Trạng thái
Chỉ riêng An Phú

Huyện An Phú thời Pháp thuộc

Procès-verbaux du Conseil colonial : session... / Cochinchine française 1936

Title : Procès-verbaux du Conseil colonial : session... / Cochinchine française Author : Cochinchine. Conseil colonial. Auteur du texte Publisher : [s.n.] (Saïgon) Publication date : 1936-10-07 Type : text Type : printed serial Language : french Language : language.label.français Format : Nombre total de vues : 17384 Description : 07 octobre 1936 Description : 1936/10/07 (T1)-1936/11/14. Rights : public domain Identifier : ark:/12148/bpt6k62584747 Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, FOL-LK19-123 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34445399c Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34445399c/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 02/10/2012

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62584747/f51.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62584747/f52.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62584747/f53.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62584747/f54.highres

# Procès-verbaux du Conseil colonial : session... / Cochinchine française 1936 >Title : Procès-verbaux du Conseil colonial : session... / Cochinchine française Author : Cochinchine. Conseil colonial. Auteur du texte Publisher : [s.n.] (Saïgon) Publication date : 1936-10-07 Type : text Type : printed serial Language : french Language : language.label.français Format : Nombre total de vues : 17384 Description : 07 octobre 1936 Description : 1936/10/07 (T1)-1936/11/14. Rights : public domain Identifier : ark:/12148/bpt6k62584747 Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, FOL-LK19-123 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34445399c Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34445399c/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 02/10/2012 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62584747/f51.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62584747/f52.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62584747/f53.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62584747/f54.highres

Annuaire de la Cochinchine française... 1871

Title : Annuaire de la Cochinchine française... Author : Cochinchine Publisher : [s.n.?] (Saigon) Publication date : 1871 Type : text Type : printed serial Language : french Format : application/pdf Description : 1871. Rights : public domain Identifier : ark:/12148/bpt6k5773010x Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC32-38 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32696348t Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32696348t/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 19/01/2011

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5773010x/f154.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5773010x/f155.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5773010x/f156.highres

# Annuaire de la Cochinchine française... 1871 > Title : Annuaire de la Cochinchine française... Author : Cochinchine Publisher : [s.n.?] (Saigon) Publication date : 1871 Type : text Type : printed serial Language : french Format : application/pdf Description : 1871. Rights : public domain Identifier : ark:/12148/bpt6k5773010x Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC32-38 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32696348t Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32696348t/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 19/01/2011 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5773010x/f154.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5773010x/f155.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5773010x/f156.highres

Annuaire de la Cochinchine française... 1871

Title : Annuaire de la Cochinchine française... Author : Cochinchine Publisher : [s.n.?] (Saigon) Publication date : 1871 Type : text Type : printed serial Language : french Format : application/pdf Description : 1871. Rights : public domain Identifier : ark:/12148/bpt6k5773010x Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC32-38 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32696348t Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32696348t/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 19/01/2011

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5773010x/f52.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5773010x/f53.highres

# Annuaire de la Cochinchine française... 1871 >Title : Annuaire de la Cochinchine française... Author : Cochinchine Publisher : [s.n.?] (Saigon) Publication date : 1871 Type : text Type : printed serial Language : french Format : application/pdf Description : 1871. Rights : public domain Identifier : ark:/12148/bpt6k5773010x Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC32-38 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32696348t Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32696348t/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 19/01/2011 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5773010x/f52.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5773010x/f53.highres

Annuaire de la Cochinchine française... 1874

Title : Annuaire de la Cochinchine française... Author : Cochinchine Publisher : [s.n.?] (Saigon) Publication date : 1874 Type : text Type : printed serial Language : french Format : application/pdf Description : 1874. Rights : public domain Identifier : ark:/12148/bpt6k57730402 Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC32-38 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32696348t Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32696348t/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 19/01/2011

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57730402/f171.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57730402/f172.highres

# Annuaire de la Cochinchine française... 1874 >Title : Annuaire de la Cochinchine française... Author : Cochinchine Publisher : [s.n.?] (Saigon) Publication date : 1874 Type : text Type : printed serial Language : french Format : application/pdf Description : 1874. Rights : public domain Identifier : ark:/12148/bpt6k57730402 Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC32-38 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32696348t Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32696348t/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 19/01/2011 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57730402/f171.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57730402/f172.highres

Annuaire général de l'Indo-Chine française ["puis" de l'Indochine] 1901

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5774279x

Title : Annuaire général de l'Indo-Chine française ["puis" de l'Indochine] Author : Indochine française Publisher : [s.n.?] (Hanoi) Publication date : 1901 Type : text Type : printed serial Language : french Format : application/pdf Description : 1901. Rights : public domain Identifier : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5774279x Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC32-38 (BIS) Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32697929f Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32697929f/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 24/01/2011

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5774279x/f227.highres


QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ĐƯỜNG BIÊN GIỚI CỦA CAMPUCHIA NGÀY 9-7-1870

Quyền Thống đôc, Phó Đô đốc Hải quân, Tổng chỉ huy.

QUYẾT ĐỊNH:

Sau khi đã xem xét dự thảo phân định đường biên giới được trình bày trên danh nghĩa của nhà vua và dự thảo do Ủy ban của Pháp đề xuất, Ủy ban đã quyết định:
Đường biên giới vẫn giữ nguyên như đã xác định từ cột mốc số 1 (ở cửa sông Prach-Prien) cho đến cột mốc số 16 (ở Ta-sang trên sông Cái Cậy).
Vùng đất nằm giữa Cái Bạch và Cái Cậy thuộc lãnh thổ của Pháp (với thu nhập hằng năm vào khoảng 1.000 phrăng) sẽ được chuyển nhượng cho Campuchia để đổi lấy 486 ngôi nhà tạo thành các làng ở khu vực Sóc Trăng và Bang-Chrum.
Cột mốc số 17 và 18 và các số tiếp theo cho đến Hung- nguyên sẽ được hủy bỏ; Campuchia giữ lại toàn bộ khu vực lãnh thổ hiện có người Campuchia của các tỉnh Preyveng Boni Fuol, Sóc-Thiet sinh sống.
Đường ranh giới sẽ được xác định sau và phía Pháp sẽ tiếp tục sở hữu dải đất chạy dọc theo sông Vàm cỏ, do người An Nam cư trú hoặc khai thác.

Sài Gòn, ngày 9 tháng 7 năm 1870
VIAL - RHEINART

Chuẩn y:
Quốc vương Campuchia NORODOM

Thống đốc, Phó Đô đốc Hải quân:
DE CORNULIER - LUCINIÈRE

Nguồn http://travinh.gov.vn/wps/portal/tuyengiao/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDIws_QzcPIwOLMAMLA8fA4GDfEPdAA6MQM6B8JJK8u5-HuYGjo7mnsWuwm7G7vzkB3eEg-3Dqt_AxxisPNh8sjwM4Guj7eeTnpuoX5EYYZAakKwIAbNcF7A!!/dl2/d1/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSkoxTkExTkk1MC13ISEvN18wMjhOMUZIMjA4VjA4MEFRU1NNVEdRMDIzNg!!/?WCM_PORTLET=PC_7_028N1FH208V080AQSSMTGQ0236_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/bantuyengiao/ban+tuyen+giao/lich+su+dang/luoc+su+vung+dat+nam+bo/quyet+dinh+ve+viec+phan+dinh+duong+bien+gioi+cua+campuchia

# Annuaire général de l'Indo-Chine française ["puis" de l'Indochine] 1901 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5774279x >Title : Annuaire général de l'Indo-Chine française ["puis" de l'Indochine] Author : Indochine française Publisher : [s.n.?] (Hanoi) Publication date : 1901 Type : text Type : printed serial Language : french Format : application/pdf Description : 1901. Rights : public domain Identifier : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5774279x Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC32-38 (BIS) Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32697929f Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32697929f/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 24/01/2011 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5774279x/f227.highres --- # QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ĐƯỜNG BIÊN GIỚI CỦA CAMPUCHIA NGÀY 9-7-1870 Quyền Thống đôc, Phó Đô đốc Hải quân, Tổng chỉ huy. QUYẾT ĐỊNH: Sau khi đã xem xét dự thảo phân định đường biên giới được trình bày trên danh nghĩa của nhà vua và dự thảo do Ủy ban của Pháp đề xuất, Ủy ban đã quyết định: Đường biên giới vẫn giữ nguyên như đã xác định từ cột mốc số 1 (ở cửa sông Prach-Prien) cho đến cột mốc số 16 (ở Ta-sang trên sông Cái Cậy). Vùng đất nằm giữa Cái Bạch và Cái Cậy thuộc lãnh thổ của Pháp (với thu nhập hằng năm vào khoảng 1.000 phrăng) sẽ được chuyển nhượng cho Campuchia để đổi lấy 486 ngôi nhà tạo thành các làng ở khu vực Sóc Trăng và Bang-Chrum. Cột mốc số 17 và 18 và các số tiếp theo cho đến Hung- nguyên sẽ được hủy bỏ; Campuchia giữ lại toàn bộ khu vực lãnh thổ hiện có người Campuchia của các tỉnh Preyveng Boni Fuol, Sóc-Thiet sinh sống. Đường ranh giới sẽ được xác định sau và phía Pháp sẽ tiếp tục sở hữu dải đất chạy dọc theo sông Vàm cỏ, do người An Nam cư trú hoặc khai thác. Sài Gòn, ngày 9 tháng 7 năm 1870 VIAL - RHEINART Chuẩn y: Quốc vương Campuchia NORODOM Thống đốc, Phó Đô đốc Hải quân: DE CORNULIER - LUCINIÈRE Nguồn http://travinh.gov.vn/wps/portal/tuyengiao/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDIws_QzcPIwOLMAMLA8fA4GDfEPdAA6MQM6B8JJK8u5-HuYGjo7mnsWuwm7G7vzkB3eEg-3Dqt_AxxisPNh8sjwM4Guj7eeTnpuoX5EYYZAakKwIAbNcF7A!!/dl2/d1/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSkoxTkExTkk1MC13ISEvN18wMjhOMUZIMjA4VjA4MEFRU1NNVEdRMDIzNg!!/?WCM_PORTLET=PC_7_028N1FH208V080AQSSMTGQ0236_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/bantuyengiao/ban+tuyen+giao/lich+su+dang/luoc+su+vung+dat+nam+bo/quyet+dinh+ve+viec+phan+dinh+duong+bien+gioi+cua+campuchia
edited Oct 22 '18 lúc 5:09 pm
2.24k
50
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp