Trạng thái
Chỉ riêng An Phú

Huyện An Phú thời Pháp thuộc

Annuaire administratif de l'Indochine 1932

Title : Annuaire administratif de l'Indochine Author : Indochine française. Service de la Garde Author : Indochine française. Administration des douanes et régies Publisher : [s.n.?] (Hanoi) Publication date : 1932 Type : text Type : printed serial Language : french Format : application/pdf Description : 1932. Rights : public domain Identifier : ark:/12148/bpt6k5603069c Source : Bibliothèque nationale de France, département Fonds du service reproduction, 8-LC32-39 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32695454s Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32695454s/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 31/08/2009

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5603069c/f236.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5603069c/f237.highres

# Annuaire administratif de l'Indochine 1932 >Title : Annuaire administratif de l'Indochine Author : Indochine française. Service de la Garde Author : Indochine française. Administration des douanes et régies Publisher : [s.n.?] (Hanoi) Publication date : 1932 Type : text Type : printed serial Language : french Format : application/pdf Description : 1932. Rights : public domain Identifier : ark:/12148/bpt6k5603069c Source : Bibliothèque nationale de France, département Fonds du service reproduction, 8-LC32-39 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32695454s Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32695454s/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 31/08/2009 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5603069c/f236.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5603069c/f237.highres

Bulletin économique de l'Indo-Chine ["puis" de l'Indochine]... 1909

Title : Bulletin économique de l'Indo-Chine ["puis" de l'Indochine]... Author : Indochine française. Auteur du texte Author : Institut scientifique de l'Indochine. Auteur du texte Publisher : [s.n.?] (Saïgon puis Hanoi puis Saïgon) Publication date : 1909-07 Type : text Type : printed serial Language : french Language : language.label.français Format : Nombre total de vues : 55886 Description : juillet 1909 Description : 1909/07 (A12,N79)-1909/08. Rights : public domain Identifier : ark:/12148/bpt6k6529486n Source : CIRAD, 2013-106464 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 03/02/2014

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6529486n/f85.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6529486n/f86.highres

# Bulletin économique de l'Indo-Chine ["puis" de l'Indochine]... 1909 >Title : Bulletin économique de l'Indo-Chine ["puis" de l'Indochine]... Author : Indochine française. Auteur du texte Author : Institut scientifique de l'Indochine. Auteur du texte Publisher : [s.n.?] (Saïgon puis Hanoi puis Saïgon) Publication date : 1909-07 Type : text Type : printed serial Language : french Language : language.label.français Format : Nombre total de vues : 55886 Description : juillet 1909 Description : 1909/07 (A12,N79)-1909/08. Rights : public domain Identifier : ark:/12148/bpt6k6529486n Source : CIRAD, 2013-106464 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 03/02/2014 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6529486n/f85.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6529486n/f86.highres

Annuaire de la Cochinchine française... 1870

Title : Annuaire de la Cochinchine française... Author : Cochinchine Publisher : [s.n.?] (Saigon) Publication date : 1870 Type : text Type : printed serial Language : french Format : application/pdf Description : 1870. Rights : public domain Identifier : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5774514m Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC32-38 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32696348t Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32696348t/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 19/01/2011

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5774514m/f194.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5774514m/f195.highres

# Annuaire de la Cochinchine française... 1870 > Title : Annuaire de la Cochinchine française... Author : Cochinchine Publisher : [s.n.?] (Saigon) Publication date : 1870 Type : text Type : printed serial Language : french Format : application/pdf Description : 1870. Rights : public domain Identifier : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5774514m Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC32-38 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32696348t Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32696348t/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 19/01/2011 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5774514m/f194.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5774514m/f195.highres

Annuaire administratif de l'Indochine 1929

Title : Annuaire administratif de l'Indochine Author : Indochine française. Service de la Garde Author : Indochine française. Administration des douanes et régies Publisher : [s.n.?] (Hanoi) Publication date : 1929 Type : text Type : printed serial Language : french Format : application/pdf Description : 1929. Rights : public domain Identifier : ark:/12148/bpt6k5603610t Source : Bibliothèque nationale de France, département Fonds du service reproduction, 8-LC32-39 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32695454s Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32695454s/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 27/12/2010

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5603610t/f200.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5603610t/f201.highres

# Annuaire administratif de l'Indochine 1929 > Title : Annuaire administratif de l'Indochine Author : Indochine française. Service de la Garde Author : Indochine française. Administration des douanes et régies Publisher : [s.n.?] (Hanoi) Publication date : 1929 Type : text Type : printed serial Language : french Format : application/pdf Description : 1929. Rights : public domain Identifier : ark:/12148/bpt6k5603610t Source : Bibliothèque nationale de France, département Fonds du service reproduction, 8-LC32-39 Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32695454s Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32695454s/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 27/12/2010 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5603610t/f200.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5603610t/f201.highres

Annuaire général de l'Indo-Chine française ["puis" de l'Indochine] 1911

Title : Annuaire général de l'Indo-Chine française ["puis" de l'Indochine] Author : Indochine française Publisher : [s.n.?] (Hanoi) Publication date : 1911 Type : text Type : printed serial Language : french Format : application/pdf Description : 1911 (Partie administrative). Rights : public domain Identifier : ark:/12148/bpt6k56041001 Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC32-38 (BIS) Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32697929f Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32697929f/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 15/03/2010

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56041001/f315.highres

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56041001/f316.highres

# Annuaire général de l'Indo-Chine française ["puis" de l'Indochine] 1911 >Title : Annuaire général de l'Indo-Chine française ["puis" de l'Indochine] Author : Indochine française Publisher : [s.n.?] (Hanoi) Publication date : 1911 Type : text Type : printed serial Language : french Format : application/pdf Description : 1911 (Partie administrative). Rights : public domain Identifier : ark:/12148/bpt6k56041001 Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC32-38 (BIS) Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32697929f Relationship : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32697929f/date Provenance : Bibliothèque nationale de France Date of online availability : 15/03/2010 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56041001/f315.highres http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56041001/f316.highres
1 ... 3456789 ... 11
2.22k
50
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp