Các thể loại
284
15
International Boundary Study
No. 155 – March 5, 1976

(Country Codes: CB-VN)
The Geographer Office of the Geographer Bureau of Intelligence and Research
Sources:

The Florida State University College of Law Research Center
http://fall.fsulawrc.com/collection/LimitsinSeas/numericalibs.html
http://fall.fsulawrc.com/collection/LimitsinSeas/IBS155.pdf
http://what-about.ouaillessissi.f
mới trả lời bởi vohungtuan  ·  Apr 2 lúc 11:40 am
33.9k
47
Phiên âm các địa danh trên thế giới theo tiếng Khmer
Font để xem chữ Khmer:
http://sourceforge.net/projects/khmer/files/Fonts%20-%20KhmerOS/KhmerOS%20Fonts%203.1%20-%20LGPL%20License/KhmerOS.ttf/download


Viện ngôn ngữ Estonia
http://www.eki.ee

Maailma kohanimede loend / World place names list from: K
Nguồn gốc một số địa danh ở Nam Bộ giải thích theo tiếng Khmer
mới trả lời bởi vohungtuan  ·  Nov 6 '18 lúc 5:38 pm
All posts under this topic will be đã xóa ?
Trước
123456 ... 14
Next
With đã chọn deselect topics
Đang còn lưu nháp ... Click để sửa đổi lại
Xóa lưu nháp