Trạng thái
Lịch Sử

Huyện An Phú trong Địa bạ triều Nguyễn

Vĩnh Phước thôn 永福

ở 2 xứ Bãi Phụng Thượng và Bãi Phụng Hạ

Xứ Bãi Phụng Thượng

 • Đông giáp xứ Bãi Phụng Hạ
 • Tây giáp thôn Khánh An, có xẻo Mạc Bình Thiên Lấp làm giới
 • Nam giáp sóc Phủ Hội
 • Bắc giáp sông lớn

Xứ Bãi Phụng Hạ

 • Đông giáp sông lớn và sóc Châm Bào của Cao Miên
 • Tây giáp xứ Bãi Phụng Thượng và sóc Phủ Hội
 • Nam giáp sông lớn
 • Bắc giáp xứ Bãi Phụng Thượng và sóc Phủ Hội

Nguyên hoang nhàn thổ thủy khẩn câu tác gia cư
(nguyên là đất bỏ hoang, mới bắt đầu xây dựng nhà cửa)


永福 Vĩnh Phúc

mãi mãi phúc đức, tốt lành

## Vĩnh Phước thôn 永福 ở 2 xứ Bãi Phụng Thượng và Bãi Phụng Hạ #### Xứ Bãi Phụng Thượng - Đông giáp xứ Bãi Phụng Hạ - Tây giáp thôn Khánh An, có xẻo Mạc Bình Thiên Lấp làm giới - Nam giáp sóc Phủ Hội - Bắc giáp sông lớn #### Xứ Bãi Phụng Hạ - Đông giáp sông lớn và sóc Châm Bào của Cao Miên - Tây giáp xứ Bãi Phụng Thượng và sóc Phủ Hội - Nam giáp sông lớn - Bắc giáp xứ Bãi Phụng Thượng và sóc Phủ Hội *Nguyên hoang nhàn thổ thủy khẩn câu tác gia cư* (nguyên là đất bỏ hoang, mới bắt đầu xây dựng nhà cửa) --- ### 永福 Vĩnh Phúc *mãi mãi phúc đức, tốt lành*

Vĩnh Thành thôn 永成

ở 2 xứ Hồ Hữu và Mông Hữu

Xứ Hồ Hữu

 • Đông giáp thôn Vĩnh Trường, lấy giữa bàu Bồ Nhắc làm giới
 • Tây giáp sông lớn
 • Nam giáp thôn Vĩnh Trường, có rạch Hồ làm giới
 • Bắc giáp sóc Vẹt

Xứ Mông Hữu

 • Đông giáp thôn Vĩnh Trường, có cây xoài làm giới
 • Tây giáp sông lớn
 • Nam giáp sóc Vẹt
 • Bắc giáp sông lớn

 • Tang căn thổ 9 mẫu 9 sào (8 sở)
 • Đất hoang nhàn 1 khoảnh

永成 Vĩnh Thành

mãi mãi hiện hữu, hoàn thành

## Vĩnh Thành thôn 永成 ở 2 xứ Hồ Hữu và Mông Hữu #### Xứ Hồ Hữu - Đông giáp thôn Vĩnh Trường, lấy giữa bàu Bồ Nhắc làm giới - Tây giáp sông lớn - Nam giáp thôn Vĩnh Trường, có rạch Hồ làm giới - Bắc giáp sóc Vẹt #### Xứ Mông Hữu - Đông giáp thôn Vĩnh Trường, có cây xoài làm giới - Tây giáp sông lớn - Nam giáp sóc Vẹt - Bắc giáp sông lớn --- - Tang căn thổ 9 mẫu 9 sào (8 sở) - Đất hoang nhàn 1 khoảnh --- ### 永成 Vĩnh Thành *mãi mãi hiện hữu, hoàn thành*

Vĩnh Trường thôn 永長

ở 2 xứ Hồ Tả và Mông Tả

Xứ Hồ Tả

 • Đông giáp sông lớn
 • Tây giáp sông lớn và thôn Vĩnh Thành, có rạch Hồ làm giới
 • Nam giáp sông lớn
 • Bắc giáp sóc Chùa của dân Cao Miên

Xứ Mông Tả

 • Đông giáp sông lớn
 • Tây giáp thôn Vĩnh Thành, lấu giữa bàu Bồ Nâu làm giới
 • Nam giáp sóc Bồ Nâu
 • Bắc giáp thôn Vĩnh Thành, có cây xoài làm giới

Nguyên hoang nhàn thổ thủy khẩn câu tác gia cư
(nguyên là đất bỏ hoang, mới bắt đầu xây dựng nhà cửa)


永長 Vĩnh Trường

mãi mãi lâu dài, ưu tú

Bàu Bồ Nâu có thể là Bưng Bào Nâu ở gần đình Vĩnh Trường và chùa Trường Phước ngày nay.

## Vĩnh Trường thôn 永長 ở 2 xứ Hồ Tả và Mông Tả #### Xứ Hồ Tả - Đông giáp sông lớn - Tây giáp sông lớn và thôn Vĩnh Thành, có rạch Hồ làm giới - Nam giáp sông lớn - Bắc giáp sóc Chùa của dân Cao Miên #### Xứ Mông Tả - Đông giáp sông lớn - Tây giáp thôn Vĩnh Thành, lấu giữa bàu Bồ Nâu làm giới - Nam giáp sóc Bồ Nâu - Bắc giáp thôn Vĩnh Thành, có cây xoài làm giới *Nguyên hoang nhàn thổ thủy khẩn câu tác gia cư* (nguyên là đất bỏ hoang, mới bắt đầu xây dựng nhà cửa) --- ### 永長 Vĩnh Trường *mãi mãi lâu dài, ưu tú* Bàu Bồ Nâu có thể là Bưng Bào Nâu ở gần đình Vĩnh Trường và chùa Trường Phước ngày nay.

An Nam đại quốc họa đồ 1838 - de Mgr Taberd

An Nam đại quốc họa đồ 1838 - de Mgr Taberd size lớn

An Nam đại quốc họa đồ 1838 - de Mgr Taberd

## An Nam đại quốc họa đồ 1838 - de Mgr Taberd [url=http://www.i.imgur.com/27j9BIo.jpg]An Nam đại quốc họa đồ 1838 - de Mgr Taberd size lớn[/url] ![An Nam đại quốc họa đồ 1838 - de Mgr Taberd](http://i.imgur.com/CgGYiLN.jpg "An Nam đại quốc họa đồ 1838 - de Mgr Taberd")
edited Mar 7 '16 lúc 9:01 pm

Long Thạnh thôn

ở xứ Náo Khẩu Hữu Ngạn

 • Đông giáp thôn Vĩnh Ngươn
 • Tây giáp rạch nhỏ Châm Bào và thôn Vĩnh Bảo
 • Nam giáp sông Vĩnh Tế
 • Bắc giáp giồng Rầy Minh của Cao Miên

Nguyên hoang nhàn thổ thủy khẩn câu tác gia cư
(nguyên là đất bỏ hoang, mới bắt đầu xây dựng nhà cửa)

## Long Thạnh thôn ở xứ Náo Khẩu Hữu Ngạn - Đông giáp thôn Vĩnh Ngươn - Tây giáp rạch nhỏ Châm Bào và thôn Vĩnh Bảo - Nam giáp sông Vĩnh Tế - Bắc giáp giồng Rầy Minh của Cao Miên *Nguyên hoang nhàn thổ thủy khẩn câu tác gia cư* (nguyên là đất bỏ hoang, mới bắt đầu xây dựng nhà cửa)
6.1k
21
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp