Các thể loại
24k
46
Phiên âm các địa danh trên thế giới theo tiếng Khmer
Font để xem chữ Khmer:
http://sourceforge.net/projects/khmer/files/Fonts%20-%20KhmerOS/KhmerOS%20Fonts%203.1%20-%20LGPL%20License/KhmerOS.ttf/download


Viện ngôn ngữ Estonia
http://www.eki.ee

Maailma kohanimede loend / World place names list from: K
Nguồn gốc một số địa danh ở Nam Bộ giải thích theo tiếng Khmer
mới trả lời bởi admin  ·  Oct 30 '17 lúc 5:03 pm
All posts under this topic will be đã xóa ?
Previous
123456 ... 9
Next
With selected deselect topics
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp