Trạng thái
Lịch Sử

Huyện An Phú trong Địa bạ triều Nguyễn

Các thôn xưa ở địa phận huyện An Phú ngày nay trong quyển sách Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - An Giang của Nhà sử học Nguyễn Đình Đầu.

Chủ yếu các thôn nằm trong 2 tổng:

 • Tổng An Lương, huyện Đông Xuyên, phủ Tuy Biên
 • Tổng Châu Phú, huyện Tây Xuyên, phủ Tuy Biên

Tỉnh An Giang thành lập năm 1832 từ việc chia trấn Vĩnh Thanh thành 2 tỉnh An Giang và Vĩnh Long. Địa bạ An Giang được xác lập ngày mùng 3 tháng 6 năm Minh Mệnh thứ 17 (Dương lịch 1836).

Danh mục phân chia hành chính tỉnh An Giang 1836

An Giang tỉnh

Bản đồ xưa

La Cochinchine Française 1878 French Cochinchina 1878 Bản đồ Nam Kỳ năm 1878
La Cochinchine Française 1878 French Cochinchina 1878 Bản đồ Nam Kỳ năm 1878

Xem thêm

Huyện An Phú thời Pháp thuộc

Các bản đồ của nhà Nguyễn ngày xưa vẽ hướng Bắc nằm bên phải. Tức so với bản đồ hiện nay thì có thể xem như bị xoay một góc 90 độ về bên phải. Do đó, việc mô tả vị trí một số thôn trong địa bạ theo hướng Đông Tây Nam Bắc sẽ không giống như ngày nay, có thể quy ra: Bắc Nam Đông Tây hoặc Trên Dưới Phải Trái để xem bằng bản đồ ngày nay.

Các thôn xưa ở địa phận huyện An Phú ngày nay trong quyển sách **Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - An Giang** của Nhà sử học Nguyễn Đình Đầu. Chủ yếu các thôn nằm trong 2 tổng: - Tổng An Lương, huyện Đông Xuyên, phủ Tuy Biên - Tổng Châu Phú, huyện Tây Xuyên, phủ Tuy Biên Tỉnh An Giang thành lập năm 1832 từ việc chia trấn Vĩnh Thanh thành 2 tỉnh An Giang và Vĩnh Long. Địa bạ An Giang được xác lập ngày mùng 3 tháng 6 năm Minh Mệnh thứ 17 (Dương lịch **1836**). ### Danh mục phân chia hành chính tỉnh An Giang 1836 ## An Giang tỉnh - Tân Thành phủ - Vĩnh An huyện - An Hội tổng - An Mỹ tổng - An Thạn tổng - An Thới tổng - An Tĩnh tổng - An Trung tổng - An Trường tổng - Vĩnh Định huyện - Định An tổng - Định Bảo tổng - Định Thới tổng - Tuy Biên phủ - Đông Xuyên huyện - An Lương tổng - Bình Thạnh thôn - Hòa Lạc thôn - [Lý Nhơn thôn](https://nguoianphu.com/topic/13/huyen-an-phu-trong-dia-ba-trieu-nguyen/1#post-25) - Mỹ Hội Đông thôn - Nhơn An thôn - Nhơn Lương thôn - Tân Hưng thôn - [Toàn Đức thôn](https://nguoianphu.com/topic/13/huyen-an-phu-trong-dia-ba-trieu-nguyen/1#post-26) - [Vĩnh Hậu thôn](https://nguoianphu.com/topic/13/huyen-an-phu-trong-dia-ba-trieu-nguyen/1#post-27) - [Vĩnh Lộc thôn](https://nguoianphu.com/topic/13/huyen-an-phu-trong-dia-ba-trieu-nguyen/1#post-28) - [Vĩnh Toàn thôn](https://nguoianphu.com/topic/13/huyen-an-phu-trong-dia-ba-trieu-nguyen/2#post-29) - Mỹ Lương thôn - An Phú tổng - An Thành tổng - An Toàn tổng - Tây Xuyên huyện - Châu Phú tổng - An Nông thôn - An Thạnh thôn - Bình Thạnh thôn - Hưng An thôn - [Khánh An thôn](http://nguoianphu.com/topic/13/huyen-an-phu-trong-dia-ba-trieu-nguyen/2#post-30) - An Nông thôn - [Long Thạnh thôn](http://nguoianphu.com/topic/13/huyen-an-phu-trong-dia-ba-trieu-nguyen/4#post-42) - Nhơn Hòa thôn - [Nhơn Hội thôn](http://nguoianphu.com/topic/13/huyen-an-phu-trong-dia-ba-trieu-nguyen/2#post-31) - Phú Cường thôn - Thân Nhơn Lý thôn - Thới Hưng thôn - Vĩnh Bảo thôn - Vĩnh Điều thôn - [Vĩnh Hội thôn](http://nguoianphu.com/topic/13/huyen-an-phu-trong-dia-ba-trieu-nguyen/2#post-32) - [Vĩnh Khánh thôn](http://nguoianphu.com/topic/13/huyen-an-phu-trong-dia-ba-trieu-nguyen/2#post-33) - Vĩnh Lạc thôn - [Vĩnh Ngươn thôn](http://nguoianphu.com/topic/13/huyen-an-phu-trong-dia-ba-trieu-nguyen/4#post-43) - [Vĩnh Phước thôn](http://nguoianphu.com/topic/13/huyen-an-phu-trong-dia-ba-trieu-nguyen/3#post-34) - Vĩnh Tế Sơn thôn - [Vĩnh Thành thôn](http://nguoianphu.com/topic/13/huyen-an-phu-trong-dia-ba-trieu-nguyen/3#post-35) - Vĩnh Thạnh thôn - Vĩnh Thọ thôn - Vĩnh Thông thôn - Vĩnh Trung thôn - [Vĩnh Trường thôn](http://nguoianphu.com/topic/13/huyen-an-phu-trong-dia-ba-trieu-nguyen/3#post-36) - Châu Phú thôn - Vĩnh Gia thôn - Vĩnh Hòa Trung thôn - Vĩnh Lạc Trung thôn - Định Phước tổng - Định Thành tổng ### Bản đồ xưa ![La Cochinchine Française 1878 French Cochinchina 1878 Bản đồ Nam Kỳ năm 1878](http://i.imgur.com/KB4TBC2.jpg "La Cochinchine Française 1878 French Cochinchina 1878 Bản đồ Nam Kỳ năm 1878") La Cochinchine Française 1878 French Cochinchina 1878 Bản đồ Nam Kỳ năm 1878 **Xem thêm** ## [Huyện An Phú thời Pháp thuộc](https://nguoianphu.com/topic/82/huyen-an-phu-thoi-phap-thuoc) - [An Nam đại quốc họa đồ 1838 - de Mgr Taberd](https://nguoianphu.com/topic/13/huyen-an-phu-trong-dia-ba-trieu-nguyen/3#post-38) - [Bản đồ Nam Kỳ năm 1889](https://nguoianphu.com/topic/82/huyen-an-phu-thoi-phap-thuoc/4#post-376) - [Bản đồ Nam Kỳ năm 1889-1901](https://nguoianphu.com/topic/82/huyen-an-phu-thoi-phap-thuoc/2#post-362) - [Bản đồ Nam Kỳ năm 1906](https://nguoianphu.com/topic/82/huyen-an-phu-thoi-phap-thuoc/2#post-361) - [Bản đồ Nam Kỳ năm 1910](https://nguoianphu.com/topic/82/huyen-an-phu-thoi-phap-thuoc/2#post-363) - [Các nghị định của toàn quyền Đông Dương về phân định hành chính liên quan tới An Phú - Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine](https://nguoianphu.com/topic/82/huyen-an-phu-thoi-phap-thuoc/2#post-364) > Các bản đồ của nhà Nguyễn ngày xưa vẽ hướng Bắc nằm bên phải. Tức so với bản đồ hiện nay thì có thể xem như bị xoay một góc 90 độ về bên phải. Do đó, việc mô tả vị trí một số thôn trong địa bạ theo hướng Đông Tây Nam Bắc sẽ không giống như ngày nay, có thể quy ra: Bắc Nam Đông Tây hoặc Trên Dưới Phải Trái để xem bằng bản đồ ngày nay.
edited May 1 '18 lúc 3:04 pm

Lý Nhơn thôn 理仁

ở xứ Rạch Vi

 • Đông giáp rừng
 • Tây giáp sông lớn
 • Nam giáp địa phận thôn Toàn Đức
 • Bắc giáp địa phận thôn Vĩnh Toàn
 • Mới lập chưa đo điền thổ thực canh

理仁 Lí Nhân

làm việc lương thiện

Dựa trên bản đồ Nam Kỳ 1889 có thể thấy thôn Lý Nhơn nằm ở phía Bắc xã Khánh An ngày nay, thuộc địa phận xã Prek Chrey (ព្រែកជ្រៃ) huyện Koh Thum (ស្រុកកោះធំ) tỉnh Kandal của Campuchia.

Dựa trên bản đồ Google Maps, có thể "đoán mò" vị trí thôn Lý Nhơn qua địa danh PHUMI LI NHUN. Phumi tiếng Khmer là làng (ភូមិ - phum), làng Li Nhun chắc có lẽ làng Lý Nhơn?

PHUMI LI NHUN Prek Chrey ព្រែកជ្រៃ Koh Thum ស្រុកកោះធំ

## Lý Nhơn thôn 理仁 ở xứ Rạch Vi - Đông giáp rừng - Tây giáp sông lớn - Nam giáp địa phận thôn Toàn Đức - Bắc giáp địa phận thôn Vĩnh Toàn - Mới lập chưa đo điền thổ thực canh --- ### 理仁 Lí Nhân *làm việc lương thiện* Dựa trên [bản đồ Nam Kỳ 1889](https://nguoianphu.com/topic/82/huyen-an-phu-thoi-phap-thuoc/4#post-376) có thể thấy thôn Lý Nhơn nằm ở phía Bắc xã Khánh An ngày nay, thuộc địa phận xã Prek Chrey (ព្រែកជ្រៃ) huyện Koh Thum (ស្រុកកោះធំ) tỉnh Kandal của Campuchia. Dựa trên bản đồ Google Maps, có thể "đoán mò" vị trí thôn Lý Nhơn qua địa danh [url=https://goo.gl/maps/RvSAk]PHUMI LI NHUN[/url]. Phumi tiếng Khmer là làng (ភូមិ - phum), làng Li Nhun chắc có lẽ làng Lý Nhơn? ![PHUMI LI NHUN Prek Chrey ព្រែកជ្រៃ Koh Thum ស្រុកកោះធំ](http://i.imgur.com/SpxpsQH.jpg)
edited May 1 '18 lúc 10:26 pm

Toàn Đức thôn 全德

ở xứ Bắc Nam

 • Đông giáp rừng
 • Tây giáp thôn Lý Nhơn và địa phận sóc dân Cao Miên
 • Nam giáp địa phận thôn Lý Nhơn. (*)
 • Bắc giáp địa phận sóc dân Cao Miên
 • Mới lập chưa đo điền thổ thực canh

全德 Toàn Đức

giữ nguyên vẹn đạo đức

(*) có lẽ chép nhầm, đúng ra phải là thôn Vĩnh Lộc.

Thôn Toàn Đức có lẽ thuộc khu vực Pak Nam (tức Bắc Nam) hiện nay của xã Prek Chrey và một phần xã Phú Hữu. Xem mô tả của thôn Vĩnh Lộc thì có thể đoán thôn Toàn Đức nằm trên địa phận phía Bắc xã Phú Hữu ngày nay.

Ở phía Bắc xã Phú Hữu nơi giáp với Pak Nam có một vùng gọi là Đồng Đức, không rõ có liên quan tới tên gọi Toàn Đức khi xưa hay không.

## Toàn Đức thôn 全德 ở xứ Bắc Nam - Đông giáp rừng - Tây giáp thôn Lý Nhơn và địa phận sóc dân Cao Miên - Nam giáp địa phận thôn Lý Nhơn. (*) - Bắc giáp địa phận sóc dân Cao Miên - Mới lập chưa đo điền thổ thực canh ---- #### 全德 Toàn Đức *giữ nguyên vẹn đạo đức* (*) có lẽ chép nhầm, đúng ra phải là thôn Vĩnh Lộc. Thôn Toàn Đức có lẽ thuộc khu vực Pak Nam (tức Bắc Nam) hiện nay của xã Prek Chrey và một phần xã Phú Hữu. Xem mô tả của thôn Vĩnh Lộc thì có thể đoán thôn Toàn Đức nằm trên địa phận phía Bắc xã Phú Hữu ngày nay. Ở phía Bắc xã Phú Hữu nơi giáp với Pak Nam có một vùng gọi là Đồng Đức, không rõ có liên quan tới tên gọi Toàn Đức khi xưa hay không.
edited May 1 '18 lúc 10:25 pm

Vĩnh Hậu thôn 永厚

ở hai xứ Mang Khai và Kinh Mới

 • Đông giáp rừng
 • Tây giáp sông lớn
 • Nam giáp thôn Hòa Lạc, có kinh Mới làm giới
 • Bắc giáp sóc Cao Miên
 • Mới lập, chưa đo điền thổ

永厚 Vĩnh Hậu

mãi mãi nhân hậu, hiền từ

Kinh Mới chính là kinh Vĩnh An, đào sau kinh Thoại Hà và Vĩnh Tế nên lúc đó gọi là mới.
Thôn Vĩnh Hậu tương ứng với xã Vĩnh Hậu hiện nay.

## Vĩnh Hậu thôn 永厚 ở hai xứ Mang Khai và Kinh Mới - Đông giáp rừng - Tây giáp sông lớn - Nam giáp thôn Hòa Lạc, có kinh Mới làm giới - Bắc giáp sóc Cao Miên - Mới lập, chưa đo điền thổ --- ### 永厚 Vĩnh Hậu *mãi mãi nhân hậu, hiền từ* Kinh Mới chính là kinh Vĩnh An, đào sau kinh Thoại Hà và Vĩnh Tế nên lúc đó gọi là mới. Thôn Vĩnh Hậu tương ứng với xã Vĩnh Hậu hiện nay.

Vĩnh Lộc thôn 永祿

ở xứ Cỏ Lau

 • Đông giáp rừng
 • Tây giáp sông lớn
 • Nam giáp rạch Cần Thơ và địa phận thôn Vĩnh Hậu
 • Bắc giáp địa phận thôn Toàn Đức
 • Năm nay bắt đầu khởi canh công sơn điền 7.7.4.0 (7 mẫu 7 sào 4 thước 0 tắc)
 • Rừng chằm một khoảnh

永祿 Vĩnh Lộc

mãi mãi có bổng lộc

Thôn Vĩnh Lộc có thể chính là xã Vĩnh Lộc như hiện nay và một phần xã Phú Hữu.
Ở xã Phú Hữu có một con rạch tên Cỏ Lau, đi từ Vàm Kinh ấp Phú Thạnh tới tận Kinh Bảy Xã ở ấp Phú Lợi. Có lẽ đó là xứ Cỏ Lau?
Tây giáp sông lớn là sông Hậu.
Nơi giáp ranh xã Vĩnh Lộc và Vĩnh Hậu có một con rạch tên cũ là rạch Cần Thơ.
Thôn Toàn Đức có thể là một phần xã Phú Hữu hiện nay và Pak Nam của Campuchia.
Rừng chằm: rừng cây trên đầm lầy.

## Vĩnh Lộc thôn 永祿 ở xứ Cỏ Lau - Đông giáp rừng - Tây giáp sông lớn - Nam giáp rạch Cần Thơ và địa phận thôn Vĩnh Hậu - Bắc giáp địa phận thôn Toàn Đức - Năm nay bắt đầu khởi canh công sơn điền 7.7.4.0 (7 mẫu 7 sào 4 thước 0 tắc) - Rừng chằm một khoảnh --- ### 永祿 Vĩnh Lộc *mãi mãi có bổng lộc* Thôn Vĩnh Lộc có thể chính là xã Vĩnh Lộc như hiện nay và một phần xã Phú Hữu. Ở xã Phú Hữu có một con rạch tên Cỏ Lau, đi từ Vàm Kinh ấp Phú Thạnh tới tận Kinh Bảy Xã ở ấp Phú Lợi. Có lẽ đó là xứ Cỏ Lau? Tây giáp sông lớn là sông Hậu. Nơi giáp ranh xã Vĩnh Lộc và Vĩnh Hậu có một con rạch tên cũ là rạch Cần Thơ. Thôn Toàn Đức có thể là một phần xã Phú Hữu hiện nay và Pak Nam của Campuchia. Rừng chằm: rừng cây trên đầm lầy.
edited May 1 '18 lúc 10:28 pm
1234 ... 5
5.87k
21
1
xem trước trực tiếp
nhập ít nhất 10 ký tự
Cảnh báo: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Đã lưu
Trạng thái
With đã chọn deselect posts xem các bài viết đã chọn
All posts under this topic will be đã xóa ?
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp