Huyện An Phú trong Địa bạ triều Nguyễn

La Cochinchine Française 1881

French Cochinchina 1881

Bản đồ Nam Kỳ năm 1881

Bản đồ Nam Kỳ năm 1881 size lớn

La Cochinchine Française French Cochinchina Bản đồ Nam Kỳ 1881

## La Cochinchine Française 1881 ## French Cochinchina 1881 ## Bản đồ Nam Kỳ năm 1881 [url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NamKy%281861-1888%29.jpg]Bản đồ Nam Kỳ năm 1881 size lớn[/url] ![La Cochinchine Française French Cochinchina Bản đồ Nam Kỳ 1881](http://pik.vn/2015ce290aab-3a32-468f-b40f-59b13bef94e8.jpeg "La Cochinchine Française French Cochinchina Bản đồ Nam Kỳ 1881")
edited Mar 7 '16 lúc 9:01 pm
 
0
trả lời

Long Thạnh thôn

ở xứ Náo Khẩu Hữu Ngạn

 • Đông giáp thôn Vĩnh Ngươn
 • Tây giáp rạch nhỏ Châm Bào và thôn Vĩnh Bảo
 • Nam giáp sông Vĩnh Tế
 • Bắc giáp giồng Rầy Minh của Cao Miên

Nguyên hoang nhàn thổ thủy khẩn câu tác gia cư
(nguyên là đất bỏ hoang, mới bắt đầu xây dựng nhà cửa)

## Long Thạnh thôn ở xứ Náo Khẩu Hữu Ngạn - Đông giáp thôn Vĩnh Ngươn - Tây giáp rạch nhỏ Châm Bào và thôn Vĩnh Bảo - Nam giáp sông Vĩnh Tế - Bắc giáp giồng Rầy Minh của Cao Miên *Nguyên hoang nhàn thổ thủy khẩn câu tác gia cư* (nguyên là đất bỏ hoang, mới bắt đầu xây dựng nhà cửa)
 
0
trả lời

Vĩnh Ngươn thôn

ở xứ Vàm Kinh

 • Đông giáp sông lớn và sóc Mật Luật của Cao Miên
 • Tây giáp thôn Long Thạnh, có rạch Vượt Lục làm giới
 • Nam giáp sông Vĩnh Tế
 • Bắc giáp sóc Mật Tân của Cao Miên và giáp rừng chằm
 • Thực canh đất trồng dâu: 23 mẫu 7 sào (trước khai 1 sở nay ra 9 sở)
 • Dân cư thổ (đất dân ở): 9 mẫu 5 sào
 • Đất hoang nhàn và gò đồi 1 khoảnh
## Vĩnh Ngươn thôn ở xứ Vàm Kinh - Đông giáp sông lớn và sóc Mật Luật của Cao Miên - Tây giáp thôn Long Thạnh, có rạch Vượt Lục làm giới - Nam giáp sông Vĩnh Tế - Bắc giáp sóc Mật Tân của Cao Miên và giáp rừng chằm - Thực canh đất trồng dâu: 23 mẫu 7 sào (trước khai 1 sở nay ra 9 sở) - Dân cư thổ (đất dân ở): 9 mẫu 5 sào - Đất hoang nhàn và gò đồi 1 khoảnh
 
0
trả lời

Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine, Tập Pt.2: Arrêtés

Đông Dương pháp chế toàn tập

Phụ đề A jour au 31 déc. 1925

Link: http://sach.nlv.gov.vn/sach/cgi-bin/sach?a=d&d=BVkxKtgwg1928.1.1167

Trang 4425

Ngày 13/08/1925
Thay đổi địa giới tỉnh Châu Đốc
Quận Châu Phú

 • Hợp nhất làng Vĩnh Hội và làng Vĩnh Ngươn thành xã Vĩnh Hội
 • Hợp nhất làng Khánh Bình và làng Vĩnh Khánh thành xã Khánh Bình

Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine, Tập Pt.2: Arrêtés

M C M XXXI, Tập Pt.2Pt.3, 1931

Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine

Phụ đề Supplément de 1926-1927

Link: http://sach.nlv.gov.vn/sach/cgi-bin/sach?a=d&d=BVkxKthBk1931.1.155

Trang 151 và 152

Ngày 22/02/1926
Thay đổi địa giới tỉnh Châu Đốc
Thay đổi giới hạn tổng An Phú và Châu Phú:

 • Đổi các làng Vĩnh Hậu, Vĩnh Phong, Châu Giang từ tổng An Phú sang tổng Châu Phú
 • Đổi các làng Phước Hưng, Vĩnh Hội Đông, Phú Hội từ tổng Châu Phú sang tổng An Phú
 • Hợp nhất các làng:
  • Hợp nhất làng Đồng Đức và làng Ka-cô-ki thành xã Đồng Cô Ki
  • Hợp nhất làng Ka-loi, làng Khánh Hội, làng Shau thành xã Tam Hội
  • Đổi làng La-ma thành Hà Bao

Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine

Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine, Volume Pt.1Pt.2Pt.3, 1931

Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine

Phụ đề Supplément de 1928

Link:
http://sach.nlv.gov.vn/sach/cgi-bin/sach?a=d&d=NGAInCBHQq1931.1.784

Trang 783

Ngày 08/05/1928
Các xã mới lập thêm ở Nam Kỳ
Tỉnh Châu Đốc
Đợt 1

 • Tổng An Lạc: xã Phú Lâm
 • Tổng An Lương: xã Bĩnh Mỹ, Hiệp Xương, Vĩnh Thạnh Trung
 • Tổng An Phú: xã Vĩnh Lộc
 • Tổng An Thạnh: xã Long Phú
 • Tổng Châu Phú: xã Châu Phú, Mỹ Đức, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hội, Vĩnh Phong, Vĩnh Tế
 • Tổng Qui Đức: xã An Nông, An Phú

Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine, Volume Pt.1Pt.2Pt.3, 1931 page 783

Trang 785

Tỉnh Châu Đốc
Đợt 2

 • Tổng An Lạc: xã Hòa Hảo, Phú An, Tân Huê, Tân Long, Tân Quới
 • Tổng An Lương: xã Bình Long, Bình Thạnh Đông, Khánh Hòa
 • Tổng An Phú: xã Phú Hữu, Phum Soài, Phước Hưng, Vĩnh Hội Đông
 • Tổng An Phước: xã Tân Thạnh, Thường Lạc
 • Tổng An Thạnh: xã Long Khánh, Long Thuận, Phú Thuận, Tân An
 • Tổng Châu Phú: xã Hà Bao
 • Tổng: Qui Đức: xã Nhơn Hưng
 • Tổng Thành Lễ: xã Tri Tôn
 • Tổng Thành Ngãi: ???
 • Tổng Thành Tín: xã Lạc Quới, Vĩnh Gia
 • Tổng Thành Ý: xã Tà Đảnh, Trắc quân (???), Tử Tế (???)

Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine, Volume Pt.1Pt.2Pt.3, 1931 page 785

### Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine, Tập Pt.2: Arrêtés ### Đông Dương pháp chế toàn tập #### Phụ đề A jour au 31 déc. 1925 Link: http://sach.nlv.gov.vn/sach/cgi-bin/sach?a=d&d=BVkxKtgwg1928.1.1167 #### Trang 4425 > Ngày 13/08/1925 Thay đổi địa giới tỉnh Châu Đốc Quận Châu Phú - Hợp nhất làng Vĩnh Hội và làng Vĩnh Ngươn thành xã Vĩnh Hội - Hợp nhất làng Khánh Bình và làng Vĩnh Khánh thành xã Khánh Bình ![Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine, Tập Pt.2: Arrêtés](http://i.imgur.com/efHnZtQ.jpg "Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine, Tập Pt.2: Arrêtés") ### M C M XXXI, Tập Pt.2Pt.3, 1931 ### Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine #### Phụ đề Supplément de 1926-1927 Link: http://sach.nlv.gov.vn/sach/cgi-bin/sach?a=d&d=BVkxKthBk1931.1.155 #### Trang 151 và 152 > Ngày 22/02/1926 Thay đổi địa giới tỉnh Châu Đốc Thay đổi giới hạn tổng An Phú và Châu Phú: - Đổi các làng Vĩnh Hậu, Vĩnh Phong, Châu Giang từ tổng An Phú sang tổng Châu Phú - Đổi các làng Phước Hưng, Vĩnh Hội Đông, Phú Hội từ tổng Châu Phú sang tổng An Phú - Hợp nhất các làng: - Hợp nhất làng Đồng Đức và làng Ka-cô-ki thành xã Đồng Cô Ki - Hợp nhất làng Ka-loi, làng Khánh Hội, làng Shau thành xã Tam Hội - Đổi làng La-ma thành Hà Bao ![Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine](http://pik.vn/20157f551246-5c1a-4f8f-9ddd-9f90377559a6.jpeg "Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine") ### Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine, Volume Pt.1Pt.2Pt.3, 1931 ### Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine #### Phụ đề Supplément de 1928 Link: http://sach.nlv.gov.vn/sach/cgi-bin/sach?a=d&d=NGAInCBHQq1931.1.784 #### Trang 783 > Ngày 08/05/1928 Các xã mới lập thêm ở Nam Kỳ Tỉnh Châu Đốc Đợt 1 - Tổng An Lạc: xã Phú Lâm - Tổng An Lương: xã Bĩnh Mỹ, Hiệp Xương, Vĩnh Thạnh Trung - Tổng An Phú: xã Vĩnh Lộc - Tổng An Thạnh: xã Long Phú - Tổng Châu Phú: xã Châu Phú, Mỹ Đức, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hội, Vĩnh Phong, Vĩnh Tế - Tổng Qui Đức: xã An Nông, An Phú ![Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine, Volume Pt.1Pt.2Pt.3, 1931 page 783](http://pik.vn/2015711b77bc-e9e1-41f8-a6e1-6d3fc69ed306.jpeg "Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine, Volume Pt.1Pt.2Pt.3, 1931 trang 783") #### Trang 785 > Tỉnh Châu Đốc Đợt 2 - Tổng An Lạc: xã Hòa Hảo, Phú An, Tân Huê, Tân Long, Tân Quới - Tổng An Lương: xã Bình Long, Bình Thạnh Đông, Khánh Hòa - Tổng An Phú: xã Phú Hữu, Phum Soài, Phước Hưng, Vĩnh Hội Đông - Tổng An Phước: xã Tân Thạnh, Thường Lạc - Tổng An Thạnh: xã Long Khánh, Long Thuận, Phú Thuận, Tân An - Tổng Châu Phú: xã Hà Bao - Tổng: Qui Đức: xã Nhơn Hưng - Tổng Thành Lễ: xã Tri Tôn - Tổng Thành Ngãi: ??? - Tổng Thành Tín: xã Lạc Quới, Vĩnh Gia - Tổng Thành Ý: xã Tà Đảnh, Trắc quân (???), Tử Tế (???) ![Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine, Volume Pt.1Pt.2Pt.3, 1931 page 785](http://pik.vn/2015903e03d1-e543-481c-b1a8-24bc6f3726fa.jpeg "Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine, Volume Pt.1Pt.2Pt.3, 1931 trang 785")
edited Mar 7 '16 lúc 9:01 pm
 
0
trả lời

La Cochinchine Française 1868

French Cochinchina 1868

Bản đồ Nam Kỳ năm 1868

Full size

Bản đồ Nam Kỳ 1868

## La Cochinchine Française 1868 ## French Cochinchina 1868 ## Bản đồ Nam Kỳ năm 1868 [url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/NamKy1868.jpg]Full size[/url] ![Bản đồ Nam Kỳ 1868](http://pik.vn/20150417d438-bedd-47e8-b1c4-581ddbf62e14.jpeg "Bản đồ Cochinchine Nam Kỳ 1868")
edited Mar 7 '16 lúc 9:02 pm
 
0
trả lời
4.33k
lượt xem
32
trả lời
1
theo dõi
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp