Trạng thái
Thông tin hữu ích

Nguồn gốc một số địa danh ở Nam Bộ - giải thích theo tiếng Khmer

Bắc Đai

Chợ Bắc Đai thuộc ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

https://maps.app.goo.gl/UsLNeMCvnRqKJPvo6

បាក់ដៃ /bakday/ to have a broken arm.

  • Bị gãy một cánh tay

ភូមិបាក់ដៃ phoumi bakdai: làng Bak Dai
ឃុំគោកធ្លក khoum kokathlok: xã Kouk Thlok
ស្រុកអង្គរបូរី srok angkor bauri: quận Angkor Borei
ខេត្តតាកែវ khétt Takéo: tỉnh Takéo

# Bắc Đai Chợ Bắc Đai thuộc ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang. https://maps.app.goo.gl/UsLNeMCvnRqKJPvo6 បាក់ដៃ /bakday/ to have a broken arm. - Bị gãy một cánh tay ភូមិបាក់ដៃ phoumi bakdai: làng Bak Dai ឃុំគោកធ្លក khoum kokathlok: xã Kouk Thlok ស្រុកអង្គរបូរី srok angkor bauri: quận Angkor Borei ខេត្តតាកែវ khétt Takéo: tỉnh Takéo - https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%83%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%82%E1%9F%84%E1%9E%80%E1%9E%92%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%80
edited Oct 26 '23 lúc 1:13 pm

Bánh

បាញ់ /baɲ/ (n) cake, pastry

  • (n) plug / cake of tobacco
  • (v) to aim at
  • (v) to shoot (a gun or bow), fire (a weapon) at; to kill by shooting; to hunt; to strike (of lightning); to spin the kind of dice called អាប៉ោង់ to squirt, spray; to direct (e.g. one's attention)
  • (v) to shoot / spurt up (of water) as a geyser; to bubble / boil up

Borrowed from Vietnamese bánh (“cake, pastry”).

Bánh canh បាញ់កាញ់

បាញ់កាញ់ /baɲkaɲ/ kind of soup made with flat noodles

  • thức ăn có nước lèo, nấu với sợi bún dẹp

Borrowed from Vietnamese bánh canh.

Bánh xèo បាញ់ឆែវ

Borrowed from Chinese 餅饒/饼饶 or Vietnamese bánh xèo.

Bánh hỏi បាញ់ហយ

Borrowed from Vietnamese bánh hỏi.

Bánh canh បាញ់កាញ់

## Bánh បាញ់ /baɲ/ (n) cake, pastry - (n) plug / cake of tobacco - (v) to aim at - (v) to shoot (a gun or bow), fire (a weapon) at; to kill by shooting; to hunt; to strike (of lightning); to spin the kind of dice called អាប៉ោង់ to squirt, spray; to direct (e.g. one's attention) - (v) to shoot / spurt up (of water) as a geyser; to bubble / boil up Borrowed from Vietnamese bánh (“cake, pastry”). - https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%89%E1%9F%8B#Etymology_2 ## Bánh canh បាញ់កាញ់ បាញ់កាញ់ /baɲkaɲ/ kind of soup made with flat noodles - thức ăn có nước lèo, nấu với sợi bún dẹp Borrowed from Vietnamese bánh canh. - https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%89%E1%9F%8B%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%89%E1%9F%8B ## Bánh xèo បាញ់ឆែវ Borrowed from Chinese 餅饒/饼饶 or Vietnamese bánh xèo. - https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%89%E1%9F%8B%E1%9E%86%E1%9F%82%E1%9E%9C#Etymology_2 ## Bánh hỏi បាញ់ហយ Borrowed from Vietnamese bánh hỏi. - https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%89%E1%9F%8B%E1%9E%A0%E1%9E%99#Khmer ![Bánh canh បាញ់កាញ់](https://i.ytimg.com/vi/1x-smBMqo1k/sddefault.jpg)
edited Nov 3 '23 lúc 10:36 pm

Một số từ ngữ liên quan tới cá trong tiếng Khmer

Theo http://www.sealang.net/monkhmer/database/retrieve.pl?language=Khmer&sort=gloss&format=html

# Một số từ ngữ liên quan tới cá trong tiếng Khmer Theo http://www.sealang.net/monkhmer/database/retrieve.pl?language=Khmer&sort=gloss&format=html - crayfish បង្កង bɑŋkɑɑŋ con tôm, tôm đồng càng to, tôm hùm - device made of bunches of grass or twigs used to catch small fish កន្សុំ kɑnsom - các bó cỏ hay cành cây dùng để bắt cá, tương tự đặt chà bắt cá - fish (n.) ត្រី trəj cá - fish paste (very salty paste made by fermenting salted fish in earthenware jugs) ប្រហុក prɑhok mắm bò hóc - fish spear, harpoon; javelin ស្ន snɑɑ cây lao, cây mũi chỉa - fish tail palm (Caryota mitis or C. urens) ទន្សែ tʊənsae, ʔɑnsae cây đủng đỉnh, cây cọ đuôi cá - fish-paste pra'ak - fish-spear ច្បូក cboːk cây mũi chỉa - fish-spear ទួន tùːən - fish-trap ʔɑŋrut - fish-weir or fish-crawl of branches ធ្នស់ thnùəh - fisherman's float បន្លង?? panḷaṅ - fisherman មច្ឆព័ន្ឋ macchaʔpoan ngư dân - fishing basket, kind of cylindrical fish trap made of woven vine ជុច cuc - Một loại lợp nhỏ, đan bằng sợi - fishing equipment (rod, line and hook); fishing (with a rod or pole) សន្ទូច sɑntuuc cần câu cá - fishing net, cast net សំណាញ់ sɑmnaɲ lưới bắt cá - (fishing) float កំសួល kɑmsuəl phao nổi - gill (of fish) ស្រកី skəj, srɑkəj mang cá - jellyfish (Medusa sp.) បង្រៃ bɑŋraj con sứa - kind of black and white bird resembling a kingfisher កដប kɑɑdɑɑp chim bói cá - kind of blow fish or globe fish (Xenopteros naritus, Tetrodon cambodgiensis, or Chonerhinus modestus) ក្រពត krɑpɔɔt - Cá nóc nước ngọt https://en.wikipedia.org/wiki/Pao_cambodgiensis - kind of Cambodian meat or fish salad. ញាំ ɲoam nộm - kind of catfish (prob. Macrones sp.) ឆ្លាំង claŋ Cá lăng vàng - https://ffish.asia/?page=file&pid=2085&lang=e - https://www.fishbase.se/summary/5427 - kind of fish (Barbus siaja, found in swamps and flooded rice fields) ច្រកែង crɑkaeŋ cá dảnh - https://vi.wikipedia.org/wiki/Puntioplites - kind of fish (Labeo pleurotoenia or Puntius altus) កាហែ kaahae - Cá he nghệ, cá he vàng https://vi.wikipedia.org/wiki/Barbonymus_altus - kind of fish (Macrones nigroceps) តានិល taa nɨl - kind of fish (Ophiocephalus striatus; it has a flat head covered with large scales and attains a length of about a yard) រ៉ស់ rɑh - Cá lóc đồng https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_l%C3%B3c_%C4%91%E1%BB%93ng - kind of fish found in streams ឆ្ពិន cpɨn - https://www.seriouslyfish.com/species/hypsibarbus-pierrei/ - Cá hepi Hypsibarbus pierrei - kind of fish similar to the shad ព្រលូង prɔluuŋ - https://en.wikipedia.org/wiki/Leptobarbus_rubripinna - kind of fish soup. គ្រាក់ kreak - kind of fish trap (dial. ប៉ោង បញ្ឆោត ) ត្រើង traəŋ - kind of fish-eating bird with a blue head and back, a red breast, and a large red beak ចចាត cɑcaat - Chim bói cá https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8D_B%E1%BB%93ng_chanh - kind of fishing device in the form of a basket or long cage. It is submerged vertically in deep water សៃយ៉ឺន saj jəən - Cái dớn bắt cá - kind of fishing implement consisting of pieces of wood tied together and used to chase fish into a spot where they may be easily caught គន kɔɔn - kind of fishing instrument consisting of a long cylindrical cage made of bamboo strips and tapering at both ends (There are many varieties, including: ទ្រូកំពឹស, ទ្រូព្រៀងធំ, ទ្រូព្រៀងតូច, and ទ្រូកំបុត ) ទ្រូ truu - kind of fishing net, landing net, scoop net ថ្នង tnɑɑŋ - Một loại vợt lớn, như cái vó để bắt cá - kind of fishing spear កន្ទុល kɑntul - kind of fish កំផ្លៀវ kɑmpliev - Cá trèn https://vi.wikipedia.org/wiki/Kryptopterus - kind of fish ក្បក kbɑɑk - Cá cháy nam https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_ch%C3%A1y_nam - kind of fish ក្រមម krɑmɑɑm - kind of fish ក្រូស krooh - kind of fish ក្លាំងហាយ klaŋ haaj - https://en.wikipedia.org/wiki/Belodontichthys - Họ cá nheo - kind of fish ខ្មាន់ kman - kind of fish គជ្រា kʊəcrie - https://km.wiktionary.org/wiki/%E1%9E%82%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6 - kind of fish ទ្រនេល trɔneil - https://en.wikipedia.org/wiki/Hemibagrus_filamentus - kind of flat fish ក្អី kʔəj - Cá nàng hương https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_n%C3%A0ng_h%C6%B0%C6%A1ng - kind of fresh water fish, possibly a carp កញ្ជនជៃ kɑɲcɔɔn cej - Cá dày, cá dầy https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_d%C3%A0y - kind of fresh water fish កន្ត្រប់ kɑntrɑp - Cá rô biển https://vi.wikipedia.org/wiki/Pristolepis_fasciata - kind of freshwater catfish (Clarias batracius; they have barbs which can inject a poison that causes a painful wound) អណ្ដែង ʔɑndaeŋ - Cá trê trắng https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_tr%C3%AA_tr%E1%BA%AFng - kind of freshwater fish ត្រឱន trɑʔaon - Cá trèn https://vi.wikipedia.org/wiki/Ompok - kind of freshwater turtle ត្រសៃ trɑsaj - kind of large, scaleless freshwater fish (Pangasius pangasius or P. Sutchi) ប្រា praa - Cá tra đuôi vàng https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_tra_%C4%91u%C3%B4i_v%C3%A0ng - kind of medium-sized flat fish with many bones (Notopterus hapirat) ស្លាត slaat - Cá thát lát https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_th%C3%A1t_l%C3%A1t - kind of salt-water fish (Scomber brachsysoma) កាម៉ុង kaamoŋ - Cá ba thú, thu ngắn, bạc má https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_ba_th%C3%BA - kind of scaleless fish ខ្ជឹង kcɨŋ - Cá chạch sông https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A1ch_s%C3%B4ng - kind of scaleless freshwater fish ឈ្វាត cviet - ? Cá xác sọc https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_x%C3%A1c_s%E1%BB%8Dc - kind of scavenger fish ទីពោ tii pou - Cá vồ đém https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_v%E1%BB%93_%C4%91%C3%A9m - kind of shellfish, clam, abalone គ្រែង krɛɛŋ - ? Sò huyết https://vi.wikipedia.org/wiki/Tegillarca_granosa - kind of small catfish with two barbs or whiskers (Macrones nemurus) កញ្ចុះ kɑɲcoh - https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%BB%E1%9F%87 - Cá chốt https://vi.wikipedia.org/wiki/Mystus - Cá lăng vàng https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_l%C4%83ng_v%C3%A0ng - kind of small fish (Catla Buchanani or Catlacarpio siamensis) កាហោ kaahao - Cá chép Nam Á https://vi.wikipedia.org/wiki/Labeo_catla - kind of small fish (Ophicephalus acanthopterygius) ផ្ទក់ ptʊək - Một loại cá lóc https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_l%C3%B3c_%C4%91%E1%BB%93ng - https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%91%E1%9E%80%E1%9F%8B - kind of small fish (poss. a gourami) កន្ឋរ kɑnthɔɔ - Cá sặc rằn, cá bổi https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_s%E1%BA%B7c_r%E1%BA%B1n - kind of small fish (poss. a loach, Botia hymenophysa or B. modesta) កញ្ជ្រូក kɑɲcruuk - Cá heo miền Tây - kind of small fish (prob. Betta splendens), betta, Siamese Fighting Fish ក្រឹម krəm - Cá xiêm https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_xi%C3%AAm - kind of small fish usually found in mountain streams or in water-filled hollow tree trunks ខ្សាន ksaan - Cá chòi https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_ch%C3%B2i - kind of small fresh water fish (used esp. for making fish paste) កំភ្លាញ kɑmplieɲ - Cá sặc https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_C%C3%A1_s%E1%BA%B7c - https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9F%86%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%89 - kind of small fresh-water fish (Rasbora aurotaenia; it is similar to the smelt or gudgeon) ចង្វា cɑŋvaa - Cá lòng tong vạch đỏ https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_l%C3%B2ng_tong_v%E1%BA%A1ch_%C4%91%E1%BB%8F - kind of small freshwater fish, climbing perch (Anabas scandens or A. testudineus) ក្រាញ់ kraɲ - Cá rô đồng https://vi.wikipedia.org/wiki/Anabas - kind of small slim fish with a narrow, pointed head (usually found in the mud) ឆ្លូញ clooɲ - Cá chạch lá tre https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_ch%E1%BA%A1ch_l%C3%A1_tre - kind of small slim fish with a narrow, pointed head (usually found in the mud) ស្លូញ slooɲ - Cá chạc (lấu?) https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A1ch_s%C3%B4ng - kind of small white bony freshwater fish (prob. Dangila siamensis) លេញ ləɲ - Cá linh - https://vi.wikipedia.org/wiki/Labiobarbus_siamensis - https://vi.wikipedia.org/wiki/Thynnichthys_thynnoides - kind of trout-like fish (poss. Notopterus chitala) ក្រុស kroh - https://km.wiktionary.org/wiki/%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%9F - Cá mè phương nam https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_C%C3%A1_m%C3%A8_ph%C6%B0%C6%A1ng_nam - kind of very scaly fish ឆ្ពង់ cpʊəŋ - Cá chẽm https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_ch%E1%BA%BDm - kind of wicker fish trap, similar to អង្រុត, used by Cambodians in the Mekong Delta ច្រងោម crɑŋaom - Một loại dụng cụ bắt cá - large earthen pot used esp.for storing fish sauce. កន្ទិន kɑntɨn - Cái tĩnh đựng nước mắm - long fish-trap tapering at both ends ទ្រូ trùː - long fishing line to which many hooks are attached; long wooden boards attached to the house columns parallel to the sides រនង rɔnɔɔŋ - milder-smelling red kind of fish-paste ផ្អក phʔɔːk - ray / skate (kind of flat fish, Trygon varnak or T. zugei) បបែល bɑbael - Cá đuối https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_b%E1%BB%99_C%C3%A1_%C4%91u%E1%BB%91i - ring (for boxing or cock-fighting), arena; fishing ground សៃវៀន saj vien - sawfish (Pristis perrotteti) ថ្ករ tkɑɑ - kind of conical bamboo fish trap with an opening at the small end (the wide end is dropped over a school of fish to imprison them while the fisherman reaches through the small end to catch them) [plate 5] អង្រុត ʔɑŋrut - Cái nôm bắt cá - kind of cylindrical fish trap [plate 5] លប lɔɔp - Cái lợp bắt cá - ឆ្កោក /ckaok/ - Cá cóc https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_c%C3%B3c
edited Nov 19 '23 lúc 9:37 pm

Một số dụng cụ đắt bắt cá truyền thống của Campuchia

https://www.facebook.com/niekhmer2017/posts/pfbid02ZJkmAV7EuEF3o5JLA66dxHewuhu4GJfzzpL5HTJx7pyWu4EbPF23PSfxE6Zdn5t5l?__cft__[0]=AZXxoexJ7ph00Qjf0-JN3nj0gFrFdbcFVp5zfa4Fuu_5WgreAXDiMaseWtS6GRQ5gMAp_fNDtorL9zKmD_9YGZ7V_jY1oW6O2y_eG7gIUS-uKbJUvaYlrk2Eh4BF1n5MRoU&__tn__=%2CO%2CP-R

ឧបករណ៍នេសាទបុរាណខ្មែរ តំណាងអត្តសញ្ញាណជាតិ។ចូររួមគ្នាថែរក្សានិងលើកស្ទួយវប្បធម៌ដូនតាឱ្យបានគង់រង្ស។
Thiết bị câu cá truyền thống Khmer đại diện cho bản sắc dân tộc. Cùng nhau giữ gìn và nâng cao văn hóa tổ tiên.

https://www.facebook.com/doungchanarchitecture/posts/pfbid02KJfn4gYDP7uFV778HGiqA3JASzXJzoRXHLJiFc4zLitXQSLifEek5SPmwST74ryAl?__cft__[0]=AZVXmjMWswxaxZiZc6iEWtPr7PwojRo81RDNvFLKvHf-2nmPeJGDFmHnJkhDx5KlJ2AhGcXN6cP1c6vXPq_fUH3mryTwvFvTdEiZ7h3xDUem_7YiLmoUaMFuQQcD4yz2arfQP_DGSElqig_oBnAMZNawrdhfn-QMP-m21CCKqSEfLxi2-uu_tV6l9dGNdbZDEvE&__tn__=%2CO%2CP-R

Một số dụng cụ đắt bắt cá truyền thống của Campuchia

Một số dụng cụ đắt bắt cá truyền thống của Campuchia

Một số dụng cụ đắt bắt cá truyền thống của Campuchia

# Một số dụng cụ đắt bắt cá truyền thống của Campuchia https://www.facebook.com/niekhmer2017/posts/pfbid02ZJkmAV7EuEF3o5JLA66dxHewuhu4GJfzzpL5HTJx7pyWu4EbPF23PSfxE6Zdn5t5l?__cft__[0]=AZXxoexJ7ph00Qjf0-JN3nj0gFrFdbcFVp5zfa4Fuu_5WgreAXDiMaseWtS6GRQ5gMAp_fNDtorL9zKmD_9YGZ7V_jY1oW6O2y_eG7gIUS-uKbJUvaYlrk2Eh4BF1n5MRoU&__tn__=%2CO%2CP-R ឧបករណ៍នេសាទបុរាណខ្មែរ តំណាងអត្តសញ្ញាណជាតិ។ចូររួមគ្នាថែរក្សានិងលើកស្ទួយវប្បធម៌ដូនតាឱ្យបានគង់រង្ស។ Thiết bị câu cá truyền thống Khmer đại diện cho bản sắc dân tộc. Cùng nhau giữ gìn và nâng cao văn hóa tổ tiên. https://www.facebook.com/doungchanarchitecture/posts/pfbid02KJfn4gYDP7uFV778HGiqA3JASzXJzoRXHLJiFc4zLitXQSLifEek5SPmwST74ryAl?__cft__[0]=AZVXmjMWswxaxZiZc6iEWtPr7PwojRo81RDNvFLKvHf-2nmPeJGDFmHnJkhDx5KlJ2AhGcXN6cP1c6vXPq_fUH3mryTwvFvTdEiZ7h3xDUem_7YiLmoUaMFuQQcD4yz2arfQP_DGSElqig_oBnAMZNawrdhfn-QMP-m21CCKqSEfLxi2-uu_tV6l9dGNdbZDEvE&__tn__=%2CO%2CP-R [Một số dụng cụ đắt bắt cá truyền thống của Campuchia](https://i.imgur.com/8E49E6h.jpg) [Một số dụng cụ đắt bắt cá truyền thống của Campuchia](https://i.imgur.com/pMb1i4P.jpg) [Một số dụng cụ đắt bắt cá truyền thống của Campuchia](https://i.imgur.com/8NL3gt3.jpg)
edited Nov 19 '23 lúc 1:13 pm

Một số loài cá ở Campuchia

https://www.facebook.com/sokthun100/posts/pfbid02BjXzNX7LZzFMWbhrGdjg3ZHkqUrH5VhR9vTYE4PvJwhXvMN63cco5VhwUbTL41qMl?__cft__[0]=AZUXDjF1xU9f1wi4xr2f-0o41-v2peLLdtT6C5TF_mHUXabWbNCrrj7PgwMjPQfl3ejfBDDJcva3EE0NgMSe85vktjWJTnsS-3moRV9Ywvknohe_oya-4Dvc8tiW1VCISEs&__tn__=%2CO%2CP-R

ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia

ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia
ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia
ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia
ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia
ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia
ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia
ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia
ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia
ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia
ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia
ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia
ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia
ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia
ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia
ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia
ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia
ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia
ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia

# Một số loài cá ở Campuchia https://www.facebook.com/sokthun100/posts/pfbid02BjXzNX7LZzFMWbhrGdjg3ZHkqUrH5VhR9vTYE4PvJwhXvMN63cco5VhwUbTL41qMl?__cft__[0]=AZUXDjF1xU9f1wi4xr2f-0o41-v2peLLdtT6C5TF_mHUXabWbNCrrj7PgwMjPQfl3ejfBDDJcva3EE0NgMSe85vktjWJTnsS-3moRV9Ywvknohe_oya-4Dvc8tiW1VCISEs&__tn__=%2CO%2CP-R ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia [ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia](https://i.imgur.com/Z5sN1mR.jpg) [ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia](https://i.imgur.com/CSNw4OI.jpg) [ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia](https://i.imgur.com/EIo5yqn.jpg) [ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia](https://i.imgur.com/rAl7STQ.jpg) [ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia](https://i.imgur.com/F7lze8n.jpg) [ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia](https://i.imgur.com/9UwW89Y.jpg) [ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia](https://i.imgur.com/WMFx7bc.jpg) [ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia](https://i.imgur.com/ce5Zrpn.jpg) [ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia](https://i.imgur.com/lfo5ksO.jpg) [ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia](https://i.imgur.com/SyARW4E.jpg) [ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia](https://i.imgur.com/OS2npV0.jpg) [ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia](https://i.imgur.com/DmDaYIr.jpg) [ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia](https://i.imgur.com/L2b1K7H.jpg) [ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia](https://i.imgur.com/7r30gXG.jpg) [ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia](https://i.imgur.com/SU0OqaB.jpg) [ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia](https://i.imgur.com/UxFeSF0.jpg) [ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia](https://i.imgur.com/wKZ0WdQ.jpg) [ប្រភេទត្រីទឹកសាប នៅកម្ពុជា Các loại cá ở Campuchia](https://i.imgur.com/mXx3qw2.jpg)
1 ... 9101112
48.03k
59
2
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp