, p0 TH Rum / រូម (Roma) a2, p100 IT Rŭssi / រុស្ស៊ី (Rossija) a01 A, E : RU Sâhâphéap Sathéarănărôdth Sângkŭmnĭyŭm Soviĕt / សហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀត a01 A, E - Sâhâphéap Soviĕt Sâhâphéap Soviĕt / សហភាពសូវៀត (Sovetskij Sojuz) a01 A, E Sâhârôdth Amérĭk / សហរដ្ឋអាមេរិក (United States of America) a01 N : US Sâkâl Nôkôr / សកលនគរ (Sakon Nakhon) a1, p0 TH Salvén / សាល្វេន (Salween, Salouen, Nu Jiang, Nag Qu, Thanlwin Myit, Mae Nam Sarawin) h4 A : CN, MM, TH Sâmŭtr Prakar / សមុទ្រប្រាការ (Samut Prakan) a1, p0 TH Sâmŭtr Sâkâl / សមុទ្រសកល (Samut Sakhon) a1, p0 TH Sâmŭtr Sângkréam / សមុទ្រសង្គ្រាម (Samut Songkhram) a1, p0 TH Sanghai / សាងហៃ (Shanghai) a1sh, p0 CN Sângla / សងឡា (Songkhla) a1, p0 TH Saravăn / សារ៉ាវ៉ាន់ (Salavan) a1, p0, 1 LA Sătănéakéahŭt / សតនាគនហុត ^ a1, p0, 1 LA - Hluŏng Preăh Bang Saton / សាតូណ (Satun) a1, p0 TH Sâvânnâkhétt / សវណ្ណខេត្ត (Kaison Phômvihan) a2, p0, 1 LA Sĕnghâbŏrei / សិង្ហបុរី (Singapore, Singapura, Xinjiapo, Chiṅkappūr) a01, p100 A : SG Sĕnghâbŏrei / សិង្ហបុរី (Sing Buri) a1, p0 TH Sérilôngka / សេរីលង្កា (Shrī Lańkā, Ilaṅkai) a01 A : LK Sĕrisakét / សិរីសាកេត (Si Sa Ket) a1, p0 TH Siĕm / សៀម a01 A : TH - Thai Siĕngkhuŏng / សៀងឃួង a1, p0 LA - Siĕng Khvang Siĕng Khvang / ស៊ៀងខ្វាង (Xiangkhoang) a1, p0 LA **Snêng Preăh Koŭ / ស្នែងព្រះគោ (Phú Tân) a2 VN** Sœ̆nghâborei / សឹង្ហបូរី a01, p100 A : SG - Sĕnghâbŏrei Sŏkhaô Teăy / សុខោទ័យ (Sukhothai) a1, p0 TH Sŏng Khla / សុងខ្លា a1, p0 TH - Sângla Sorĭn / សូរិន a1, p0 TH - Sŏrĭntr Sŏrĭnt / សុរិន្ទ a1, p0 TH - Sŏrĭntr Sŏrĭntr / សុរិន្ទ្រ (Surin) a1, p0 TH Sŏrôtth Théani / សុរដ្ឋធានី (Surat Thani) a1, p0 TH Sŏvônnâ Bŏrei / សុវណ្ណបុរី (Suphan Buri) a1, p0 TH Srăh Bŏrei / ស្រះបុរី (Saraburi) a1, p0 TH Srăh Kêv / ស្រះកែវ (Sa Kaeo) a1, p0 TH Srê Kôngk / ស្រែគង្គ (Xékong) a1 LA **Srŏk Khleăng / ស្រុកឃ្លាំង p0, 1 VN - Khleăng** Sukéa, Preăh / ព្រះសូគា p0 VN - Bariĕ Suŏrkô Khétt / សួគ៌ខេត្ត (Savannakhét) a1 LA Sŭy'êt / ស៊ុយអែត (Sverige) a01 E : SE **Svay Tông / ស្វាយទង (Tri Tôn) a2 VN** Svœs / ស្វ៊ឺស (Schweiz, Suisse, Svizzera, Svizra) a01 E : CH Syam Roăt / ស្យាមរដ្ឋ a01 A : TH - Thai Tak / តាក (Tak) a1, p0 TH Thai / ថៃ (Prathet Thai) a01 A : TH Thailângd / ថៃឡងដ៍ a01 A : TH - Thai Thakhék / ថាខេគ (Thakhèk) a2, p0, 1 LA **Thkuv / ថ្កូវ (Trà Cú) a2 VN** Thla, Stœ̆ng / ស្ទឹងថ្លា (Panlong Jiang, P., Lô) h4 A : CN, VN Thum, Tônlé / ទន្លេធំ h4 A : CN, KH, LA, MM, TH, VN - Mékôngk Tiĕnsin / តៀនស៊ីន (Tianjin) a1sh, p0 CN Tœ̆k Kâk Khang Cheung, Môhasâmŭtr / មហាសមុទ្រទឹកកកខាងជើង (Arctic Ocean, océan Glacial Arctique) h0 A, E, N (CA, GL, NO, RU, US) **Tœ̆k Khmau / តឹកខ្មៅ (Cà Mau)** p0, 1 VN Tœ̆k Khmau, Chroŭy / ជ្រោយតឹកខ្មៅ (mũi Cà Mau) r21 VN Tœ̆k Khmau, Khétt / ខេត្តតឹកខ្មៅ (Cà Mau) a1, r22 VN Tŏngkœ̆ng / តុងកឹង (Bắc Bộ) r5 VN **Trál, Kaôh / កោះត្រល់ (Phú Quốc)** r1 VN **Trâlach, Kaôh / កោះត្រឡាច (Quần Đảo Côn Sơn)** r1" VN Trang / ត្រាង (Trang) a1, p0 TH Trat / ត្រាត (Trat) a1, p0 TH Trei Kaôn Méas, Tâmbán / តំបន់ត្រីកោណមាស (Golden Triangle, triangle d'or, Sam Liam Thong Kham) r5 A : LA, MM, TH Tuŏl Or Mĭnh / ទួលអូរមិញ (U Minh Thượng) p31 VN **Tuŏl Ta Moŭk / ទួលតាមោក (Thủ Dầu Một) p0, 1 VN** Tuŏran / តួរាន (Đà Nẵng) a11, p0 VN Tuŏrki / តួរគី (Türkiye) a01 A, E : TR Ubŏn / អ៊ូបុន a1, p0 TH - Ŭppâl Réach Théani Ŭppâl Réach Théani / ឧប្បលរាជធានី (Ubon Ratchathani) a1, p0 TH Ŭteăy / ឧទ័យ (Uthai Thani) a1, p0 TH Ŭttâm Cheăy / ឧត្តមជ័យ (Oudômxai) a1 LA Ŭttâr Dit / ឧត្តរឌីត (Uttaradit) a1, p0 TH Ŭttâr Théani / ឧត្តរធានី (Udon Thani) a1, p0 TH Véal Phleăng / វាលភ្លង់ (Phước Long) a2 VN Véal Tum Néab, Tâmbán / តំបន់វាលទំនាប (Đồng Bằng Sông Cửu Long) r5 VN Vĭchĕtr / វិចិត្រ (Phichit) a1, p0 TH Viĕng Chănt / វៀងច័ន្ទន៍ (Viangchan) a1pr, p100 LA Viĕng Chânt / វៀងចន្ទ a1pr, p100 LA - Viĕng Chănt Viĕtnam / វៀតណាម (Việt Nam) a01 A : VN Viĕtnam, Chhuksâmŭtr / ឈូកសមុទ្រវៀតណាម (Gulf of Tonkin, golfe du Tonkin, Beibu Wan, vịnh Bắc Bộ) h32 A (CN, VN) Vĭnh / វិញ (Vinh) p0, 1 VN Vĭsnŏloŭk / វិស្ណុលោក (Phitsanulok) a1, p0 TH Vuháng / វូហង់ (Wuhan) p0, 1, 2 CN Yala / យ៉ាឡា (Yala) a1, p0 TH Yângtsé / យ៉ងត្សេ (Chang Jiang) h4 CN **Yaray / យ៉ារ៉ាយ (Giá Rai) a2 VN** Yiĕknam / យៀកណាម a01 A : VN - Viĕtnam Yôsaôthôr / យសោធរ (Yasothon) a1, p0 TH **Yuŏn, Srŏk / ស្រុកយួន ^ a01 A : VN - Viĕtnam** --- Tham khảo: - Font để xem chữ Khmer: http://sourceforge.net/projects/khmer/files/Fonts%20-%20KhmerOS/KhmerOS%20Fonts%203.1%20-%20LGPL%20License/KhmerOS.ttf/download - Từ điển Khmer - English - https://kheng.info/search/ - http://dictionary.tovnah.com/khmer/dictionary - https://khmer-dictionary.appspot.com/khmer/dictionary - https://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Main_Page - https://www.english-khmer.com/index.php - http://sealang.net/khmer/ - http://dict.antkh.com/ - https://angkordatabase.asia/links/kod-khmer-online-dictionary
edited Jul 5 lúc 10:07 am

Nguồn gốc địa danh Gò Quao

Gò Quao là một huyện thuộc tỉnh Kiên Giang.
https://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%B2_Quao

Theo Lê Trung Hoa:

Gò Quao là huyện của tỉnh Kiên Giang, diện tích 424,3km2, dân số134.400 người (2006), gồm một thị trấn và 10 xã. Gò Quao vốn có nghĩa là “gò có nhiều cây quao”. Quao là “giống cây lá có chất nhuộm màu đen”.*

Trong khi đó, tiếng Khmer gọi Gò Quao là អំពាចវែង /Âmpéach Vêng/ là mương nước dài hoặc cống dài.

 • អំពាច ( n ) [ʔɑmpiec] : mương, cống, rãnh nước
 • វែង ( adj ) [vɛɛŋ] : dài, cao

cây Quao nước Dolichandrone spathacea
Cây Quao nước Dolichandrone spathacea (plantsystematics.org)

### Nguồn gốc địa danh Gò Quao Gò Quao là một huyện thuộc tỉnh Kiên Giang. https://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%B2_Quao Theo [Lê Trung Hoa][1]: >Gò Quao là huyện của tỉnh Kiên Giang, diện tích 424,3km2, dân số134.400 người (2006), gồm một thị trấn và 10 xã. Gò Quao vốn có nghĩa là “gò có nhiều cây quao”. Quao là “giống cây lá có chất nhuộm màu đen”.* [1]:http://www.nguoianphu.com/topic/22/dia-danh-tam-phong-long/2#post-90 Trong khi đó, tiếng Khmer gọi Gò Quao là អំពាចវែង /Âmpéach Vêng/ là mương nước dài hoặc cống dài. - អំពាច ( n ) [ʔɑmpiec] : mương, cống, rãnh nước - វែង ( adj ) [vɛɛŋ] : dài, cao --- ![cây Quao nước Dolichandrone spathacea](http://www.plantsystematics.org/users/fm18/8_10_04/upload104/dolichandrone.jpg) Cây Quao nước Dolichandrone spathacea (plantsystematics.org)
edited Jun 12 '18 lúc 1:27 pm

Nguồn gốc địa danh An Phú

An Phú là tên một huyện ở tỉnh An Giang.

An Phú chữ Hán là 安富, vùng đất yên ổn và giàu có.

 • 安 An : an toàn, yên ổn
 • 富 Phú : giàu có.

Tiếng Khmer gọi An Phú là បុរីជលសា / Bŏrei Chôlôsa / Borei Cholasa.

 • បុរី ( n ) [boʔrəy] Borei : thành phố lớn, vùng đất
 • ជលសា / Cholasa / : sông, biển

Giáp biên giới với huyện An Phú, bên phía biên giới Campuchia là huyện Bourei Cholsar thuộc tỉnh Takéo.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bourei_Cholsar

Có thể đây chỉ là cách gọi theo kiểu "vùng đất giáp ranh với Bourei Cholsar"?

### Nguồn gốc địa danh An Phú An Phú là tên một huyện ở tỉnh An Giang. An Phú chữ Hán là 安富, vùng đất yên ổn và giàu có. - 安 An : an toàn, yên ổn - 富 Phú : giàu có. Tiếng Khmer gọi An Phú là បុរីជលសា / Bŏrei Chôlôsa / Borei Cholasa. - បុរី ( n ) [boʔrəy] Borei : thành phố lớn, vùng đất - ជលសា / Cholasa / : sông, biển Giáp biên giới với huyện An Phú, bên phía biên giới Campuchia là huyện Bourei Cholsar thuộc tỉnh Takéo. https://vi.wikipedia.org/wiki/Bourei_Cholsar Có thể đây chỉ là cách gọi theo kiểu "vùng đất giáp ranh với Bourei Cholsar"?
edited Jun 17 '15 lúc 3:50 pm

Nguồn gốc địa danh Càng Long

Càng Long là một huyện nằm ở phía bắc của tỉnh Trà Vinh.

Tiếng Khmer gọi Càng Long là កន្លង់ / Kânlóng /. Có nhiều nghĩa:

 • Con ong bầu
 • Cây mận
 • Thanh niên (nữ)
 • Tên một loài cá

Theo Lê Trung Hoa, Càng Long nghĩa là con ong bầu.


Con Ong Bầu កន្លង់ hút mật trên hoa mận
Con Ong Bầu hút mật trên hoa mận (imgur.com)

### Nguồn gốc địa danh Càng Long [Càng Long](https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0ng_Long) là một huyện nằm ở phía bắc của tỉnh Trà Vinh. Tiếng Khmer gọi Càng Long là កន្លង់ / Kânlóng /. Có nhiều nghĩa: - Con ong bầu - Cây mận - Thanh niên (nữ) - Tên một loài cá Theo Lê Trung Hoa, Càng Long nghĩa là con ong bầu. --- ![Con Ong Bầu កន្លង់ hút mật trên hoa mận](http://i.imgur.com/5zuIwcN.jpg) Con Ong Bầu hút mật trên hoa mận (imgur.com)
edited Jun 12 '18 lúc 1:29 pm

Nguồn gốc địa danh Vĩnh Châu

Vĩnh Châu là tên một thị xã ở tỉnh Sóc Trăng.
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Ch%C3%A2u

Tiếng Khmer gọi Vĩnh Châu là ជ្រោយញ / Chroŭy Nhô /, tức là bán đảo câu nhàu hoặc bán đảo nhô ra biển.

 • ជ្រោយ ( n ) [crouy] : mũi đất, bán đảo
 • ញ [ɲɔɔ] : cây nhàu, nhô ra
### Nguồn gốc địa danh Vĩnh Châu Vĩnh Châu là tên một thị xã ở tỉnh Sóc Trăng. https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Ch%C3%A2u Tiếng Khmer gọi Vĩnh Châu là ជ្រោយញ / Chroŭy Nhô /, tức là bán đảo câu nhàu hoặc bán đảo nhô ra biển. - ជ្រោយ ( n ) [crouy] : mũi đất, bán đảo - ញ [ɲɔɔ] : cây nhàu, nhô ra
edited Jun 15 '15 lúc 9:48 am
1234 ... 12
48.26k
59
2
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp